Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017
ISBN:978-86-80297-68-2
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Aleksandar Landović
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, Doc. dr Aleksandar Landović
Godina izdanja:2017.
Tiraž:300
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ:
DUGOTRAJNO PRAĆENJE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.001
UDK:625.745.1:624.042.5
Bujňák, Ján; Bujňáková, Petra; Bahleda, František
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 21-28
OBSERVATION REGARDING THE BEHAVIOUR OF EXISTING STEEL TRUSS GIRDER BRIDGES WITHLARGE SPANS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.002
UDK:624.3
Toduţi, Luiza; Badea, Ioan; Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 29-36
FIRE: STRUCTURAL AND MATERIAL CONSEQUENCES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.003
UDK:614.84:624.9
György, Balázs L.; Lublóy, Éva
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 37-44
SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF A MASONRY BUILDING LOCALLY STRENGTHENED
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.004
UDK:624.042.7
Podavka, Alice; Cismasiu, Ildi; Dan, Sorin
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 45-54
PRORAČUN STUBOVA KONTINUALNOG AB MOSTA METODOM EKVIVALENTNE LINEARIZACIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.005
UDK:624.21.042.7
Čokić, Miloš; Folić, Radomir
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 55-63
RENOVIRANJE ISTORIJSKOG OBJEKTA NA MARGIT-OSTRVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.006
UDK:725.73:624.046:69.059.32
Major, Janos; Major, Mark
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 65-72
TRAJNOST DRVENIH KONSTRUKCIJA U RAZLIČITIM EKSPOLOATACIONIM USLOVIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.007
UDK:624.011.1.042/.044
Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Conić, Stefan; Marković, Nemanja
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 73-81
SANACIJA-PODUHVATANJE OBJEKTA USLED UKLANJANJA (RUŠENJA) STUBOVA PRIZEMLJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.008
UDK:69.059.32
Bešević, Miroslav T.; Landović, Aleksandar; Prokić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 83-92
RECONSTRUCTION OF GROUND SUPPORTED FLOORS - BUILDING PHYSICAL ASPECTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.009
UDK:69.059.25:699.822
Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 93-102
VEZA DONJEG I GORNJEG STROJA BETONSKIH MOSTOVA SA ASPEKTA SEIZMIČKE IZOLACIJE KONSTRUKCIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.010
UDK:624.21.042.7
Salatić, Ratko; Mirković, Nikola
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 103-109
PROJEKTOVANJE PODVODNIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.011
UDK:624.034.5
Radomirović, Predrag
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 111-120
UPOREDNA ANALIZA ARMIRANO-BETONSKIH I CFT STUBOVA U ZGRADARSTVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.012
UDK:624.971.012.45
Blagojević, Nikola; Kostić, Svetlana; Blagojević, Predrag
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 121-130
SPREGNUTI ELEMENATI U USLOVIMA POŽARA I MERE ZAŠTITE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.013
UDK:624.016:614.841.33
Mirković, Nikola; Mitković, Predrag; Ninić, Bojana; Milovanović, Jovana; Mirković, Milica; Petojević, Zorana; Šumarac, Dragoslav; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 131-139
ANALIZA NOSIVOSTI KASETIRANE TAVANICE NA OBJEKTU KLINIČKI CENTAR U NIŠU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.014
UDK:692.52:624.046.2
Zlatkov, Dragan; Zorić, Andrija
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 141-148
UPOREDNA ANALIZA DALEKOVODNOG STUBA PREMA SRPSKIM I EVROPSKIM STANDARDIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.015
UDK:624.97:006
Majstorović, Dijana; Bešević, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 149-158
SPECIFIČNI ZAHTEVI PRI PROJEKTOVANJU SPRATNIH GARAŽA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.016
UDK:725.381
Radović, Andrija; Ristovski, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 159-168
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU-8/2 Biznis i struka u savremenoj izgradnji - prilozi za diskusiju
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.017
UDK:69:17
Petković, Mirko D.
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 169-178
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU-8/1 BIZNIS I STRUKA U SAVREMENOJ IZGRADNJI - PRILOZI ZA DISKUSIJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.018
UDK:69:17
Petković, Mirko D.
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 179-187
SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE CILINDRIČNOG REZERVOARA PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.019
UDK:624.024.953:69.059.25
Bešević,Miroslav T.; Prokić, Aleksandar; Živković, Smilja; Vojnić P., Martina
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 189-200
METODE PRORAČUNA UNAKRSNO LAMELIRANIH GREDNIH ELEMENATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.020
UDK:624.011.1.042
Kozarić, Ljiljana M.; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav; Vojnić Purčar, Martina
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 201-208
ANALIZA I DIMENZIONISANJE AB ZIDNOG NOSAČA PRIMENOM PROGRAMA "ST METHOD"
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.021
UDK:624.072.2.012.45
Starčev-Ćurčin, Anka; Malešev, Mirjana; Kukaras, Danijel; Rašeta, Andrija; Žarković, Drago
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 209-218
ASSESSMENT OF THE SITUATION AND REMEDIATION MEASURES OF CHILDREN INSTITUTION " DOLORES " IN BELGRADE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.022
UDK:69.059.2:624.131.53
Džodić, Nevena
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 219-225
FSS ZA PROIZVODNJU ELEKTIČNE ENERGIJE IZ SUNČEVOG ZRAČENJA NA KROVU POSTOJEĆEG OBJEKTA “APM PRINT”
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.023
UDK:621.383:620.91
Trifunović-Dragišić, Vesna
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 227-239
PRIMENA METODE KONAČNIH ELEMENATA ZA SIMULACIJU NELINEARNOG PONAŠANJA AB GREDE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.024
UDK:624.072.2:517.9
Rašeta, Andrija; Džolev, Igor; Starčev-Ćurčin, Anka; Lađinović, Đorđe; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 243-252
NUMERICAL INVESTIGATION OF THE COLD FORMED STEEL PROFILES BOLTED JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.025
UDK:519.6:624.014.27
Galatanu, Teofil Florin; Radu, Dorin
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 253-260
FRACTURE MECHANICS CRITICAL ASSESSEMENT OF THE STEEL STRUCTURES JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.026
UDK:539.42:624.014.2
Radu, Dorin; Galațanu, Teofil
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 261-269
O LINEARNOM ANIZOTROPNOM ELASTIČNOM TENZORU OŠTEĆENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.027
UDK:514.743.4
Jarić, Jovo; Kuzmanović, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 271-276
REOLOŠKO-DINAMIČKI PARAMETRI BETONA DOBIJENI NEDESTRUKTIVNIM METODAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.028
UDK:624.04.012
Milašinović, Dragan D., Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 277-286
NELINEARNA STATIČKA SEIZMIČKA ANALIZA VIŠESPRATNE AB ZGRADE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.029
UDK:624.042.7
Rajić, Nikola; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 287-295
DINAMIČKI ODZIV KONSTRUKCIJE NA ZEMLJOTRESNU POBUDU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.030
UDK:624.042.7:517.9
Grahovac, Nenad; Spasić, Dragan; Žigić, Miodrag; Okuka, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 297-304
ANALIZA PONAŠANJA AB ZIDA DIMENZIONISANOG STRUT-AND-TIE METODOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.031
UDK:624.07:004.42
Starčev-Ćurčin, Anka; Rašeta, Andrija; Lađinović, Đorđe; Kukaras, Danijel; Džolev , Igor
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 305-310
RAČUNARSKA SIMULACIJA REDOSLEDA UČESTANOSTI AMPLITUDA POBUDE U ODZIVU 1D DINAMIČKOG MODELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.032
UDK:531.3
Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 311-320
METODA KONAČNIH ELEMENATA KAO SREDSTVO ZA DIMENZIONISANJE VIJAČNIH VEZA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.033
UDK:624.014.2.078.4
Vacev, Todor; Nešović, Ivan; Paunović, Stepa; Milić, Miloš
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 321-328
NUMERIČKO MODELIRANJE PRITISNUTE DIJAGONALE ČELIČNE REŠETKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.034
UDK:624.014.2:519.6
Milić, Miloš; Romić, Nikola; Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Vacev, Todor
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 329-338
PRORAČUN NOSIVOSTI UMERENO VITKIH I VITKIH CFT KRUŽNIH STUBOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.035
UDK:624.075.23:517.957
Lazović, Marija; Deretić-Stojanović, Biljana; Radovanović, Janko
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 339-346
UPOREDNA ANALIZA POŽARNE OTPORNOSTI AB STUBOVA PREMA ES 2 I SRPSKIM NORMAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.036
UDK:624.042:614.84
Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Knežević, Petar; Čifliganec, Cvetanka
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 347-357
SLEDEĆI STUPANJ U NUMERIČKOM MODELIRANJU-PREGLED BEZMREŽNIH METODA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.037
UDK:519.673:624.042
Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Milić, Miloš; Vacev, Todor
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 359-368
PROSTORNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE PRI CIKLIČNOM OPTEREĆENJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.038
UDK:624.042
Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 369-376
O VISKOELASTIČNIM SVOJSTVIMA ASFALTNIH MEŠAVINA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.039
UDK:691.16:539.3:517.965
Okuka, Aleksandar; Grahovac, Nenad; Žigić, Miodrag; Spasić, Dragan T.
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 377-381
BELEŠKA O ANALIZI RAVNOTEŽE NAGNUTOG PRAVOG LUKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.040
UDK:624.04
Nikolić, Dimitrije
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 383-392
FOTOKATALITIČKI BETON – EKOLOŠKI MATERIJAL
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.041
UDK:666.972.1
Topličić-Ćurčić, Gordana; Jevtić, Dragica; Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 395-404
STUDIJA BETONA KAMENA METODA RENDGENSKE FAZNE I SPEKTRALNE ANALIZE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.042
UDK:691; 543.42
Pakhomova, Ekaterina; Bredikhina, Natalia; Guteneva, Ekaterina; Semicheva, Natalia
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 405-411
ASSESSMENT OF POSTERIOR WATERPROOFING OF THICK-BRICK-WALLS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.043
UDK:699.82
Vinczlér, Gergő; Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 413-421
OTPORNOST NA POŽAR ZIDOVA OD BALIRANE SLAME
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.044
UDK:624.011.72:614.84
Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 423-432
ISKUSTVA U ISPITIVANJU VODOOTPORNOSTI BETONA PRILIKOM IZGRADNJE PPOV U BIHAĆU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.045
UDK:666.972.52
Kozlica, Sabina; Čehić, Ena; Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 433-440
ISKUSTVA ISPITIVANJA BETONSKE ARMATURE U SKLADU SA EN 10002-1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.046
UDK:666.98
Džidić, Sanin; Čehić, Ena; Kozlica, Sabina
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 441-449
PRIMJENA CPR 305/2011 NA BETONSKE PREFABRIKOVANE ELEMENTE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.047
UDK:624.012.36:006.44
Bajramović, Emir; Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 451-459
UTICAJ OBRADE KRAJEVA UZORAKA DOBIJENIH IZ JEZGARA OČVRSLOG BETONA NA ČVRSTOCU PRI PRITISKU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.048
UDK:691.32
Janković, Ksenija; Lončar, Ljiljana; Antić, Lana; Bojović, Dragan; Stojanović, Marko
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 451-465
UTICAJ AERANATA NA SVOJSTVA BETONA
DOI:666.972.168
UDK:10.14415/konferencijaGFS2017.049
Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Bojović, Dragan; Lončar, Ljiljana; Antić, Lana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 467-472
MOGUĆNOST PRIMENE AGREGATA OD RECIKLIRANOG BETONA KOD KOMPOZITA MIKROARMIRANIH ČELIČNIM VLAKNIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.050
UDK:666.972.12
Zakić, Dimitrije; Despotović, Iva; Radević, Aleksandar; Vrcelj, Dijana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 473-481
ZEOLIT KAO ADITIV U TOPLIM ASFALTNIM MEŠAVINAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.051
UDK:665.775.4
Marinković, Milan; Milović, Tiana; Matić, Bojan
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 483-490
APPLICATION OF GEOSYNTETICS IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.052
UDK:502.17
Petrović, Marija; Simić, Nevena; Petronijević, Predrag; Arizanović, Dragan; Marinković, Dejan
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 491-497
POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA KROZ RAZVOJ INTELIGENTNOG MERNOKONTROLNOG SISTEMA ZA UPRAVLЈANJE POTROŠNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.053
UDK:502.171:620.9
Djordjević, Djordje; Stajić, Ljubiša; Avramović, Biljana; Vešović, Miljana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 499-506
ANALIZA I UPOREDBA VARIJANTNIH RJEŠENJA GRADSKE RASKRSNICE U TUZLI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.054
UDK:625.739(497.15Tuzla)
Bašić, Zahid; Suljić, Nedim
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 509-516
ANALIZA USLOVA GRAĐENJA DERIVACIONOG TUNELA U HERCEGOVINI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.055
UDK:624.19
Uljarević, Milan; Šupić, Slobodan
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 517-525
KARAKTERISTIKE TERENA I POSTOJEĆEG ODBRAMBENOG NASIPA DUŽ RIJEKE SAVE NA SJEVERNOM DIJELU GRADSKOG NASELJA ŠAMAC
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.056
UDK:627.418
Đurić, Neđo
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 527-534
EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE OTPORA VAZDUHA U TUNELU KOD BRZIH ŽELEZNICA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.057
UDK:624.195
Lukić, Dragan; Dimitrijević, Jelena; Đurić, Dijana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 535-543
DEJSTVO ZEMLJOTRESA NA TLO U ZONI SIDRA - 3D PRORAČUNSKI MODEL
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.058
UDK:624.078.7:004.4
Lukić, Dragan; Maslak, Emir; Zlatanović, Elefterija; Manić, Nazim
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 545-552
VKA KAO PODRŠKA IZBORU METODA REMEDIJACIJE ZEMLJIŠTA BRAUNFILDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.059
UDK:504:502.174
Milošević, Mimica; Milošević, Dušan; Stanojević, Ana; Milošević, Aleksandra
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 553-562
PRAVNA PROCENA PRIMENE PBM UGOVORA NA LOKALNOM NIVOU U SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.060
UDK:351.712.2:625.7/.8
Jokanović, Igor; Valčić, Nina
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 563-570
KALIBRACIJA MODELA ZA TEHNIČKU I EKONOMSKU PROCENU PUTNIH INVESTICIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.061
UDK:519.876.5:625.76
Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Grujić, Žarko; Svilar, Mila
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 571-580
VENTILACIJA DUGIH SAOBRAĆAJNIH TUNELA U USLOVIMA REDOVNOG I INCIDENTNOG FUNKCIONISANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.062
UDK:624.191.94
Mirković, Nikola; Mitković, Predrag; Divac, Ljubo; Radovanović, Slobodan; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 581-589
PRORAČUN VERTIKALNIH SEIZMIČKIH HIDRODINAMIČKIH UTICAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.063
UDK:532.5:550.34
Muganda, Anna Ingaitsa; Milovanović, Bojan; Kuzmanović, Vladan; Savić, Ljubodrag
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 593-600
STATISTIČKA ANALIZA METEOROLOŠKIH SUŠA ZA SREMSKU MITROVICU I KIKINDU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.064
UDK:551.578.1:519.21
Gabrić, Ognjen; Janjikopanji, Đorđe; Plavšić, Jasna; Fabian, Đula
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 601-612
PROTECTION OF URBAN ATMOSPHERE FROM MOTOR VEHICLES EXHAUST GASES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.065
UDK:66:628.5
Ezhov, Vladimir; Makhova, Veronika; Sevicheva, Natalia; Pakhomova, Ekaterina; Ezhova, Tatiana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 613-620
BLUE ECONOMY: TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.066
UDK:502.171:546.212
Kathijotes, Nicholas; Sekhniashvili, Dali
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 621-624
HIDROGRAFSKA IZMERA SLAPIŠTA HIDROELEKTRANE DUBRAVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.067
UDK:621.311.21
Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Baričević, Sergej; Husnjak, Janko
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 625-634
PRORAČUN SPREGNUTE DUBINE U HIDRAULIČKOM SKOKU B-F TIPA KOD UMIRUJUĆIH BAZENA STEPENASTIH BRZOTOKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.068
UDK:626/627
Ljubičić, Robert; Babić, Filip; Zindović, Budo; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 635-644
UPOREDNA ANALIZA METODA ZA PRORAČUN PAN KOEFICIJENTA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.069
UDK:551.573
Milanović, Mladen; Trajković, Slaviša; Gocić, Milan
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 645-650
ODREĐIVANJE FILTRACIONIH KARAKTERISTIKA KOLMIRAJUĆEG SLOJA UZ REKU NA OSNOVU REZULTATA TESTA PROBNOG CRPLJENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.070
UDK:551.444:627.532
Milašinović, Miloš; Jaćimović, Nenad
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 651-660
OŠTROIVIČNI PRELIV RAZNE VISINE ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.071
UDK:681.121
Hovány, Lajos
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 661-673
PROCENA STANJA I SANACIJA AB ZIDA ZA ODBRANU OD POPLAVA REKE SAVE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.072
UDK:627.418
Kolaković, Srđan; Jeftenić, Goran; Kolaković, Slobodan; Šešlija, Miloš; Rašeta, Andrija
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 675-683
UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA VELIKE VODE NA DVA SLIVA U SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.073
UDK:556.06
Todorović, Andrijana; Plavšić, Jasna; Pavlović, Dragutin; Despotović, Jovan
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 685-694
SISTEM ZA OPERATIVNU PROGNOZU POPLAVA NA SLIVU REKE KOLUBARA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.074
UDK:556.06
Ivković, Marija; Živadinović, Predrag; Ćatović, Samir
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 695-704
UPRAVLJANJE VODAMA REKE TOPLICA U USLOVIMA MOGUĆE PROMENE KLIME
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.075
UDK:556:551.583
Ivković, Marija; Kržič, Aleksandra
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 705-714
BELEŠKA O PROBLEMU SLOŽENOSTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA I NJEGOVOG UČENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.076
UDK:72.012
Dulić, Olivera
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 717-727
PROBLEMATIKA PROJEKTOVANJA MEĐUSPRATNIH PLOČA SA ASPEKTA NOSIVOSTI, SIGURNOSTI I ENERGETSKE EFIKASNOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.077
UDK:692.5:697.1
Kekanović, Milan; Šumarac, Deagoslav; Ćorić, Stanko; Kasaš, Karolj; Čeh, Arpad
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 729-738
ODREĐIVANJE TRANSFER FUNKCIJE TEMPERATURE PRI PROLASKU TOPLOTE KROZ FASADNI ZID
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.078
UDK:699.86:517.9
Petojević, Zorana; Mitković, Predrag; Mirković, Nikola; Milovanović, Jovana; Ninić, Bojana; Mirković, Milica; Šumarac, Dragoslav; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 739-748
JAVNI PROSTORI SA POVEĆANIM PROTOKOM LJUDI – STANICA LONDON WATERLOO
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.079
UDK:725.31(410.111.11)
Čamprag, Nebojša
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 749-756
OSNOVNI URBANI TIPOVI Urbana tipologija između 1867. i 1918. godine
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.080
UDK:711.4(439.5)"1867/1918"
Lovra, Éva
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 757-766
URBANISTIČKA ANALIZA I VREDNOVANjE KVALITETA MESTA ZA SOCIJALIZACIJU U UNUTARBLOKOVSKIM PROSTORIMA Studija slučaja: blokovi na području Limana I i II u Novom Sadu
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.081
UDK:711.63:316.334.56
Brkljač, Dijana; Vukajlov, Ljiljana; Milinković, Aleksandra
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 767-774
STAMBENE KULE KAO VISINSKI REPERI NA LIMANIMA U NOVOM SADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.082
UDK:711.4(497.113Novi Sad)
Milinković, Aleksandra; Škorić, Stefan; Krklješ, Milena; Brkljač, Dijana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 775-782
VALORIZACIJA UNUTRAŠNJIH PROSTORA URBANIH BLOKOVA „STAROG GRADA“ U NOVOM SADU KAO MESTA ZA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.083
UDK:711.63(497.113Novi Sad)
Škorić, Stefan; Krklješ, Milena; Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 783-791
REALNOST SPROVOĐENJA VELIKIH REGIONALNIH PLANOVA – PIRPPPBO
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.084
UDK:711.2(497.11)
Šećerov, Velimir; Filipović, Dejan; Radović, Milan
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 793-801
IZAZOVI I PROBLEMI KOD PLANIRANJA PROSTORA NA PRIMERU OPŠTINE IVANJICA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.085
UDK:711.4(497.11 Ivanjica)
Milićević Sekulić, Dragana; Vasović, Olivera; Gučević, Jelena;
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 803-812
(LID) PRAKSA: UPOTREBA PROPUSNIH MATERIJALA U URBANIM DELOVIMA NOVOG SADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.086
UDK:556.12:626.86:711.451(497.113Novi Sad)
Đurakovac, Amela; Sekulić, Mirjana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 813-821
ZELENE ULICE KAO MODEL UPRAVLJANJA ATMOSFERSKOM VODOM U NOVOM SADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.087
UDK:502.12
Đurakovac, Amela; Sekulić, Mirjana
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 823-832
ULOGA INTERPRETACIJE KULTURNOG NASLEĐA U MEĐUZAVISNOSTI SA PREZENTACIJOM BITNA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.088
UDK:72.011:930.85
Živaljević Luksor, Nataša; Kurtović-Folić, Nađa
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 833-840
NOVI PRISTUPI ZAŠTITI I PREZENTACIJI ARHITEKTURE U OKVIRU ARHEOLOŠKOG PARKA VIMINACIJUM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.089
UDK:904:72"652"(497.11)
Nikolić, Marko
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 841-852
TEŠKOĆE U PROCESU RESTAURACIJE SPOMENIKA KULTURE NA PRIMERIMA U SUBOTICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.090
UDK:72.02:69.059.25(497.113Subotica)
Aladžić, Viktorija
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 853-860
GEŠTALT PROMENA ILI NE – ISTRAŽIVANJE POMAKA U PERCEPCIJI U SAVREMENOJ ARHITEKTONSKO PRODUKCIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.091
UDK:72.01
Vujičić, Lejla
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 861-875
ANALIZA RAZVOJA I IMPLEMENTACIJE 3D KATASTRA U SVETU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.092
UDK:528.4:004.7
Lazić, Jelena; Trifković, Milan; Marinković, Goran; Nestorović, Žarko; Davidović, Marina
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 879-892
SPECIFIČNOSTI POSTUPKA OSNIVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.093
UDK:528.4(497.6)
Đurić, Mladen; Macanović, Dragan; Amović, Mladen; Popović, Branimir
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 893-899
APPLICATION OF MOBILE MAPPING SISTEMS FOR THE PURPOSE OF PRODUCING THE CADASTRE OF TRAFFIC SIGNALING
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.094
UDK:528.4:004.7
Kuburić, Miroslav; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Miljković, Stefan
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 901-911
APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN DETERMINING THE CUBIC CONTENTS OF MATERIAL
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.095
UDK:623.746.2:528.02
Miljković, Stefan; Kuburić, Miroslav; Ogrizović, Vukan; Delčev, Siniša; Gučević, Jelena
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 913-919
PROCENA KOLIČINA RECIKLAŽNIH KAPACITETA VIŠESPRATNIH ZGRADA PRIMENOM VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.096
UDK:004.8.032.26:502.174.1
Bibić, Dragana; Vujkov, Aleksandra; Peško, Igor; Mučenski, Vladimir; Ćirović, Goran
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017. god., str. 921-929