Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016
ISBN:978-86-80297-63-7
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić, Olivera Dulić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić, Olivera Dulić
Godina izdanja:2016.
Tiraž:300
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ:
ANALITIČKE KRIVE POVREDLJIVOSTI ZA TIPIČNE MOSTOVE U REPUBLICI MAKEDONIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016.001
UDK:624.27(497.7)
Vitanova, Marija; Hristovski, Viktor
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 21-30
PROJEKAT SANACIJE DRUMSKOG ARMIRANO-BETONSKOG MOSTA MANjEG RASPONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016.002
UDK:624.21 : 69.059.2
Bešević, Miroslav; Pančić, Aleksandar; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 31-39
SEIZMIČKA ZAŠTITA KONSTRUKCIJA - PRIMENA BAZNE IZOLACIJE KOD ZGRADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.003
UDK:624.042.7
Folić, Radomir; Stanojev, Milovan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 41-50
METODE PRORAČUNA DRVENIH ZIDNIH PANELA PREMA EVROKODU 5
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.107
UDK:674.11.046
Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Conić, Stefan; Marković, Nemanja
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 51-58
PRIKAZ METODA ZA PRORAČUN PLOČA DIREKTNO OSLONJENIH NA STUBOVE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.004
UDK:624.073.13
Mirković, Nikola; Milićević, Ivan; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 59-68
ANALIZA UTICAJA USLED DEJSTVA VETRA NA PRIMERU CILINDRIČNOG TV TORNJA PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.005
UDK:624.97.042.41
Knežević, Petar; Milanović, Milivoje
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 69-76
DIMENZIONISANJE DVA TIPA RAVNIH REŠETKI PREMA INDEKSU POUZDANOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.006
UDK:624.073.5 : 519.2
Paunović, Stepa; Nešović, Ivan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 77-86
UPOREDNA ANALIZA VIŠEKRITERIJUMSKIH METODA OPTIMIZACIJE KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.007
UDK:624.072.22 : 519.2
Milajić, Aleksandar; Beljaković, Dejan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 87-94
IMPLEMENTACIJA METERIJALNOG MODELA ZA ARMIRANI BETON U ANSYS-U
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.008
UDK:666.982.2 : 004.4 ANSYS
Vitanov, Vladimir
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 95-103
OPTIMIZATION SOLUTIONS FOR TRUSS BEAMS ELEMENTS WELDED JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.009
UDK:624.072.22
Radu, Dorin; Galatanu, Florin-Teofil
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 105-111
PRORAČUN AB PRESEKA IZLOŽENIH SAVIJANjU PREMA EVROKODU 2
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.010
UDK:624.01.4.042
Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 113-122
ELASTIČNA FLEKSIBILNOST SPOJEVA SA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJEVIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.011
UDK:621.882
Fric, Nenad; Buđevac, Dragan; Mišković, Zoran
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 123-131
UPOREDNA ANALIZA ELASTIČNE I ELASTOPLASTIČNE NOSIVOSTI POPREČNOG PRESEKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.012
UDK:539.3
Filipović, Aljoša; Divac, Ljubo; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 133-142
UTICAJ IZBORA PRORAČUNSKOG DIJAGRAMA ČELIKA NA NOSIVOST AB PRESJEKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.013
UDK:624.01.45.044
Tatar, Saša; Vukomanović, Radovan; Zrnić, Dragan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 143-153
STRUCTURAL REHABILITATION OF HISTORICAL MASONRY BUILDINGS IN ROMANIA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.014
UDK:69.059.25 : 624.042.7 (498)
Dan, Sorin; Herban Petrović, Sorin
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 155-161
STUDIJA PERFORMANSI KOMPOZITNIH REŠETKI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.015
UDK:624.072.227
Bujňák, Ján; Perkowski, Zbigniew
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 165-172
NUMERIČKO-EKSPERIMENTALNA ANALIZA NOSIVOSTI CENTRIČNO PRITISNUTIH AB STUBOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.016
UDK:624.166 : 004.4 ANSYS
Landović, Aleksandar; Bešević, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 173-180
DIGITALNA OBRADA ČETRDESETOGODIŠNJIH SREDNJIH DNEVNIH TEMPERATURA U BEOGRADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.017
UDK:551.501(497.11)
Petojević, Zorana; Petronijević, Marija; Mirković, Milica; Balić, Ivana; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 181-190
BELEŠKA O MILANKOVIĆEVOJ TEORIJI POTPORNE LINIJE PRIMENJENOJ NA GOTSKE MASIVNE LUKOVE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.018
UDK:624.072.32
Nikolić, Dimitrije
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 191-197
GRAFIČKA SIMULACIJA MINIMALNE DEBLJINE PRELOMLJENOG UKLJEŠTENOG LUKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.019
UDK:624.072.32 : 519.6
Nikolić, Dimitrije
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 199-210
EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE SOPSTVENIH FREKVENCIJA MODELA OD PLEKSIGLASA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.020
UDK:624.072.2 : 001.891.5
Varju, Đerđ; Prokić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 211-219
ČELIČNI OKVIRI SA ISPUNOM OD KLIRITA ILI STAKLA POD CIKLIČNIM OPTEREĆENJEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.021
UDK:692.232 : 691.618.5
Nestorović, Miodrag; Terzović, Jefto; Mandić, Rastislav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 221-228
RAČUNARSKA SIMULACIJA REKONSTRUKCIJE „POBUDA – ODZIV“ 1D DINAMIČKOG MODELA PRIMENOM FFT i IFFT TRANASFORMACIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.022
UDK:004.942 : 531.3
Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 229-238
RAČUNARSKA SIMULACIJA ODZIVA DVO FREKVENTNE POBUDE 1D DINAMIČKOG MODELA PRIMENOM FFT I IFFT ALGORITMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.023
UDK:004.942 : 531.3
Miličić, Ilija M.; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 239-248
MODEL PRINUDNIH OSCILACIJA KONSTRUKCIJA SA INHERENTNOM NESIMETRIČNOŠĆU. TAČNA REŠENJA.
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.024
UDK:534.01 : 517.9
Rakarić, Zvonko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 249-258
DINAMIKA KONSTRUKCIJE SA PASIVNIM PRIGUŠIVAČIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.025
UDK:624.042.8
Žigić, Miodrag; Spasić, Dragan; Okuka, Aleksandar; Grahovac, Nenad
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 259-267
ANALIZA SLOBODNIH VIBRACIJA GREDE KORIŠĆENJEM IZOGEOMETRIJSKE ANALIZE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.026
UDK:519.957 : 534.1
Jočković, Miloš; Danilović, Marija Nefovska
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 269-278
SLOBODNE VIBRACIJE PRAVOUGAONIH IZOTROPNIH VIŠESLOJNIH PLOČA PRIMENOM METODE DINAMIČKE KRUTOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.027
UDK:534.11 : 624.073
Marjanović, Miroslav; Kolarević, Nevenka; Danilović, Marija Nefovska; Petronijević, Mira
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 279-298
PRORAČUN POMERANJA TANKOZIDNIH NOSAČA PRIMENOM METODA KONAČNIH TRAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.029
UDK:624.072.2 : 519.673
Živković, Smilja
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 299-306
MATERIJALNI MODEL ZA SIMULACIJU ARMIRANOG BETONA OJAČANOG FRP-OM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.030
UDK:624.072.336 : 519.87
Vitanov, Vladimir
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 307-313
POŽARNA ANALIZA ČELIČNE PROSTE GREDE KORIŠĆENJEM OPENSEES I ANSYS WORKBENCH
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.031
UDK:624.042.5.072.2 : 519.6
Džolev, Igor; Radujković, Aleksandra; Cvetkovska, Meri; Lađinović, Đorđe; Radonjanin, Vlastimir
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 315-322
PARAMETARSKA ANALIZA STABILNOSTI ČELIČNIH OKVIRNIH NOSAČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.032
UDK:624.046.3.072.2
Ćorić, Stanko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 323-330
POSLEKRITIČNO PONAŠANJE OPTIMALNO OBLIKOVANOG ELASTIČNOG ŠTAPA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.033
UDK:539.31
Novaković, Branislava N.
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 331-340
ODREĐIVANJE UTICAJA PO TEORIJI DRUGO REDA METODOM KONAČNIH RAZLIKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.034
UDK:517.962.8
Demirović, Besim; Požegić, Zijad;Topalović, Mirsad; Osmić, Nedim
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 341-348
MODEL LATERALNO OPTEREĆENIH ŠIPOVA POMOĆU ”UMETNUTIH” GREDNIH ELEMENATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.035
UDK:624.154.042
Marjanović, Miloš; Vukićević, Mirjana; König, Diethard; Schanz, Tom; Schäfer, René
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 349-358
MOGUĆNOSTI U RAZVOJU PREDNAPREGNUTIH MOSTOVSKIH NOSAČA OD LAKOG BETONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.036
UDK:691.328.2 : 624.21.036.5/.7
Balázs, György L.; Nemes, Rita; Lublóy, Éva
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 361-372
UTICAJ STANDARDNE DEVIJACIJE NORMALNE KONTAKTNE ČVRSTOĆE U MDE U BETONU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.037
UDK:691.3 : 620.1
Gyurkó, Zoltán; Nemes, Rita
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 373-380
PRIMENA 3D KOMPATIBILNIH MATERIJALA U GRAĐEVINARSTVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.038
UDK:69.057.1 : 655.3.066.51
Jevtić, Dragica; Mirković, Nikola
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 381-390
UTICAJ NANOSILIKE NA MEHANIČKA SVOJSTVA BETONA VISOKIH ČVRSTOĆA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.039
UDK:666.982.24
Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Bojović, Dragan; Lončar, Ljiljana; Antić, Lana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 391-396
ČVRSTOĆA NA PRITISAK I MINERALOŠKA KARAKTERIZACIJA CEMENTNE PASTE KOJA SADRŽI ZEOLIT
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.040
UDK:666.9.022.1 : 539.4
Milović, Tiana; Radeka, Miroslava; Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 397-403
BELI CEMENT BETON KAO ELEMENT ODRŽIVOG GRADITELJSTVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.041
UDK:691.3 : 536.21
Topličić-Ćurčić, Gordana; Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 405-413
UTICAJ SADRŽAJA VLAGE NA KOEFICIJENT TOPLOTNE PROVODNOSTI BETONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.042
UDK:691.32 : 536.21
Aškrabić, Marina; Josipović, Jovana; Petojević, Zorana; Mirković, Milica; Brajović, Ljiljana; Gospavić, Radovan; Radovanović, Slobodan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 415-424
TOPLOTNA PROVODLJIVOST SUVOG I VLAŽNOG MATERIJALA ZIDOVA – VAŽAN UTICAJ NA ENERGETSKU EFIKASNOST OBJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.043
UDK:691 : 536.2.022
Kekanović, Milan; Šumarac, Dragoslav; Kasaš, Karolj; Čeh, Arpad
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 425-430
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU 7/1 - Toplotna provodljivost građevinskih materijala
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.044
UDK:691 : 536.2.022
D. Petković, Mirko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 431-442
NAČINI POBOLJŠANJA RECIKLIRANOG AGREGATA – PREGLEDNI RAD
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.045
UDK:666.972.12
Despotović, Iva
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 443-454
PRIMENA OTPADNE PLASTIKE U GRAĐEVINARSTVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.046
UDK:666.982 : 678.5
Paunović, Olivera; Marčeta, Una; Pavlović, Milan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 455-460
REZULTATI ISPITIVANJA MEŠAVINA ZEMLJE – PRVI IZVEŠTAJ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.047
UDK:691.41 : 620.1
Hegediš, Ivan; Arpad, Čeh; Karaman, Golub; Tenji, Edita; Vunjak, Danilo
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 461-466
SAVREMENO GRAĐENJE OBJEKATA I SAVREMENA KLIZIŠTA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.048
UDK:624.131.542
Đurić, Neđo
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 469-478
PRILOG GENERALNOM REŠENjU TERETNOG PODSISTEMA SUBOTIČKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA U 21. VEKU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.049
UDK:656.212.5(497.113 SUBOTICA)
Božović, Dragan; Čoko, Boško; Jovanović, Stanislav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 479-488
SOIL IMPROVEMENT ASSESSMENT. CASE STUDY FIVE STOREY HIGH BUILDING FOUNDATION
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.050
UDK:624.131.382
Ionita, Ana Maria; Sbîrciog, Ionela; Tuns, Ioan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 489-494
DEFINISANJE KONCEPTA ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKIH PRUGA U SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.051
UDK:625.172(497.11)
Jovanović, Stanislav; Božović, Dragan; Čoko, Boško
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 495-511
GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE BAZNE STANICE U NASELJU LAZAREVO, FOČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.052
UDK:621.395.721.5 : 550.8(497.6FO?A)
Đurić, Neđo
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 513-520
ANALIZA OPTIMALNIH SLOJEVA FLEKSIBILNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.053
UDK:625.7/.8
Bašić, Zahid; Suljić, Nedim
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 521-528
ASPECTS OF SUPPORTING SUBSOIL SOFTENING AT EXCAVATION OF DEEP FOUNDATION PITS
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.054
UDK:69.051:624.131
Shumakov, Igor; Pogrebniak, Aleksandr; Grinchuk, Oksana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 529-535
ANALIZA STABILNOSTI VERTIKALNOG ZASEKA PRIMENOM MEHANIKE LOMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.055
UDK:539.42
Mitković, Predrag; Obradović, Nikola; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 537-548
VERTIKALNI ODGOVOR GRUPE TEMELJA NA SLOJEVITOM TLU PRIMENOM ITM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.056
UDK:624.131.382
Radišić, Marko; Petronijević, Mira
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 549-558
PROCENA ISTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA U MOLDAVIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.057
UDK:656.1 : 338.47(478)
Jokanović, Igor; Radović, Nebojša; Begović, Edin; Ciobanu, Nicolaie
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 559-569
PRIMENA UBLAŽIVAČA UDARA NA DENIVELISANIM RASKRSNICAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.058
UDK:625.739.888
Vranjevac, Stefan; Fric, Sanja; Ilić, Vladan; Trpčevski, Filip; Pančić, Isidora
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 571-580
PARAMETAR STANJA ZA OPIS NAPONSKODEFORMACIJSKOG PONAŠANJA TLA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.059
UDK:624.131.534
Jocković, Sanja; Vukićević, Mirjana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 581-589
KOMPARATIVNA ANALIZA PRORAČUNA FLEKSIBILNE I KRUTE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.060
UDK:625.021/.022
Uljarević, Milan; Šupić, Slobodan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 591-601
MJERE ZA SPREČAVANJE LIKVEFAKCIJE USLJED DINAMIČKOG OPTEREĆENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.061
UDK:624.131.54
Grujić, Bojana; Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Grujić, Žarko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 603-610
OSVRT NA PRORAČUN TEMELjA TORNjEVA – DEO 11
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.062
UDK:624.151
D. Petković, Mirko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 611-621
OŠTEĆENJA TROŠNIH OBJEKATA KAO POSLEDICA ISKOPA TEMELJNE JAME
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.063
UDK:624.152 : 69.059.22
Lukić, Andrija; Lukić, Dragan; Marinković, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 623-629
SANACIJA ODRONA U ČESTOBRODICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.064
UDK:624.131.543
Lukić, Miketa; Lukić, Dragan; Marinković, Zoran
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 631-639
HIDROTEHNIČKI I GEOTEHNIČKI UZROCI SLIJEGANJA OBJEKTA MUZIČKE ŠKOLE U TUZLI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.065
UDK:624.131.542(497.6TUZLA)
Suljić, Nedim; Bašić, Zahid
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 643-649
TEORIJA I PRAKSA POPLAVE NA DUNAVU KOD BUDIMPEŠTE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.066
UDK:627.51(439.151)
Major, Janos
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 651-657
GEODETSKI RADOVI U POSTUPKU SANACIJE REKE MURE U HRVATSKOJ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.067
UDK:528.74 : 627.4
Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Kontak, Željko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 659-667
MERENJE PROTICAJA OŠTROIVIČNIM, AERISANIM PRELIVOM BEZ BOČNE KONTRAKCIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.068
UDK:532.57 : 001.891.53
Hovány, Lajos
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 669-677
HIDRAULIČKI PRORAČUN UMIRUJUĆEG BAZENA NEPRIZMATIČNOG STEPENASTOG BRZOTOKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.069
UDK:627.132 : 532.51
Ljubičić , Robert; Zindović, Budo; Milovanović, Bojan; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 679-688
TEMPERATURE U BRANI I AKUMULACIJI "BAJINA BAŠTA" U PERIODU 1995-2015.
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.070
UDK:551.526 : 627.8
Josipović, Jovana; Aškrabić, Marina; Kuzmanović, Vladan; Mirković, Milica; Petojević, Zorana; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 689-698
ANALIZA UČESTALOSTI I TRAJANJA UZORKOVANJA HIDRODINAMIČKOG OPTEREĆENJA NA FIZIČKIM MODELIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.071
UDK:627.132 : 532.51
Josipović, Jovana; Milovanović, Bojan; Kuzmanović, Vladan; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag; Zindović, Budo
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 699-708
LATTICE-BOLTZMANN METODA U NUMERIČKOJ MEHANICI FLUIDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.072
UDK:532:519.6
Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Rosić, Nikola; Zindović, Budo
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 709-720
POTENCIJAL LATTICE-BOLTZMANN METODE U NUMERIČKOJ HIDRAULICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.073
UDK:532:519.6
Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana; Zindović, Budo; Rosić, Nikola
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 721-731
SLOJEVITO GRADITELjSKO NASLEĐE U SAVREMENOM URBANOM PODRUČJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.074
UDK:719(4)
Živaljević Luksor, Nataša; Kurtović-Folić, Nađa
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 735-746
TRANSFORMACIJA VOJNOG ZEMLJIŠTA U CIVILNE NAMENE, INŽENJERIJSKA KASARNA U NIŠU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.075
UDK:725.181(497.11 NIŠ)
Mirić, Aleksandra; Kurtović- Folić, Nađa
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 747-753
SPECIFIČNOSTI PROCESA URBANE REGENERACIJE GRADOVA SREDNJE VELIČINE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.076
UDK:711.523(497.113 Нови Сад)(043.3)
Polić, Darko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 755-765
ADAPTACIJA NA KLIMATSKE PROMENE KROZ PLANIRANJE U KARLSTADU, ŠVEDSKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.077
UDK:627.512: 711.4(485.76KARLSTAD)
Čamprag, Nebojša
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 767-776
UTICAJ STRUKTURE I IDENTITETA BULEVARA OSLOBOĐENJA NA PEŠAČKE AKTIVNOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.078
UDK:711.4(497.113NOVI SAD)
Škorić, Stefan; Krklješ, Milena; Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 777-786
PRIMENA BOJE NA FASADAMA U FUNKCIJI STVARANJA VIZUELNIH REPERA - STUDIJA SLUČAJA - STAMBENI OBJEKTI U NOVOM SADU -
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.079
UDK:72.012.6
Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana; Škorić, Stefan; Momirov, Maja
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 787-796
URBANISTIČKA ANALIZA PROSTORA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U NOVOM SADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.080
UDK:725.3(497.113NOVI SAD)
Brkljač, Dijana; Milinković, Aleksandra; Vukajlov, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 797-804
MODERAN GRAD: TIPOLOGIJA GRADSKOG TKIVA (Ograničenja prakse Kanidže i Konzena i nova tipologija)
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.081
UDK:711.4
Lovra, Eva
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 805-814
PRILOG ISTRAŽIVANJU TIPOLOGIJE PRIVREDNIH OBJEKATA U VOJVODINI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.082
UDK:725.2/.4(497.113SUBOTICA)
Aladžić, Viktorija; Dulić, Olivera
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 815-825
VREDNOVANJE STAMBENIH JEDINICA U TOKU PROCESA PROJEKTOVANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.083
UDK:728.1.012
Aleksić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 827-834
BELEŠKA O GRAFIČKIM PRIKAZIMA U ARHITEKTURI – DIJAGRAMI ISPRED SKICA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.084
UDK:72.012.2
Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 835-844
INTEGRATIVNI PRISTUP U URBANOJ OBNOVI ISTORIJSKIH JEZGARA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.085
UDK:INTEGRATIVNI PRISTUP U URBANOJ OBNOVI ISTORIJSKIH JEZGARA
Tufegdžić, Anica; Silađi, Maria; Sladić, Mirjana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 845-854
REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U CENTRIMA RURALNIH NASELJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.086
UDK:69.059:711.437
Aleksić, Ljiljana; Jevtić-Novaković, Katarina
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 855-863
SANACIJA ULAZNIH STUBOVA ZGRADE NARODNOG POZORIŠTA U SUBOTICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.087
UDK:69.059.35(497.113SUBOTICA)
Ćulibrk Medić, Kristina
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 865-871
POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA U GRADSKIM SREDINAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.088
UDK:620.9:697
Ćorić, Stanko; Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 873-880
ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U UBLAŽAVANJU SUŠE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.089
UDK:551.577.38
Milanović, Mladen; Gocić, Milan; Trajković, Slaviša
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 881-886
INOVATIVNO KORIŠĆENJE LED DIODA U SISTEMU JAVNE RASVETE SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.090
UDK:621.327 : 628.9
Avramović, Biljana; Pavlović, Velizar; Đorđević, Đorđe; Stojić, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 887-897
OCENA SVETLOSNOG ZAGAĐENjA PREMA PREDLOŽENOJ METODI “OPEN HOUSE”
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.091
UDK:504.61 : 628.971.6
Đorđević, Đorđe; Pavlović, Velizar; Stojić, Dragoslav; Avramović, Biljana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 899-908
OPRAVDANOST UGRADNJE SOLARNIH PANELA NA PORODIČNIM KUĆAMA U BiH
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.092
UDK:621.383.51(497.6)
Štrbac, Dragana; Vlaški, Svjetlana; Pećanin, Marinko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 909-918
ANALIZA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE "KOLIBRI"
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.093
UDK: 502.171
Vlaški, Svjetlana; Štrbac, Dragana; Pećanin, Marinko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 919-927
VIŠEKRITERIJUMSKA AHP METODA ZA ODRŽIV RAZVOJ U GRAĐEVINARSTVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.094
UDK:502:624:519.8
Milošević, Aleksandra; Milošević, Mimica; Milošević, Dušan; Selimi, Aybeyan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 929-938
KATEGORIZACIJA ŽIVOTNE SREDINE KAO DETERMINANTA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE NEGOTIN
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.095
UDK:502.131.1(497.11 NEGOTIN)
Filipović, Dejan; Šećerov, Velimir; Obradović-Arsić, Danijela
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 939-946
UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA ARHITEKTURU GRADOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.096
UDK:711.417/.436 : 551.583
Mihajlović, Predrag
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 947-956
URBANI MENADŽMENT I UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM U GRADU U USLOVIMA PERMANENTNOG INTENZIVIRANJA SAOBRAĆAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.097
UDK:502.131.1 : 711.16 : 656.1
Mihajlović, Predrag; Stošić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 957-966
PONOVNO PROMIŠLJANJE O DNEVNOJ SVJETLOSTI I PLAVO ZELENOJ KOMPONENTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.098
UDK:72.012.22
Stanković, Srđan
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 967-976
OBLAK TAČAKA I 3D MODEL IZVEDENOG STANjA KAO OSNOVA ODRŽAVANjA I SANACIJE OBJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.099
UDK:004.922 : 007.52
Ninkov, Toša; Sušić, Zoran; Bulatović, Vladimir; Sabadoš, Igor; Batilović, Mehmed
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 979-986
PRIMENA SAVREMENIH GEODETSKIH METODA TOKOM IZGRADNJE VISOKIH ZGRADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.100
UDK:528.41 : 528.28
Z. Marković, Marko; Vasić, Dejan; Ninkov, Toša; Petković, Marijana; Janković, Nikola
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 987-996
PRETVARANJE DRUŠTVENE U DRUGE OBLIKE SVOJINE U ZAPADNO-BAČKOM OKRUGU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.101
UDK:332.01.3(497.113)
Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena; Nestorović, Žarko
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 997-1005
GEODETSKA KONTROLA VERTIKALNOSTI VISOKIH OBJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.102
UDK:528.02 : 624
Đurić, Mladen; Vasiljević, Slavko; Amović, Mladen
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 1007-1014
TROŠKOVI IZGRADNJE KONSTRUKTIVNOG DIJELA ARMIRANOBETONSKE MONTAŽNE HALE U ZAVISNOSTI OD PODUŽNOG RAZMAKA STUBOVA I GLAVNIH NOSAČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.103
UDK:624 : 657.47
Gušić, Ismet; Hodžić, Bilal; Šljivić, Amela
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 1015-1025
NORMATIVI ZA IZRADU DINAMIČKIH PLANOVA U USLOVIMA NEIZVESNOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.104
UDK:65.01 : 69.05
Beljaković, Dejan; Milajić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 1027-1036
PRIMER ORGANIZACIJE OBJEDINjENOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.105
UDK:65.016.4
S. Furundžić, Danilo; Ivaniš, Dragana; S. Furundžić, Božidar
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 1037-1046
UPRAVLJANJE POSLOVNIM REZULTATIMA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA-URAVNOTEŽENI RAČUN
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.106
UDK:69 : 005.8
Mišeljić, Neđo
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 1047-1055
GRANIČNA ČVRSTOĆA PRITISNUTIH PODUŽNO UKRUĆENIH PLOČASTIH NOSAČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016.028
UDK:624.046 : 532.135
Milašinović, Dragan D.; Vukomanović, Radovan; Majstorović, Dijana; Borković, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016. god., str. 289-298