Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Dragan D. Milašinović, dipl.građ.inž.
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović, dipl.građ.inž.
Pomoćnik urednika:Dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:Mr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Dr Ilija M. Miličić, mr Atila Segedi
Godina izdanja:2009.
Tiraž:100
Štampa:Grafoprodukt, Subotica


 SADRŽAJ:
POPREČNE VIBRACIJE PLOČA KOD STOHASTIČKI PROMJENJIVIH POREMEĆAJNIH SILA PRIMJENOM METODA KONAČNIH TRAKA
UDK:624.042.4/.7:681.32
Dragan D. Milašinović, Aleksandar Borković
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 7-16
NUMERIČKO REŠAVANJE TRANSPORTNE JEDNAČINE SA PRIMENOM NA PODZEMNE VODE
UDK:519.6:502.51(26)
Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 17-24
MATEMATIČKO MODELISANJE 1D NEUSTALJENOG TEČENJA U OTVORENIM TOKOVIMA
UDK:532.522:167.7
Mirjana Isić, Miodrag Spasojević
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 25-32
INTERPOLACIJA POMOĆU SKUPA LOKALNIH PARABOLA I PROCENA TAČNOSTI U MEHANICI KONSTRUKCIJA
UDK:517.518.85:531/534
Vojislav Mihailović, Ljiljana Tadić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 33-41
EKSPERIMENTALNO – TEORIJSKA ANALIZA PARAMETARA OD UTICAJA NA NOSIVOST PRITISNUTIH HOP ŠTAPOVA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA
UDK:669.14.018.8:544.032.2
Miroslav T. Bešević, Aleksandar S. Landović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 43-54
MERENJE PROTICAJA VODE VODOMEROM
UDK:681.121:303.436.4
Lajoš Hovanj
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 55-60
UTICAJ PROMENA NIVOA DUNAVA NA MOGUĆNOST ZAHVATANJA VODE U OKM HS DTD
UDK:627.51(497.113)
Radovan Savić, Atila Bezdan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 61-71
ANALIZA EFEKATA KOMASACIJE NA PRIMERU KATASTARSKE OPŠTINE SEFKERIN
UDK:631.11:332.26
Dr. Milan Trifković, dipl.inţ.geod., Janoš Čorba inţ.geod., Ivan Kerkez inţ.geod.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 73-79
VREDNOVANJE I KLASIFIKACIJA KATASTARSKIH OPŠTINA ZA KOMASACIJU U OPŠTINAMA MODRIČA I VUKOSAVLJE
UDK:528.4:631.11
Dr. Milan Trifković, Nikić Duško, Boţić Nenad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 81-90
SPRATNE NAJAMNE KUĆE U SUBOTICI U PERIODU KLASICIZMA
UDK:72.03:728.27
Viktorija Aladžić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 91-99
GRAĐENJE STAMBENO POSLOVNIH OBJEKATA VISOKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
UDK:624.9:699.86
Milan Kekanović, Ivan Hegediš, Arpad Čeh, Zoran Kljajić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 101-108
NOVA VRSTA AGREGATA ZA LAKE BETONE NA BAZI OTPADNOG STAKLA
UDK:502.174.1:666.127:666.973
Karolj Kasaš, Arpad Čeh, Golub Karaman
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009. god., str. 109-119