Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28
 
DOI:10.14415/zbornikGFS28
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, Doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2015.
Tiraž:200
Štampa:Sajnos, Novi Sad


 SADRŽAJ:
DIMENZIONISANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE PRAVOUGAONOG REZERVOARA PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/zbornikGFS28.01
UDK:624.014.2.953
Bešević , Miroslav T.; Mrđa , Nataša; Kukaras, Danijel; Prokić, Aleksandar; Cvijić, Radomir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 7-22
ODREĐIVANJE BROJA CIKLUSA ZA ZADATU ISTORIJU OPTEREĆENJA PRI ANALIZI ZAMORA PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/zbornikGFS28.02
UDK:624.042.44
Knežević, Petar; Milanović, Milivoje
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 23-33
ISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA UZROKA POVEĆANIH VIBRACIJA NOSEĆE KONSTRUKCIJE AGREGATA VENTILATORA
DOI:10.14415/zbornikGFS28.03
UDK:624.042.3
Varju, Đerđ; Tadić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 35-41
PARAMETARSKA ANALIZA PROMENE TALASNOG BROJA POVRŠINSKIH TALASA
DOI:10.14415/zbornikGFS28.04
UDK:550.34.016
Varju, Đerđ; Tadić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 43-49
O MODELIRANJU I PROJEKTOVANJU BETONSKIH KONSTRUKCIJA PREMA TRAJNOSTI
DOI:10.14415/zbornikGFS28.06
UDK:624.012.4 : 620.1
Grković, Slobodan; Folić, Radomir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 51-68
PRIMJER DINAMIČKE ANALIZE ČELIČNE ORTOTROPNE PLOČE MOSTA
DOI:10.14415/zbornikGFS28.07
UDK:624.21.095.323
Cvijić, Radomir; Borković, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 69-78
KALIBRACIJA I VERIFIKACIJA NUMERIČKOG MODELA OTICAJA I EROZIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS28.08
UDK:551.311.21 : 001.891.54
Gabrić, Ognjen
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 79-90
PODOBNOST PRIRODNIH STENSKIH MATERIJALA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA GRAĐENJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/zbornikGFS28.09
UDK:625.863(497.6)
Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Grujić, Žarko; Grujić, Bojana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 91-100
BICIKLISTIČKI SAOBRAĆAJ U URBANIM SREDINAMA
DOI:10.14415/zbornikGFS28.10
UDK:625.711.4 : 711.4
Anđelković, Zorica, Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 101-112
MODEL IDENTIFIKACIJE RIZIKA U PROJEKTIMA KOMASACIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS28.11
UDK:349.414
Marinković, Goran; Morača, Slobodan; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 113-122
OCENJIVANJE TEŽINA KRITERIJUMA KOD RANGIRANJA KOMASACIONIH PROJEKATA
DOI:10.14415/zbornikGFS28.12
UDK:332.262
Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Morača, Slobodan; Nestorović, Žarko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015. god., str. 123-135