Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 271-276


O LINEARNOM ANIZOTROPNOM ELASTIČNOM TENZORU OŠTEĆENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.027
UDK: 514.743.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jarić, Jovo; Kuzmanović, Dragoslav
 
 Rezime:
 U ovom radu linearna mehanika anizotropnog oštećenja je prezentirana koristeći princip ekvivalentnosti deformacije. U radu (Jarić i dr., 2013) komponente tenzora oštećenja su izvedene u članovima parametara neoštećenog materijala u zatvorenom obliku. Postupak, koji je prezentiran u ovom radu, može da se primeni za različite kristalne klase koje su podvrgnute heksagonalnom, ortotropnom, tetragonalnom, kubnom i izotropnom oštećenju. Kao poseban primer razmatran je izotropan sistem u cilju mogućeg određivanja parametara oštećenja.
 
 Ključne reči:
 Tenzor oštećenja, Grupe simetrija, Anizotropne kristalne klase, Izotropni sistem, Parametri oštećenja, Elastični talasi.