Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 423-432


OTPORNOST NA POŽAR ZIDOVA OD BALIRANE SLAME
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.044
UDK: 624.011.72:614.84
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 Slama kao građevinski materijal zaslužuje pažnju kao prirodni, energetski i ekološki održiv materijal u savremenom zamahu perioda održive gradnje. Bale slame u potpunosti ispunjavaju zahtjeve održive arhitekture, ali različita istraživanja su takođe pokazala da zadovoljavanju i određeni značajan nivo mehaničkih karakteristika. U ovom radu, razmatrana je otpornost na požar nosivih i nenosivih malterisanih i nemalterisanih zidova od balirane slame, ali i zidnih panela sa ispunom od balirane slame. Ispitivanja otpornosti na požar zidova od balirane slame su relativno rijetka u svijetu i izvode se u skladu sa različitim standardima. Praktično sva provedena ispitivanja pokazuju iznenađujuće ohrabrujuće rezultate po pitanju otpornosti na požar ovakvih zidova.
 
 Ključne reči:
 balirana slama, zidovi, otpornost na požar