Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 739-748


ODREĐIVANJE TRANSFER FUNKCIJE TEMPERATURE PRI PROLASKU TOPLOTE KROZ FASADNI ZID
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.078
UDK: 699.86:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petojević, Zorana; Mitković, Predrag; Mirković, Nikola; Milovanović, Jovana; Ninić, Bojana; Mirković, Milica; Šumarac, Dragoslav; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu je prikazano odredjivanje transfer funkcije temperature iz podataka dobijenih eksperimentalnim merenjem. Podaci su prikupljani istovremenim merenjem temperature vazduha spolja i unutar jedne stambene zgrade u Beogradu u periodu od tri meseca. Transfer funkcija je bazirana na modelu dinamičkog sistema sa jednim ulazom i jednim izlazom i dobijena je primenom Wiener-ovog filtera sa konacnim odzivom. Transfer funkcija je odredjena u vremenskom i kompleksnom domenu, i dalje testirana na novom setu podataka. Iz kompleksne formefunkcije direktno su odredjeni dekrement faktor i vremensko kašnjenje izmedju temperatura.
 
 Ključne reči:
 transfer funkcija, prolaz toplote, dekrement faktor, fazno kašnjenje