Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22
 
DOI:10.14415/zbornikGFS22
UDK:624(082)
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav Bešević, dipl.inž.građ.
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav Bešević, dipl.inž.građ.
Urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Doc. dr Ilija Miličić, dipl.inž.građ., mr Atila Segedi
Godina izdanja:2013.
Tiraž:200
Štampa:Grafoprodukt, Subotica


 SADRŽAJ:
SLOBODNE VIBRACIJE OJAČANIH TANKOZIDNIH NOSAČA PRIMJENOM METODA KONAČNIH TRAKA SA PODUŽNIM I POPREČNIM UKRUĆENJIMA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.001
UDK:624.073.8:534-16
Borković, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 31-41
ANALIZA GRANIČNE NOSIVOSTI DUGE ARMIRANOBETONSKE POLIEDARSKE LJUSKE
DOI:10.14415/zbornikGFS22.006
UDK:624.074 : 624.046
Goleš, Danica; Milašinović, Dragan; Živanov, Žarko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 67-77
KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA DRŽAVNIH PUTEVA - komparativna analiza regulative
DOI:10.14415/zbornikGFS22.015
UDK:625.7
Grujić, Žarko; Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 159-171
KAKO DEFINISATI TENZOR
DOI:10.14415/zbornikGFS22.003
UDK:514.763.5
Aleksandar Bakša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 7-15
IZBOR RACIONALNOG METODA ANALIZE ARMIRANOBETONSKIH POLIEDARSKIH LJUSKI U FUNKCIJI NJIHOVOG RASPONA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.002
UDK:624.074:517.9
Danica Goleš, Dragan Milašinović, Žarko Živanov
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 17-30
SEIZMIČKA POUZDANOST INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.004
UDK:624.042.7:711.7
Nazim Manić, Dragan Lukić, Aleksandar Prokić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 43-54
ANALIZA PROLOMA PLITKIH LINIJSKIH LUKOVA U RAVNI PRIMJENOM ARC – LENGTH METODA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.005
UDK:517.957:624.072.32
Borković, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 55-65
DIJAGNOSTIKA STANJA KONSTRUKCIJE MAJŠANSKOG MOSTA U SUBOTICI I PREDLOG MERA SANACIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS22.007
UDK:625.745.12:620.193
Aniko Tešanović, Josip Kovač Striko, Dragana Tabaković, Neven Nađ
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 79-90
ANALIZA TUNELSKOG OBJEKTA NA ZEMLJOTRESNA DEJSTVA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.008
UDK:624.19 : 624.042.7
Ljiljana Tadić, Đerđ Varju
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 91-97
UTICAJ MIKROARMATURE NA HIDRAULIČKO SKUPLJANJE BETONA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.009
UDK:666.982.2
Arpad Čeh, Milan Kekanović, Danijel Kukaras, Karolj Kasaš, Golub Karaman
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 99-105
PRIMJENA MIKROARMIRANOG PRSKANOG BETONA U TUNELOGRADNJI
DOI:10.14415/zbornikGFS22.010
UDK:624.19 : 666.982.2
Mato Uljarević, Bojana Grujić, Žarko Grujić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 107-113
PRIMENA NERĐAJUĆIH ČELIKA U MOSTOGRADNJI
DOI:10.14415/zbornikGFS22.011
UDK:624.21.014.2
Miroslav T. Bešević, Aniko Tešanović, Danijel Kukaras
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 115-127
MOGUĆE POSLEDICE OD OPTEREĆENJA USLED NALETA VETRA NA PRIMERU OBJEKTA CENTRA OBLASNE KONTROLE LETENJA U BEOGRADU
DOI:10.14415/zbornikGFS22.012
UDK:725.39 : 624.042.41
Miroslav Bešević, Danijel Kukaras, Aniko Tešanović, Dragana Nadaški
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 129-138
ANIMACIONO ISPITIVANJE U FUNKCIJI POUZDANOSTI NOSEĆE KONSTRUKCIJE POSTROJENJA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.013
UDK:534-16 : 627.534
Đerđ Varju, Ljiljana Tadić, Katinka Harkai
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 139-144
GEOTEHNIČKI USLOVI TEMELJENJA OBJEKATA TERMOELEKTRANE UGLJEVIK 3 U UGLJEVIKU
DOI:10.14415/zbornikGFS22.014
UDK:550.8.04/.05
Neđo Đurić, Petar Mitrović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 145-157
PROBABILISTIČKI MODELI PROPADANJA KOLOVOZA
DOI:10.14415/zbornikGFS22.016
UDK:625.04
Dragana Zeljić, Igor Jokanović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 173-183
EKSPROPRIJACIJA-UZROCI I POSLEDICE
DOI:10.14415/zbornikGFS22.017
UDK:347.234
Goran Marinković, Milan Trifković, Žarko Nestorović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 185-198
MOGUĆNOSTI REKOMASACIJE U SRBIJI NA PRIMERU OPŠTINE SOMBOR
DOI:10.14415/zbornikGFS22.018
UDK:332.3
Goran Marinković, Milan Trifković, Žarko Nestorović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 199-208
KARAKTERISTIKE APLIKATIVNOG PROGRAMA StructSTATICS '13
DOI:10.14415/zbornikGFS22.019
UDK:004.42STRUCTSTATICS'13
Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013. god., str. 209-220