Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Dr Ilija M. Miličić, mr Atila Segedi
Godina izdanja:2011.
Tiraž:100
Štampa:Grafoprodukt, Subotica


 SADRŽAJ:
ИДЕНТИТЕТ У ПРОСТОРУ - МАТЕРИЈАЛ И ОБЛИК
UDK:71:114
Миленко Станковић, Срђан Станковић
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 20, 2011. god., str. 5-13
ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВ ДИЗАЈН У САВРЕМЕНОЈ ПРАКСИ БАЊАЛУКЕ
UDK:72:502.131.1(497.6 BANJALUKA)
Миленко Станковић, Јелена Станковић
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 20, 2011. god., str. 15-23
EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA LINIJSKOG MODELA NEUSTALJENOG TEČENJA
UDK:532.51:167.7+303.436.4
Mirjana Isić, Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 25-31
THE GRADING ENTROPY OF PIPING SOILS
UDK:556.536:544.77.022.023.523
László Nagy
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 20, 2011. god., str. 33-46
OSNOVI VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA I ZNAČAJ NJIHOVE PRIMENE
UDK:004.85
Miloš Petrović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 47-55
ANALIZA ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA VISOKE KLASE DUKTILNOSTI
UDK:624.012.45:624.042.7
Aleksandra Radujković, Andrija Rašeta, Anka Starčev-Ćurčin, Mira Petronijević
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 57-68
PRIMENA KRUTIH ČELIČNIH PROFILA KOD IZGRADNJE PODZEMNIH ETAŽA
UDK:624.159.4:693.972
Dragan Č. Lukić, Aleksandar D. Prokić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 69-79
NUMERIČKA SIMULACIJA PONAŠANJA AB RAMA SA MONTAŽNOM VEZOM RIGLE I STUBA USLED DINAMIČKOG OPTEREĆENJA
UDK:624.042.8:519.876.5
Danijel Kukaras, Ljubomir Vlajić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 81-99
VISEĆE STAKLENE FASADE I STAKLENI NOSAČI KAO NOSEĆA KONSTRUKCIJA
UDK:624.012.6:691.18.5
Miroslav T. Bešević
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 101-112
SANACIJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA ZA PRIHVATANJE NOVE FASADE U ULICI ZELENI VENAC BR. 18 U BEOGRADU
UDK:69.059.25/.32
Miroslav T. Bešević, Nebojša Milovanović, Miroljub Todorović, Daniel Kukaras
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 113-124
PREGLED, ISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA OŠTEĆENJA ZIDOVA PRAVOSLAVNOG HRAMA U IZGRADNJI „KOZME I DAMJANA“ U KIKINDI
UDK:69.059.2
Ilija M. Miličić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 125-132
PRIMENA METODE STATIKE KONSTRUKCIJA PRI NUMERIČKOJ INTERPOLACIJI FUNKCIJA SA PROCENOM TAČNOSTI
UDK:517.518.85
Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 133-141
NUMERIČKA ANALIZA UTICAJA PRIMENE MLAZNOG BETONA I SIDARA NA FAKTOR ČVRSTOĆE U STENSKOJ MASI OKO TUNELSKOG ISKOPA
UDK:624.19:519.6
Ljiljana Tadić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 143-151
UTICAJNI FAKTORI KOD VIŠEPORODIČNOG SOCIJALNOG STANOVANJA
UDK:728.2:364-7(497.11)
Ljiljana Aleksić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 153-159
REGULACIJA ULICA U XIX VEKU NA PRIMERU ULICE DIMITRIJA TUCOVIĆA U SUBOTICI
UDK:711.64:625.712.28/.3(497.113 SUBOTICA)”18”
Viktorija Aladžić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 161-169
POJAVA, EVOLUCIJA I TRANSFORMACIJA GRAĐANSKIH VILA NA PALIĆU
UDK:728.82/.84(497.113 PALIĆ) ”18/19”
Gordana Prčić Vujnović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 171-179
ANALIZA CENTRIRANJA ANKERA I PROVERE VERTIKALNOSTI ČELIČNIH STUBOVA TIPA “Y” NA DALEKOVODU 400 kV OD NIŠA DO LESKOVCA
UDK:624.166.4:621.315.1
Milan Trifković, Goran Marinković, Pavle Pejčev
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 181-190
PRIMENA GEODEZIJE U ISTRAŽIVANJU UTICAJA SEIZMIČKIH PROCESA NA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
UDK:528.481:624.042.7
Milan Trifković, Žarko Nestorović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 191-203
KONCEPT GEODETSKIH RADOVA PRI PROJEKTOVANJU, IZGRADNJI I UPOTREBI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
UDK:528.02:72.012
Miroslav Kuburić, Mladen Lero
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 205-218
GEOTEHNIČKI USLOVI TEMELJENJA MOSTA M4 NA KORIDORU Vc, LOT 1, SVILAJ – VUKOSAVLJE
UDK:550.82:624.21
Neđo Đurić, Anđa Đujić, Petar Mitrović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 219-228
UTICAJ MIKROORGANIZAMA NA KOROZIJU BETONA
UDK:620.193.47:691.327/.328
Ljiljana Tadić, Milan Kekanović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 229-244
MODUL STAMBENOG PROJEKTOVANJA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SUBOTICI
UDK:378.4(497.113).096:72]:371.214
Ljiljana Aleksić, Ivan Hegediš
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011. god., str. 245-250