Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 581-589


VENTILACIJA DUGIH SAOBRAĆAJNIH TUNELA U USLOVIMA REDOVNOG I INCIDENTNOG FUNKCIONISANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.062
UDK: 624.191.94
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković, Nikola; Mitković, Predrag; Divac, Ljubo; Radovanović, Slobodan; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 U radu su predstavljeni osnovni principi ventilacije dugih saobraćajnih tunela primenom tri različita tipa ventilacionih sistema. Prikazane su osnovne postavke longitudinalne, transverzalne i polu-transverzalne ventilacije u uslovima redovnog funkcionisanja saobraćaja u tunelu, sa posebnim naglaskom na kontrolu bezbednosti i mere zaštite u slučaju pojave incidentne situacije – požara u tunelu. Ovaj rad opisuje postupak projektovanja sistema za ventilaciju u uslovima redovnog i incidentnog funkcionisanja tunela na konkretnom primeru dugog saobraćajnog tunela sa aspekta energetske efikasnosti primenjenog ventilacionog rešenja.
 
 Ključne reči:
 ventilacija, ventilacioni sistemi, energetska efikasnost, incidentna situacija, zaštita od požara, saobraćajni tuneli.