Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30
 
DOI:10.14415/zbornikGFS30
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, Doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2016.
Tiraž:200
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ:
SANACIONO REŠENJE POVEĆANIH VIBRACIJA NOSEĆE KONSTRUKCIJE VENTILATORA
DOI:10.14415/zbornikGFS30.01
UDK:624.042.3 : 621.63
Varju, Đerđ; Tadić, Ljiljana; Vajda, Oliver
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 7-15
RAČUNARSKO MODELIRANJE DRUMSKOG MOSTA PRI SIMULACIJI POKRETNOG OPTEREĆENJA
DOI:10.14415/zbornikGFS30.02
UDK:624.042.3 : 624.21.095
Miličić , Ilija M.; Bralović, Nemanja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 17-28
ANALIZA OPTEREĆENJA REŠETKASTOG DALEKOVODNOG STUBA PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA
DOI:10.14415/zbornikGFS30.03
UDK:624.042.074.5
Majstorović, Dijana; Bešević, Miroslav; Prokić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 29-40
KOEFICIJENT αcc U PRORAČUNSKOJ VREDNOSTI ČVRSTOĆE BETONA PRI PRITISKU
DOI:10.14415/zbornikGFS30.04
UDK:691.382
Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 41-51
DIMENZIONISANJE ČELIČNOG SFERNOG REZERVOARA VISINE H=44m PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/zbornikGFS30.05
UDK:624.953 : 693.814
Bešević, Miroslav T.; Živković, Smilja; Vojnić Purčar, Martina
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 53-62
PRORAČUN UGIBA UNAKRSNO LAMELIRANOG DRVENOG MEĐUSPRATNOG PANELA
DOI:10.14415/zbornikGFS30.06
UDK:692.5 : 691.116
Kozarić, Ljiljana M.; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav; Vojnić Purčar, Martina
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 63-72
NAPONI I DEFORMACIJE U KOLOVOZNIM KONSTRUKCIJAMA USLED DEJSTVA TEMPERATURE
DOI:10.14415/zbornikGFS30.07
UDK:625 : 624.042.5
Svilar,Mila; Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 73-86
ODLUKA KOJA ZAMENJUJE GENERALNI URBANISTIČKI PLAN ZA TITOVO UŽICE I SEVOJNO IZ 1965. - saobraćajni aspekt
DOI:10.14415/zbornikGFS30.08
UDK:625:711.4(497.11UŽICE)
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 87-100
PROSTORNI PLAN OPŠTINE TITOVO UŽICE IZ 1984. – saobraćaj, ekologija, centri
DOI:10.14415/zbornikGFS30.09
UDK:711.4(497.11UŽICE)
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 101-114
MOGUĆNOST REVITALIZACIJE KUĆE DIMITRIJA ŽIVADINOVIĆA U ULICI KNEZA MIHAILA BR. 41 U BEOGRADU
DOI:10.14415/zbornikGFS30.10
UDK:69.059.25/.38
Nikolić, Marko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 115-124
OBLICI PROUČAVANJA I PROMOVISANJA GRADITELJSKE BAŠTINE NA PRIMERU MREŽE GRADOVA SECESIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS30.11
UDK:72.036(4)
Aladžić, Viktorija; Dulić, Olivera
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 125-133
ODREĐIVANJE ZAPREMINA ISKOPA PRIMENOM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA PREMERA
DOI:10.14415/zbornikGFS30.12
UDK:622.271 : 519.688.62
Batilović, Mehmed; Ninkov, Toša; Sušić, Zoran; Sabadoš, Igor; Petković, Marijana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 135-147
BIM I GEODEZIJA
DOI:10.14415/zbornikGFS30.13
UDK:004.4 : 528
Sabadoš, Igor; Ninkov, Toša; Petković, Marijana; Batilović, Mehmed; Antonić, Nenad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 149-161
ANALIZA PROCESA RESTITUCIJE NA PRIMERU VERSKIH ZAJEDNICA U OPŠTINI SUBOTICA
DOI:10.14415/zbornikGFS30.14
UDK:347.233/.235(497.113 SUBOTICA)
Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016. god., str. 163-173