Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 625-634


HIDROGRAFSKA IZMERA SLAPIŠTA HIDROELEKTRANE DUBRAVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.067
UDK: 621.311.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Baričević, Sergej; Husnjak, Janko
 
 Rezime:
 U radu je opisan postupak hidrografske izmere poprečnih profila na slapištu hidroelektrane Dubrava, na reci Dravi u blizini Varaždina, u Republici Hrvatskoj. Izmera je obavljena primenom satelitske i ultrazvučne metode, tj. integrisanim sistemom GPS_RTK + dubinomer. U postupku obrade podataka primenjeno je više različitih softvera. Primarni rezultat izmere je izrada 7 poprečnih profila slapišta u razmeri 1:300/90. Izrađen je slojni plan slapišta u razmeri 1:600 te 3D model slapišta. Konačan rezultat je izračunavanje volumena materijala na području slapišta hidroelektrane Dubrava, kojeg je snaga vode odnela nizvodno između dve epoha merenja 2015. i 2016. godine.
 
 Ključne reči:
 Hidrografska izmera, slapište, hidroelektrana Dubrava, slojni plan, 3D model