Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 499-506


POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA KROZ RAZVOJ INTELIGENTNOG MERNOKONTROLNOG SISTEMA ZA UPRAVLЈANJE POTROŠNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.053
UDK: 502.171:620.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Djordjević, Djordje; Stajić, Ljubiša; Avramović, Biljana; Vešović, Miljana
 
 Rezime:
 Gradjevinski klaster DUNDJER iz Niša, u partnerstvu sa IRC Alfatec Niš radi na razvoju merno-kontrolnog sistema za upravljanje potrošnjom elektricne energije u zgradama. Tržište električne energije u Republici Srbiji podrazumeva dva glavna aktera: elektrodistributivna preduzeća s jedne i potrošače sa druge strane. U obostranom interesu je da utrošena električna energije bude pravilno registrovana. Brojila električne energije imaju klasu tačnosti 0,5 ili lošiju. Česti su slučajevi kada, zbog njihove neispravnosti, dolazi do pogrešnog registrovanja utrošene električne energije na štetu korisnika ili elektrodistributivnog preduzeća. Česti su takođe i prekidi u napajanju kao i veće nestabilnosti mrežnog napona što prouzrokuje kvarove na uređajima i aparatima korisnika. Na osnovu navedenog javlјa se potreba za izradom sistema koji će imati klasu tačnosti 0,5s i koji, pored mernog dela koji podrazumeva softverski i hardveski deo, sadrži i kontrolnu jedinicu kojom je moguće upravlјanje radom opreme (u industriji) ili električnim uređajima (u domaćinstvima). S obzirom na različitu radnu snagu opreme i uređaja, potrebno je razviti liniju proizvoda što podrazumeva različite merne opsege (strujne merne transformatore prenosnog odnosa 75/5A, 40/5A i 5/5A) uređaja kao i specijalizovani softverski paket za prikuplјanje, analizu, grafički prikaz i izradu izveštaja. Softver će biti optimizovan za računar kao i za ANDROID i IOS platformu – prikaz i upravlјanje preko tableta i mobilnih telefona. U ovom radu su prikazani glavni rezultati rada na projektu.
 
 Ključne reči:
 Energetska efikasnost, potrošnja električne energije, merni sistemi, kontrolni sistemi, pasivna kuća.