Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 921-929


PROCENA KOLIČINA RECIKLAŽNIH KAPACITETA VIŠESPRATNIH ZGRADA PRIMENOM VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.096
UDK: 004.8.032.26:502.174.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bibić, Dragana; Vujkov, Aleksandra; Peško, Igor; Mučenski, Vladimir; Ćirović, Goran
 
 Rezime:
 Veštačka inteligencija u građevinarstvu se koristi u svim fazama projektovanja i izvođenja radova, od inicijalne faze do krajnje faze rušenja objekta i procene reciklažnih kapaciteta. U radu je prikazan model za procenu količina materijala (betona i armature). Model je baziran na veštačkoj inteligenciji odnosno procena količina materijala se vrši pomoću veštačkih neuronskih mreža. Za potrebe istraživanja rađeno je više modela. Modeli koji daju prihvatljiva rešenja testirani su na realnom uzorku i dobijena tačnost predikcija je do 13%.
 
 Ključne reči:
 veštačka inteligencija, neuronske mreže, konstrukcija, armatura, beton