Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33
 
DOI:10.14415/zbornikGFS33
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2018.
Tiraž:200
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
EFEKAT IZABORA METODE SKALIRANJA I ZAPISA ZEMLJOTRESA NA ODREĐIVANJE SEIZMIČKOG ODGOVORA MOSTA
DOI:10.14415/zbornikGFS33.001
UDK:624.21.042:699.841
Serdar, Nina; Folić, Radomir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018. god., str. 9-20
KONCEPT ULIČNE MREŽE STAMBENOG NASELJA LAGATOR U LOZNICI
DOI:10.14415/zbornikGFS33.002
UDK:625.712.63.086
Jančić, Nikola; Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018. god., str. 21-35
STAMBENO-POSLOVNI BLOK I BIOSKOP NA TRGU PARTIZANA U UŽICU (1961)
DOI:10.14415/zbornikGFS33.003
UDK:725.824.4:728.22
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018. god., str. 37-48
TRG PARTIZANA U UŽICU (1961) - MATERIJALIZACIJA ENTERIJERA
DOI:10.14415/zbornikGFS33.004
UDK:69:711.61(497.11UŽICE)
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018. god., str. 49-54
PROVERA POUZDANOSTI METODE, OPREME I PODATAKA ETALONIRANJA NIVELMANSKE LETVE
DOI:10.14415/zbornikGFS33.005
UDK:528.541-187
Gučević, Jelena; Miljković, Stefan; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Kuburić, Miroslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018. god., str. 55-70
METODE VIŠEKRITERIJUMSKE ANALIZE U PROCESU INICIRANJA KOMASACIONIH PROJEKATA
DOI:10.14415/zbornikGFS33.006
UDK:528.4:519.8
Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko; Grgić, Ilija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018. god., str. 71-84
OPTIMIZACIJA GEODETSKE MREŽE ZA POTREBE OBNOVE PREMERA U KATASTARSKOJ OPŠTINI VOJVODA STEPA
DOI:10.14415/zbornikGFS33.007
UDK:528.41
Marinković, Goran; Kuzmić, Тatjana; Trifković, Milan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018. god., str. 85-100