Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 527-534


KARAKTERISTIKE TERENA I POSTOJEĆEG ODBRAMBENOG NASIPA DUŽ RIJEKE SAVE NA SJEVERNOM DIJELU GRADSKOG NASELJA ŠAMAC
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.056
UDK: 627.418
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Neđo
 
 Rezime:
 Sjeverno gradsko područje Šamca od poplava se brani savskim nasipom koji je izgrađen šezdesetih godina. Nasip ima dvostruku ulogu, sa jedne strane brani grad od poplava, a sa druge strane se nalaze infrastrukturni i privredni objekti u nivou kote vrha nasipa. Na tom dijelu duž trase nasipa izgrađen je parapetni zid koji učvršćuje nasip prema rijeci Savi, ali i drugu stranu gdje su značajniji građevinski objekti. Vermenom je nasip oštećen, a time i parapetni zid do te mjere da je neophodno uraditi njihovu revitalizaciju, a u nekim dijelovima i potpunu obovu. Oštećenja nasipa su za sobom povukla i oštećenje Parapetnog zida, koji je talasasto naget u pravcu rijeke Save. Presudna oštećenja su izazvale katastrofalne poplave tokom mjeseca maja 2014 i 2015. godine. Provedena istraživanja terena duž trase parapetnog zida u nasipu, dala su karakteristike postojećeg nasipa i podtla, na osnovu kojih su dati prijedlozi temeljenja novog zida i sanacija postojećeg odbrambenog nasipa.
 
 Ključne reči:
 nasip, parapetni zid, prirodni sediment