Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 277-286


REOLOŠKO-DINAMIČKI PARAMETRI BETONA DOBIJENI NEDESTRUKTIVNIM METODAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.028
UDK: 624.04.012
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milašinović, Dragan D., Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Nedestruktivni postupci ispitivanja su dragoceno sredstvo za utvrđivanje parametara materijala, jer se na istim uzorcima mogu više puta ponoviti. Ovo je od posebnog značaja kod konstrukcija izvedenih od materijala čija se svojstva menjaju tokom vremena, kao što su betonske, armiranobetonske i prethodno napregnute konstrukcije. Određivanje dinamičkog modula elastičnosti i rezonantne frekvencije akustičnim odzivom daje adekvatne podatke, na kojima se upravo bazira reološko-dinamička analogija. Analogija kombinuje reološko dinamički model i mehaniku oštećenja. U okviru ovog pristupa funkcionalno su povezani ključni parametri kontinuuma, kao što su Poasonov koeficijent i skalarna promenljiva oštećenja. Ultimativna deformacija se određuje pomoću sekantne veze napon-deformacija iz mehanike loma. Rezultat analognog modeliranja je radni dijagram betona, koji je u ovom radu utvrđen kao osrednjeni na osnovu više cilindričnih uzoraka betona ispitanih nedestruktivnim metodama. Ovako ustanovljen radni dijagram je upotrebljen za analizu rotacionog kapaciteta armiranobetonskih greda izloženih savijanju.
 
 Ključne reči:
 Armiranobetonske konstrukcije, reološko-dinamička analogija, nedestruktivni postupci ispitivanja, model betona