Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021
ISBN:978-86-80297-73-6
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Doc. dr Ljiljana Kozarić, doc. dr Martina Vojnić Purčar
Lektor za engleski:Prof. dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Smilja Bursać, Mila Svilar
Godina izdanja:2021.
Tiraž:200
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
REACTIVE POWDER CONCRETE AND ITS APPLICATION IN COMPOSITE STRUCTURES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.01
UDK:666.972.12
Bujňák, Ján; Grzeszczyk, Stefania
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 3-12
ODNOS PREMA NASLEĐU U BUDUĆNOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.02
UDK:72:930.85
Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 13-27
SEIZMIČKA ANALIZA SPOJEVA I VEZA U MONTAŽNIM BETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.03
UDK:624.078:624.042.7
Folić, Radomir; Folić, Boris; Čokić, Miloš
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 29-47
RENOVIRANJE FASADE HÜBNER ZGRADE U BUDIMPEŠTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.05
UDK:69.059.25:699.82
Major, Janos; Major, Mark
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 57-64
NUMERIČKA SIMULACIJA ODGOVORA ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA U POŽARU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.06
UDK:624.012.45.042.5:519.6
Džolev, Igor; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 65-78
ANALIZA STABILNOSTI NIVELMANSKE MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.07
UDK:528.37/.38(497.5)
Zrinjski, Mladen; Tupek, Antonio; Barković, Đuro; Cesarec, Mateja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 79-89
SEIZMIČKI PRORAČUN I KONSTRUKCIJSKO OBLIKOVANJE VIŠESPRATNIH OBJEKATA GRAĐENIH U UNAKRSNO LAMELIRANOM DRVETU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.08
UDK:624.011.1.042.7:691.116
Cvetković, Radovan; Stojić, Dragoslav; Marković, Nemanja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 91-99
KONSTRUKCIJA POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA U RUZVELTOVOJ ULICI U BEOGRADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.09
UDK:624.012.45
Bešević , Miroslav; Vojnić Purčar, Martina; Landović, Aleksandar; Gajić, Milan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 101-112
PERSPEKTIVE NAVODNJAVANJA U SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.10
UDK:626.81/.84(497.11)
Stanić, Miloš
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 113-125
PRIMENA GENETSKOG ALGORITMA U ODREĐIVANJU DIMENZIJA LUČNOG MOSTA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.11
UDK:624.6
Mitrović, Stefan; Stanić, Miloš; Mašović, Snežana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 129-142
ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA U FOTONAPONSKE SISTEME NA TERITORIJI AP VOJVODINE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.12
UDK:621.311.243(497.113)
Milekić, Nemanja; Corić, Stanko; Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 143-152
ELASTIČNA KRITIČNA SILA UKRUĆENIH I-NOSAČA OPTEREĆENIH LOKALIZOVANIM OPTEREĆENJEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.13
UDK:624.072.2
Bendić, Milica; Ćeranić, Aleksandar; Kovačević, Saša; Salatić, Ratko; Marković, Nenad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 153-161
KONTINUALNE SPREGNUTE GREDE OD ČELIKA I BETONA SA PARCIJALNIM SMIČUĆIM SPOJEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.14
UDK:624.016.072.2
Bendić, Milica; Kostić, Svetlana; Nikolić, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 163-171
KONTROLA NA SMICANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PREMA EN 1992-1-1: OTVORENA PITANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.15
UDK:624.012.44.042
Pecić, Nenad; Mašović, Snežana; Stošić, Saša; Mašović, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 173-183
PRORAČUN AKSIJALNE NOSIVOSTI MEGA ŠIPOVA PREMA EVROKODU 7
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.16
UDK:624.154(497.11)
Obradović, Nikola; Marjanović, Miloš; Pujević, Veljko; Vukićević, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 185-191
SUPERPOZICIJA STATIČKOG I DINAMIČKOG DEJSTVA VETRA NA ČELIČNI TORANJ PUTEM MKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.17
UDK:624.042.41
Vacev, Todor; Kukaras, Danijel; Milić, Miloš; Zorić, Andrija; Nešović, Ivan; Nikolić, Nikola
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 193-202
SANACIJA DRVENE MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE SPREZANJEM SA AB PLOČOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.18
UDK:69.059.25:692.522.012.45
Milić, Miloš; Petronijević, Predrag; Vacev, Todor; Nešović, Ivan; Zorić, Andrija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 203-209
ANALIZA PRORAČUNA EKSCENTRIČNO PRITISNUTIH ELEMENATA PREMA EC3
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.19
UDK:624.042.014.2
Rančić, Nemanja; Milošević, Marko; Živković, Srđan; Marković-Branković, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 211-219
OBEZBEĐENJE ISKOPA ŠIPOVIMA – STUDIJA SLUČAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.20
UDK:625.748.28:624.154
Jovanović, Milan; Zlatkov, Dragan; Zorić, Andrija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 221-231
POROZNI BETON
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.21
UDK:666.973.3
Pavić, Milica; Kozarić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 233-239
THE SECOND STAGE SANATION OF THE LEFT SIDE OF THE BAJINA BASTA DAM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.22
UDK:627.824.7(497.11)
Letica, Vicko; Danilović, Vladimir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 241-247
DESIGN AND CONSTRUCTION OF SMALL HYDRO POWER PLANTS ON THE NISAVA RIVER
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.23
UDK:627.8(497.11)
Letica, Vicko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 249-254
DESIGN OF SVRAČKOVO DAM CONCRETE STRUCTURES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.24
UDK:624.012.45:627.8
Letica, Vicko; Skoko, Vladislav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 255-260
PRAJZAHOV MODEL HISTEREZISNE PETLJE ELASTOMERNOG LEŽIŠTA SA OLOVNOM ŠIPKOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.25
UDK:539.389.4
Šumarac, Dragoslav; Đorđević, Filip; Matić, Dejan; Milutinović, Goran V.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 263-274
PREISACH MODEL USED TO DECRIBE RESPONSE OF CLAY IN DIRECT SHEAR TEST
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.26
UDK:691.261:620.21:517.957
Šumarac, Dragoslav; Božović, Nikola; Krstić, Marija; Mitrović, Stefan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 275-284
NUMERIČKA ANALIZA ŠTAPA PREMA TEORIJI KONAČNIH DEFORMACIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.27
UDK:624.071.34:519.6
Demirović, Besim; Osmić, Nedim; Muratović, Edin
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 285-295
NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA KONSTRUKTIVNOG PRIGUŠENJA VIJČANE VEZE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.28
UDK:621.882:519.6
Mijatović, Ognjen; Salatić, Ratko; Mišković, Zoran; Golubović-Bugarski, Valentina; Guzjan-Dilber, Matija; Lujić, Nenad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 297-307
EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE I PROUČAVANJE KONSTRUKTIVNOG PRIGUŠENJA I SUVOG TRENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.29
UDK:539.67
Mijatović, Ognjen; Mišković, Zoran; Salatić, Ratko; Mandić, Rastislav; Guzjan-Dilber, Matija; Jotić, Goran
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 309-318
PENALTY -METODA ZA 1D PROBLEM DVA ŠTAPA SA OSNOVNIM KONCEPTIMA KONTAKTNE MEHANIKE KONTAKTA BEZ TRENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.30
UDK:531:519.6
Guzjan-Dilber, Matija; Mijatović, Ognjen; Mandić, Rastislav; Salatić, Ratko; Mišković, Zoran; Golubović-Bugarski, Valentina
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 319-328
PROPAGACIJA KRATKIH PRSLINA BETONA PRIMJENOM REOLOŠKO DINAMIČKE TEORIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.31
UDK:666.972:539.421
Pančić, Aleksandar; Milašinović, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 329-336
O JEDNOM NELINEARNOM MODELU DINAMIČKOG AMORTIZERA U KONSTRUKCIJAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.32
UDK:624.042.8:519.6
Rakarić, Zvonko; Rehlicki Lukešević, Lidija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 337-343
EKSPERIMENTALNA ANALIZA POMERANJA JEZGRA VISOKIH ZGRADA - UKRUĆENA POPREČNIM GREDAMA - POMOĆU PLEKSIGLAS MODELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.33
UDK:624.072.2:539.385
Varju, Đerđ; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 345-353
JAČANJE MENADŽERSKIH AKTIVNOSTI KLASTERA I POSPEŠIVANJE MEĐUNARODNE SARADNJE RADI IZGRADNJE ZGRADA SA POTROŠNJOM ENERGIJE BLISKOM NULI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.34
UDK:502.131:69.01
Avramović, Biljana; Đorđević, Đorđe; Stojić, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 357-366
SVOJSTVA I MOGUĆA PRIMENA PEPELA ŽETVENIH OSTATAKA U KOMPOZITIMA NA BAZI CEMENTA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.35
UDK:666.95
Šupić, Slobodan; Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir; Bulatović, Vesna
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 367-375
SAVRŠENSTVO STARIH TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ČERPIĆA I OPEKA VELIKOG FORMATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.36
UDK:666.71
Kekanović, Milan; Kozarić, Ljiljana; Balint, Jožef; Nedić, Milica; Torma, Ibolјa; Molnаr, Oliver
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 377-384
PROBLEMATIKA ISPITIVANJA TEČENJA I SKUPLJANJA KOD OČVRSLOG BETONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.37
UDK:666.972:532.135
Kekanović, Milan; Krstić, Katarina; Petrov, Ramona
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 385-394
KRITIČNA INFRASTRUKTURA U SAOBRAĆAJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.38
UDK:656
Pavić, Milica; Jokanović, Igor; Svilar, Mila
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 397-406
NUMERIČKA ANALIZA SLEGANJA USLED IZGRADNJE JEDNOG NATM TUNELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.39
UDK:624.191.2:624.131.526
Maraš-Dragojević, Snežana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 407-416
STABILIZACIJA KLIZIŠTA U ZONI USEKA BROJ 6 OD KM 28+478,00 DO KM 28+643,00
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.40
UDK:624.131.537(497.11)
Radovanović, Janko; Lazović Radovanović, Marija; Nikolić, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 417-423
GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE TUNELA VRŠNIK NA AUTOPUTU NIŠ - PRIŠTINA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.41
UDK:624.191.1
Marinković, Nemanja; Jovanovski, Milorad; Zlatanović, Elefterija; Bonić, Zoran; Romić, Nikola
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 425-435
STATISTIČKA ANALIZA POJAVA VEZANIH ZA LED NA DUNAVU KOD NOVOG SADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.42
UDK:556.535(282.243.7)
Stipić, Matija; Fabian, Julius; Budinski, Ljubomir; Stipić, Danilo; Kolaković, Slobodan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 439-444
INOVATIVNI SISTEM ZA MERENJE PROTOKA NA ULAZIMA U TURBINE HIDROELEKTRANE ĐERDAP 2: OPIS SISTEMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.43
UDK:532.572
Ivetić, Damjan; Prodanović, Dušan; Vojt, Predrag
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 445-454
DOPUNSKO ISPITIVANJE ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA SUŽENJEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.44
UDK:532.57
Hovanj, Lajoš
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 455-463
VREMENSKI MONITORING ČETVRTOG SEKTORA JEZERA PALIĆ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.45
UDK:543.3(285)
Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 465-472
PROSTORNI MONITORING ČETVRTOG SEKTORA JEZERA PALIĆ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.46
UDK:543.3(285)
Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 473-483
POJAVNOST ARHITEKTONSKOG OBJEKTA_JEDNA METODOLOŠKA CRTICA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.47
UDK:72.01
Grbić, Milena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 487-495
ANALIZA NUMERIČKIH INDIKATORA EKOLOŠKIH USLOVA KOMPLEKSA "BELVIL" PRIMENOM AEROFOTOGRAMETRIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.48
UDK:692.415:712.4
Stević, Dragan; Milošević, Mimica; Milošević, Dušan; Simjanović, Dušan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 497-504
MORFOLOGIJA I GRADSKI REPERI – ODRAZ SLIKE NOVOG BEOGRADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.49
UDK:711.41
Milošević, Sara; Divac, Marija; Jevtić-Novaković, Katarina
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 505-514
KONSTRUKTIVNI SKLOP PLAFONSKIH AKUSTIČNIH PANELA ZA DIFUZIJU ZVUKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.50
UDK:534.84:692.54
Radomirović, Predrag
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 515-524
PITANJE GRADSKOG JAVNOG PROSTORA U VREME „INVESTITORSKOG URBANIZMA“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.51
UDK:711.4(497.7)
Penčić, Divna; Lazarevski, Stefan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 525-534
PREGLED OBRAZOVNIH METODOLOGIJA I PEDAGOŠKIH PRISTUPA U ARHITEKTONSKOM OBRAZOVANJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.52
UDK:72:378.147
Dulić, Olivera
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 535-544
INKORPORACIJA SAVREMENIH ENTERIJERA U GRADOVE SA KULTURNIM I ISTORIJSKIM NASLEĐEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.53
UDK:711.557:930.85
Štiklica, Monika
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 545-552
POREĐENJE UGOVORA ZASNOVANIH NA UČINKU I TRADICIONALNOG ODRŽAVANJA PUTEVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.54
UDK:625.76
Duran, Abel
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 555-562
UTICAJ KOVID-19 NA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.55
UDK:334.752:578.834
Duran, Abel
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 563-568
IMPLEMENTACIJA USKLAĐENE LISTE U GRAĐEVINARSTVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.56
UDK:005.6/.8
Koprivica, Stefan; Škondrić, Jovan; Bendić, Milica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 569-578
BRZA PRIMJENA SATELITSKIH I “G” TEHNOLOGIJA NAKON POTRESA – PETRINJA 29.12.2020.
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.57
UDK:629.783:550.34(497.5)
Bačić, Željko; Šugar, Danijel; Nevistić, Zvonimir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 579-588
ATRAKTIVNOST ULAGANJA U NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI SEVERNOBAČKOG OKRUGA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.58
UDK:339:347.235
Vasović, Olivera; Gučević, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 589-598
ORTOFOTO KAO OSNOVA ZA VEKTORIZACIJU PUTNE INFRASTRUKTURE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.59
UDK:007.528.9]:004
Kuzmić, Tatjana; Davidović, Marina; Vasić, Dejan; Bulatović, Vladimir; Sušić, Zoran; Marković, Marko; Batilović, Mehmed
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 599-607
MERENA NESIGURNOST MERENJA DUŽINA PREMA NOVOJ VERZIJI SRPS/ISO STANDARDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.60
UDK:528.517:006.73
Gučević, Jelena; Delčev, Siniša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 609-618
MODERN EXTRAORDINARY STEEL STRUCTURES IN GERMANY
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.61
UDK:624.014.2 : 725.391(430.131)
Pasternak, Hartmut
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 619-620
NOVI OBLICI SURADNJE AKADEMSKE I POSLOVNE ZAJEDNICE IZ ERASMUS+ CBHE PROJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.04
UDK:378.3
Bačić, Željko; Poslončec-Petrić, Vesna
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021. god., str. 49-56