Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 651-660


ODREĐIVANJE FILTRACIONIH KARAKTERISTIKA KOLMIRAJUĆEG SLOJA UZ REKU NA OSNOVU REZULTATA TESTA PROBNOG CRPLJENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.070
UDK: 551.444:627.532
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milašinović, Miloš; Jaćimović, Nenad
 
 Rezime:
 Projektovanje drenažnih bunara je jedan od najčešće primenjivanih postupaka za sniženje nivoa podzemnih voda, pri čemu je potrebno odrediti broj bunara i protok koji se na njima crpi. Ovi parametri zavise od filtracionih karakteristika izdani, nivoa u reci kao i udaljenosti bunara od reke. Uticaj blizine reke ogleda se u tome što ona prihranjuje izdan iz koje se crpi voda što može uticati na povećanje broja bunara ili povećanje kapaciteta pumpi za crpljenje. Sniženje NPV u blizini reke računa se primenom metode ogledalnih slika. Pri upotrebi ove metode potrebno je voditi računa o filtracionim karakteristikama vodonosne izdani ali i kolmirajućeg sloja na dnu reke. Prikazana je modifikacija metode ogledalnih slika koja u obzir uzima i karakteristike pomenutog slabije propusnog sloja i metodologija za određivanje karakteristika kolmirajućeg sloja na osnovu rezultata testa probnog crpljenja.
 
 Ključne reči:
 sniženje NPV, drenažni bunar, kolmirajući sloj, metoda ogledalnih slika