Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 311-320


RAČUNARSKA SIMULACIJA REDOSLEDA UČESTANOSTI AMPLITUDA POBUDE U ODZIVU 1D DINAMIČKOG MODELA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.032
UDK: 531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 U ovom radu nametnuta je 1D dinamičkom modelu sa otporom podloge pobuda modelirana funkcijom sa dve učestanosti amplituda pomeranja u vremenskom domenu. FFT transformacijama tretirane su u frekventnom domenu amplitude pomeranja odziva čija jednačina kretanja korespondira sa prenosnom funkcijom (I.M.Miličić, 2015). Razmatrane su dve varijante pobude (kada je samo prva, odnosno samo druga amplitude u području rezonancije) i prikazana je uporedna analiza odziva modela sa gledišta vremena trajanja pobude. Dvofrekventni odziv modela sa predloženom funkcijom prenosa, redosled učestanosti aplituda pobude ne respektuje kao bitan faktor.
 
 Ključne reči:
 FFT transformacija, funkcija prenosa, amplituda pomeranja.