Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 685-694


UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA VELIKE VODE NA DVA SLIVA U SRBIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.073
UDK: 556.06
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Todorović, Andrijana; Plavšić, Jasna; Pavlović, Dragutin; Despotović, Jovan
 
 Rezime:
 Hidrotehnički objekti se dimenzionišu prema protocima velikih voda izabranog povratnog perioda. Ocenjeni kvantili zavise od osmotrenog niza, dok se efekat klimatskih promena ne uključuje eksplicitno u proračun. Kako je životni vek većine hidrotehničkih građevina nekoliko decenija, uticaj klimatskih promena ne bi trebalo zanemariti. U ovom radu analiziran je uticaj klimatskih promena na velike vode na reci Kolubari (v.s. Slovac) i na reci Toplici (v.s. Doljevac). Analiza je urađena na osnovu rezultata hidrološkog modela, pri čemu su ulazni meteorološki podaci (padavine i temperature) dobijeni iz klimatskih projekcija. Za ocenu kvantila velihih voda iz dobijenih hidroloških projekcija primenjena je metoda metoda prekoračenja iznad praga (metoda pikova). Kvantili nekoliko karakterističnih povratnih perioda su sračunati za dva buduća perioda i upoređeni sa kvantilima određenim za referentni period. Rezultati ukazuju na povećanje merodavnih protoka, posebno sredinom 21. veka. Bez obzira na velike neodređenosti, rezultati ovakve analize se mogu koristiti kao indikator povećanja merodavnih protoka koji bi trebalo uključiti u dimenzionisanje hidrotehničkih objekata.
 
 Ključne reči:
 Klimatske promene, velike vode, metoda prekoračenja iznad praga (POT metoda), HBV-light model, reka Kolubara, reka Toplica