Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 783-791


VALORIZACIJA UNUTRAŠNJIH PROSTORA URBANIH BLOKOVA „STAROG GRADA“ U NOVOM SADU KAO MESTA ZA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.083
UDK: 711.63(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Škorić, Stefan; Krklješ, Milena; Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana
 
 Rezime:
 Urbana struktura Novog Sada je isprepletena javnim prostorima ulica i trgova, ali i mnoštvom mikroambijenata formiranih u unutrašnjim prostorima urbanih blokova. Istorijski razvoj grada je uslovio različitu morfološku genezu njegovih blokova, što je rezultiralo stvaranjem varijacije oblika i funkcija, ali i različitih mogućnosti korišćenja otvorenih javnih prostora u njihovoj unutrašnjosti kao mestima socijalizacije. Studija slučaja obuhvata valorizaciju unutrašnjih prostora pet urbanih blokova centralnog gradskog jezgra Novog Sada. Analizirani blokovi „Starog grada“, jednog od najstarijih delova Novog Sada, su blokovi zatvorene strukture, ujednačene spratnosti, sa dominantnom funkcijom višeporodičnog stanovanja, i među retkim gradskim blokovima koji direktno izlaze na reku Dunav. U radu su analizirani različiti kvalitativni parametri koji ove otvorene prostore čine pogodnim za društveni život stanovnika blokova, odnosno koji stvaraju uslove za širok spektar javnih aktivnosti i za ostale građane Novog Sada. Istraživanjem morfoloških i funkcionalnih karakteristika javnih unutarblokovskih prostora može se sagledati odnos između analiziranih parametara ovih prostora i postojanosti različitih grupa korisnika i javnih aktivnosti koje se odvijaju na njima. Cilj studije je da se kritičkom valorizacijom postojećeg stanja istaknu nedostaci i problemi ovih javnih prostora, ali i da se uočeni potencijali iskoriste za buduće transformacije unutrašnjih prostora urbanih blokova centralne zone grada.
 
 Ključne reči:
 javni prostor, urbani blok, socijalizacija, Novi Sad