Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 131-139


SPREGNUTI ELEMENATI U USLOVIMA POŽARA I MERE ZAŠTITE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.013
UDK: 624.016:614.841.33
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković, Nikola; Mitković, Predrag; Ninić, Bojana; Milovanović, Jovana; Mirković, Milica; Petojević, Zorana; Šumarac, Dragoslav; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu su prikazani rezultati simulacije dvodimenzionalnih nestacionarnih temperaturskih polja kod često korišćenih spregnutih elemenata čelik-beton koja nastaju u uslovima požara. Simulacija je bazirana na modelu koji uključuje zavisnost toplotne provodnosti i specifične toplote materijala od temperature. U analizu je uključeno i određivanje polja toplotnog fluksa koje dodatno ukazuje na oblasti i geometriju toka toplote od samog temperatuskog polja. Temperatursko polje koje odgovara uslovima simulacije u početnom trenutku je uniformno i usvojeno prema Evrokodu. Uslovi požara odgovaraju standardnoj požarnoj krivi ISO 834. Simulacija je rađena za parcijalno ubetonirani čelični I profil sa različitim predloženim varijantama zaštite ražličitim materijalima. FEM analiza je izvršena u programskom paketu ABAQUS. Rezultati rada se mogu primeniti u optimizaciji troškova sistema zaštite od požara.
 
 Ključne reči:
 protiv požarna zaštita, spregnuti elementi, toplotni fluks, temperatursko polje.