Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35
 
DOI:10.14415/zbornikGFS35
ISSN:0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2019.
Tiraž:200
Štampa: Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
SEIZMIČKA ANALIZA ČELIČNOG REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE TEČNOSTI PREMA EVROKODU 8
DOI:10.14415/zbornikGFS35.01
UDK:624.014.2.953
Gajić, Darko; Bralović, Nemanja; Prokić, Aleksandar; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019. god., str. 9-21
ANALIZA I PRORAČUN ČELIČNOG REZERVOARA VISINE H=12.0m I PREČNIKA D=6.00m PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/zbornikGFS35.02
UDK:624.014.2.953
Bešević, Miroslav; Bralović, Nemanja; Gajić, Darko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019. god., str. 23-35
REOLOŠKE KARAKTERISTIKE MODELA U PRIMENI TEORIJA TEČENJA BETONA
DOI:10.14415/zbornikGFS35.03
UDK:532.135:666.972
Mihailović, Vojislav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019. god., str. 37-50
UPOREĐENJE TEHNOLOGIJA ZA REMONT GORNJEG STROJA PRUGA U KONTEKSTU ŽELEZNICA SRBIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS35.04
UDK:625.14:625.172
Arsenović, Nikola; Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019. god., str. 51-60
PREDAVANJE PROJEKTOVANJA_JEDNA METODOLOŠKA CRTICA
DOI:10.14415/zbornikGFS35.05
UDK:371.3:72
Grbić, Milena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019. god., str. 61-70