Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 775-782


STAMBENE KULE KAO VISINSKI REPERI NA LIMANIMA U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.082
UDK: 711.4(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milinković, Aleksandra; Škorić, Stefan; Krklješ, Milena; Brkljač, Dijana
 
 Rezime:
 Silueta naselja jedan je od urbanističko-arhitektonskih simbola i izuzetno bitan parametar za adekvatan odabir projektantskog pristupa uređenju gradskog prostora. Na nivou naselja, visinski reperi predstavljaju jednoznačne markere pomoću kojih je olakšana orijentacija, identifikacija i asimilacija stanovnika sa prostorom koji ih okružuje. Izgrađene strukture dominantne po svojoj visini u odnosu na neposredno okruženje, arhitektonski predstavljaju objekte nastale kao odraz detaljnog promišljanja, a prilikom njigovog planiranja uključuju se brojni faktori i njihovo postojanje proverava se na više nivoa, sociološkom, ekonomskom, psihološkom, ekološkom, arhitektonskom. Na području Novog Sada utvrđeno je da postoje visinski reperi u različitim delovima grada, ali su uslovi koji se za njih vezuju, period nastanka, završni izraz, morfološka struktura, urbanistički uslovi, tipologija, drugačiji, te je uočen niz sličnosti i razlika koje mogu biti vrednovane kroz uporednu analizu. Istraživanjem pomenutih uslova ukazano je na postojeće stanje na nivou naselja, kako bi se sagledale i valorizovale trenutne vrednosti i nedostaci sa kojima se ovakvi objekti suočavaju. Značajne teme vezane za pomenute strukture jesu pitanje identifikacije stanovnika sa ovim objektima, prepoznatljivost, dopadljivosti i mogućnost njihovog postojanja u kolektivnoj svesti građana. Cilj studije jeste da se formiraju stavovi koji ukazuju na moguće preporuke u daljim istraživanjima i prikazuju važnost postojanja visinskih repera na nivou naselja.
 
 Ključne reči:
 visinski reperi, orijentacija, identitet, Novi Sad