Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 767-774


URBANISTIČKA ANALIZA I VREDNOVANJE KVALITETA MESTA ZA SOCIJALIZACIJU U UNUTARBLOKOVSKIM PROSTORIMA STUDIJA SLUčAJA: BLOKOVI NA PODRUčJU LIMANA I I II U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.081
UDK: 711.63:316.334.56
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Brkljač, Dijana; Vukajlov, Ljiljana; Milinković, Aleksandra
 
 Rezime:
 Kao pripadnik društva, svaki pojedinac je jedinka koja pored individualnog razvoja ima potrebu i za društvenom pripadnosti, bez obzira na dob, pol, ekonomski status ili interesovanja. Zadovoljenjem egzistencijalnog minimuma, a često i sa proširenim sadržajima u stambenim jedinicama, pojedinac je zadovoljio primarne potrebe, nakon čega je gradacija u sociološkom, kulturnom, psihološkom, edukativnom i na mnogim drugim nivoima, ključna za zdrav prosperitet u zajednici. Svakodnevni susret sa drugim ljudima omogućava razvoj društva, što urbanistički i arhitektonski posmatrano utiče na veliki broj činilaca koji vode modernom i zdravom razvoju naselja. Limani su delovi Novog Sada, nastali planski kao dokaz velikog prosperiteta grada, stanovnika i čitave zajednice, kao odličan reprezent jednog perioda i stanja svesti u drugoj polovini XX veka. Karakteristika ovih delova jeste visoka kultura stanovanja, različite pottipologije u stambenoj arhitekturi, morfološka geneza slobodnostojećih i objekata u nizu, kao i veliki broj sadržaja u približno pravilnoj, ortogonalnoj šemi ulica. Prostorni raspored i organizacija unutarblokovskih celina je uslovljena urbanističkim konceptom orijentacije objekata, ali je njihova bezbednost, opremljenost, atraktivnost, celina i starosna kategorija mogućih korisnika, kao i održavanost i posećenost veoma različita. U radu će biti analizirani blokovi na području Limana I i II, približni po veličini, obliku i sadržajima koji su u njima zastupljeni. Izabrani aspekti prema kojima će se raditi uporedna analiza imaju za cilj da prikažu stvarno stanje i akcentuju trenutne probleme sa kojima se stanovnici i posetioci ovih blokova susreću. Cilj rada je da se formiraju adekvatna rešenja koja mogu da pruže kvalitetniji boravak u ovim prostorima, da omoguće okupljanje različitih kategorija stanovnika i doprinesu postojanju većeg broja aktivnosti što bi oplemenilo sociološki život i uticalo na kvalitet mikroambijenata u unutrašnjosti predmetnih blokova, na lokalnom nivou.
 
 Ključne reči:
 socijalizacija, unutarblokovski prostori, aktivnosti na otvorenom, Novi Sad