Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 179-187


PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU-8/1 BIZNIS I STRUKA U SAVREMENOJ IZGRADNJI - PRILOZI ZA DISKUSIJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.018
UDK: 69:17
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petković, Mirko D.
 
 Rezime:
 "Biznis je upropastio građevinsku industriju i uništio struku". Da li je to slučaj samo u građevinarstvu ili i u drugim oblastima? Da li je uništio struku ili samo njenu etiku? Na kakav način i da li se to desilo samo u sredinama u tranziciji? Ili samo u onim sredinama bez kulture rada? Da li je to moglo da se desi bez svesne zloupotrebe struke i odsustva stručnog morala? Kolika je u svemu tome bila uloga visokog školstva? Kojim sredstvima, kakvog porekla i kojim tokovima biznis u građevinarstvu kupuje i neutrališe struku? Šta je zapravo menadžment i "pravljenje para", ono čime se biznis najviše diči, a struka plašljivo osporava? Da li su biznismeni i menadžeri zapravo posrednici i prekupci koji uz pomoć bankara diktiraju uslove izgradnje, a uz nemoć struke organizuju radove? Zašto su danas poreklo i tokovi novca osnovna odrednica svakog većeg građevinskog projekta, a usko stručne rasprave i mišljenje eksperata ne retko njegove drugorazredne karakteristike? Da li je u osnovi to problem nepostojanja etike i morala u vremenu krize ili osobine biznisa da koristi ljude niže vrednosti? Zašto su u razvijenim zemljama vrhunski stručnjaci sa visokim moralom i etikom mahom i uspešni biznismeni? Zašto takav slučaj nije sa stručnjacima u nerazvijenim zemljama? Da li država treba da bude podstrekač takvih odnosa ili njihov regulator? Zašto je struka spora i trajna, vezana za tradiciju i održive projekte, a biznis njena suprotnost vezana samo za poslovne šanse? Sa širim uvodom, brojnim ne slučajno postavljenim pitanjima i komentarima o mestu i ulozi struke u biznisu i njihovom međusobnom odnosu, kao i primerima iz savremene građevinske prakse, rad daje skromni doprinos na tu vrlo značajnu, a u isti mah malo poznatu i retko pominjanu temu u građevinskim krugovima. Imajući to u vidu, pojedini svesno izostavljeni podaci su manje nedostatak rada, a više profesionalnog iskustva, pri čemu ne sme biti zaboravljeno da "razumeti pitanje je pola odgovora" (Sokrat).
 
 Ključne reči:
 Savremena praksa, izgradnja, biznis, struka, menadžment, trgovina, etika