Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31
 
DOI:10.14415/zbornikGFS31
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2017.
Tiraž:200
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ:
MODELI UTEGNUTOG BETONA PREMA EVROKODU 2 I EVROKODU 8 I NJIHOV UTICAJ NA SEIZMIČKI ODGOVOR AB OKVIRA
DOI:10.14415/zbornikGFS31.001
UDK:624.012.4.042.7
Radujković, Aleksandra; Starčev-Ćurčin, Anka; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017. god., str. 9-20
IZBOR EKONOMIČNOG PRESEKA PREFABRIKOVANIH ARMIRANOBETONSKIH ROŽNJAČA
DOI:10.14415/zbornikGFS31.002
UDK:624.012.35.03:658.7.03
Goleš, Danica; Varju, Đerđ; Vajda, Oliver
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017. god., str. 21-31
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PRISTUPNE ULICE DRAGIŠE MIŠOVIĆA U ČAČKU
DOI:10.14415/zbornikGFS31.003
UDK:625.712(497.11)
Jokanović, Igor; Lukić, Miketa; Svilar, Mila; Grujić, Žarko; Zeljić, Dragana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017. god., str. 33-47
ULOGA I ZNAČAJ KATASTRA ZA PROSTORNO PLANIRANJE U REPUBLICI SRBIJI
DOI:10.14415/zbornikGFS31.004
UDK:71:528.44
Marinković, Goran; Lazić, Jelena; Trifković, Milan; Ilić, Zoran
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017. god., str. 49-65
IZGRADNJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU KOMASACIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS31.005
UDK:630*266:332.262
Trifković, Milan; Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Nestorović, Žarko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017. god., str. 67-85