Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26
 
DOI:10.14415/zbornikGFS26
UDK:624(082)
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Prof. dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, mr Atila Segedi
Godina izdanja:2014.
Tiraž:200
Štampa:Grafoprodukt, Subotica


 SADRŽAJ:
GRANIČNI USLOVI ZA HIDRAULIČKI PRORAČUN KOD RAVANSKIH MODELA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.01
UDK:556.048
Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 7-14
OBRADA MERENIH PODATAKA U CILJU FORMIRANJA LINIJSKOG MODELA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.02
UDK:532.57 : 519.6
Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 15-25
TEMPERATURE EFFECTS ON BOND BETWEEN CONCRETE AND REINFORCING STEEL
DOI:10.14415/zbornikGFS26.03
UDK:624.078.4:536.4
Lublóy, Éva; György, Balázs L.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 27-35
LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE: EFFECT OF AGE AND CURING METHOD
DOI:10.14415/zbornikGFS26.04
UDK:666.972.125
Nemes, Rita
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 37-44
NELINEARNA ANALIZA ARMIRANO BETONSKIH KONSTRUKCIJA U PROGRAMSKOM PAKETU ABAQUS
DOI:10.14415/zbornikGFS26.05
UDK:624.04 : 004.4ABAQUS
Marković, Nemanja; Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 45-54
DONJA I GORNJA GRANICA OPTEREĆENJA PRAVOUGAONIH I KRUŽNIH PLOČA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.06
UDK:624.042
Kovačević, Saša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 55-61
BIFURKACIONA STABILNOST UKRUĆENIH TANKIH PLOČA PRIMJENOM METODA SLOŽENIH KONAČNIH TRAKA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.07
UDK:624.073 : 624.046.3
Pančić, Aleksandar; Borković, Aleksandar; Milašinović, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 63-68
INTERAKCIONI DIJAGRAMI POŽARNO OPTEREĆENIH SPREGNUTIH STUBOVA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.08
UDK:624.074.6 : 624.042
Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Knežević, Petar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 69-75
INTERAKCIJE KONSTRUKCIJE I TLA ZA MODEL PREKONSOLIDOVANE GLINE
DOI:10.14415/zbornikGFS26.09
UDK:624.131.5 : 519.673
Bajić, Željko; Santrač, Petar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 77-83
IZBOR DISPOZICIJE MONTAŽNE BETONSKE HALE
DOI:10.14415/zbornikGFS26.10
UDK:624.012.3
Goleš, Danica; Zarić, Radovan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 85-97
PRORAČUN I DIMENZIONISANJE NOSEĆE ČELIČNE KONSTRUKCIJE STUBA VETROGENERATORA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.11
UDK:624.042.41/.046
Bešević, Miroslav; Tešanović, Aniko; Kukaras, Danijel; Landović, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 99-118
GEOTEHNIČKA ISPITIVANjA ZA VETROPARK "NIKINE VODE" U OPŠTINI NEGOTIN
DOI:10.14415/zbornikGFS26.12
UDK:551.556 : 550.82
Bajić, Željko; Santrač, Petar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 119-125
SANACIJA POSTOLJA HIDRO PUMPE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU U SREMSKOJ ULICI U NOVOM SADU
DOI:10.14415/zbornikGFS26.13
UDK:534 : 621.65
Tadić, Ljiljana; Babić, Ilija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 127-139
ISPITIVANJE pH VREDNOSTI RASTVORA ŠEĆERA U ŠEĆERANAMA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.14
UDK:620.193.472 : 664.1
Čeh, Arpad; Kasaš, Karolj
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 141-147
METODE ZA PROCENU EKSTERNIH TROŠKOVA SAOBRAĆAJA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.15
UDK:656.1:338.5
Jokanović, Igor; Kamel, Howaida
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 149-158
PRIMENA DIJAGRAMA U PROCESU ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.16
UDK:681.5.04 : 72.01
Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 159-164
ODNOS KORISNIKA I STRUKTURE STANA KAO PARAMETAR KVALITETA STANOVANJA
DOI:10.14415/zbornikGFS26.17
UDK:728.22
Aleksić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 165-169
KREIRANJE CENTRALNE BAZE ZNANJA ZA POTREBE ZAVRŠNIH RADOVA U ARHITEKTURI
DOI:10.14415/zbornikGFS26.18
UDK:691(085.2)
Aleksić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 171-175
ANALIZA RAZVOJA KOMASACIJE U REPUBLICI SRBIJI
DOI:10.14415/zbornikGFS26.19
UDK:711.14 : 332.262(497.11)
Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 177-184
VEŠTAČENJA I SUPERVEŠTAČENJA U GEODETSKOJ STRUCI
DOI:10.14415/zbornikGFS26.20
UDK:528 : 347.948
Trifković, Milan; Marinković, Goran; Borisov, Mirko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014. god., str. 185-194