Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Dr Ilija M. Miličić, mr Atila Segedi
Godina izdanja:2012.
Tiraž:100
Štampa:Grafoprodukt, Subotica


 SADRŽAJ:
ANALIZA UTICAJA DUŽINE POLIEDARSKE LJUSKE NA PRESEČNE SILE I POMERANJA
UDK:624.074.43:624.042
Danica GOLEŠ, Dragan MILAŠINOVIĆ
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 19-27
GEOMETRIJSKI NELINEARNA ANALIZA LINIJSKIH NOSAČA U RAVNI- II DIO: PRIMJERI
UDK:517.957:624.072.2
Aleksandar Borković
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 29-40
ANALIZA UTICAJA "DUBINE" POLIEDARSKE LJUSKE NA PRESEČNE SILE I POMERANJA
UDK:624.074.43:531.211/.213
Danica Goleš, Dragan Milašinović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 41-49
PRIMENA MOROVE FORMULE ZA PRORAČUN POMERANJA I NJENA TAČNOST
UDK:539.384:519.6
Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 51-68
KARAKTERISTIKE KOMASACIONIH PROJEKATA
UDK:528.46:711.4
Žarko Nestorović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 69-73
STRATEGIJE U OBRAZOVANJU I PROFESIONALNA GEODETSKA PRAKSA
UDK:378:528
Žarko Nestorović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 75-85
OCENA STANJA KOLOVOZA SA TEHNIČKOG I KORISNIČKOG ASPEKTA
UDK:625.7/.8
Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Dragan Mihajlović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 87-96
OPTIMALNO PROJEKTOVANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA SKLADIŠTA SA ASPEKTA UTROŠKA ČELIKA
UDK:624.014.2:691.714
Miroslav T. Bešević, Anika Tešanović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 97-107
SAVREMENI PRISTUP SANACIJA NOSEĆIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA
UDK:69.059.25
Miroslav T. Bešević
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 109-123
SAMOVLASNO ZAUZEĆE ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOJ SVOJINI - UZURPACIJA
UDK:343.74
Goran Marinković, Mirko Borisov
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 125-134
STVARANJE DRŽAVNE I DRUŠTVENE SVOJINE NA PODRUČJU SRBIJE I BIVŠE JUGOSLAVIJE
UDK:332.33 (497.11)
Goran Marinković
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 135-147
AGRARNA REFORMA NA TERITORIJI SUBOTICE
UDK:346:332.2.021.8 (497.113 Subotica)
Milan Trifković
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 149-1157
KATASTARSKI PREMER GRADA SUBOTICE IZ 1838. GODINE
UDK:528.4 (497.113 Subotica) ”1838/1839”
Viktorija Aladžić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 159-166
GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA NA DIONICI NAFTOVODA OD TERMINALA BROD DO GRANICE NA RIJECI SAVI
UDK:621.643:665.61:550.82
Neđo Đurić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012. god., str. 167-172