Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24
 
DOI:10.14415/zbornikGFS24
UDK:624(082)
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Prof. dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, mr Szegedi Attila
Godina izdanja:2014.
Tiraž:300
Štampa:Pressia, Beograd


 SADRŽAJ:
"EFIKASNA REŠENJA KONSTRUKCIJA MOSTOVA NA AUTOPUTEVIMA U RUMUNIJI"
DOI:10.14415/zbornikGFS24.001
UDK:624.2/.8(498)
Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 5-12
AUTOPUT – KORIDOR Vc, GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA JEDNA PODFAZA RADA U NJEGOVOJ IZGRADNJI
DOI:10.14415/zbornikGFS24.002
UDK:624.131.38:656.11
Đurić, Neđo
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 13-25
SKORAŠNJA DOSTIGNUĆA U RAZUMEVANJU DEFORMACIJE I TEČENJA ZRNASTIH MATERIJALA
DOI:10.14415/zbornikGFS24.003
UDK:624.044
Mesarović, Siniša Đ.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 27-36
OBNOVA I IZGRADNJA MOSTOVA OŠTEĆENIH U NATO – BOMBARDOVANJU SR JUGOSLAVIJE 1999.G.
DOI:10.14415/zbornikGFS24.004
UDK:624.2/.8].059(497.11)
Vlajić, Ljubomir M.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 37-56
KAKO DA NAPRAVITE TIPOLOGIJU ZGRADA?
Tipološka matrica za mapiranje sinagogama 19. veka

DOI:10.14415/zbornikGFS24.005
UDK:726.3(4-191.2)"17/18"
Klein, Rudolf
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 57-68
ANALIZA NOSIVOSTI STUBA SPREGNUTOG PRESEKA U FUNKCIJI OSNOVNOG MATERIJALA
DOI:10.14415/zbornikGFS24.006
UDK:624.046.2:693.814
Landović , Aleksandar; Bešević, Miroslav; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 69-75
ELASTOPLASTIČNA ANALIZA OŠTEĆENJA REŠETKASTIH NOSAČA PRI CIKLIČNOM OPTEREĆENJU
DOI:10.14415/zbornikGFS24.007
UDK:624.072.22:624.042:519.6
Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 77-83
METODA PIKOVA – JEDAN STOHASTIČKI MODEL ZAPREMINA PREKORAČENJA
DOI:10.14415/zbornikGFS24.008
UDK:519.217
Pavlović, Dragutin; Vukmirović, Vojislav; Plavšić, Jasna; Despotović, Jovan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 85-91
TRANZICIONI PROCESI U I ULOGA GRADOVA U ISTOČNOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI
DOI:10.14415/zbornikGFS24.009
UDK:911.375(4-11)
Stojkov, Borislav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 93-102
GRANICE GRADA I NJEGOV URBANI RAZVOJ: MARIBOR / OSIJEK / SUBOTICA
DOI:10.14415/zbornikGFS24.010
UDK:911.375:341.222
Šmid, Andrej
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014. god., str. 103-111