Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29
 
DOI:10.14415/zbornikGFS29
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, Doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2016.
Tiraž:200
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ:
REJLIJEVI TALASI - PARAMETARSKA ANALIZA TALASNOG BROJA
DOI:10.14415/zbornikGFS29.01
UDK:537,877
Tadić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 7-18
MOGUĆNOSTI ISPITIVANJA KAPILARNOG UPIJANJA NA MIKROJEZGRIMA
DOI:10.14415/zbornikGFS29.02
UDK:624.012.45:620.1
Čeh, Arpad; Kovač Striko, Josip; Tabaković, Dragana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 19-24
SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U ULICI TABANOVAČKA br.3 U BEOGRADU
DOI:10.14415/zbornikGFS29.03
UDK:69.059(497.11)
Tabaković, Dragana; T. Bešević, Miroslav; Kozarić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 25-34
UTICAJ ALKALNO AGREGATNE REAKCIJE NA BETONSKE KONSTRUKCIJE MOSTOVA
DOI:10.14415/zbornikGFS29.04
UDK:624.21 : 666.12
Grković, Slobodan; Kukaras, Danijel; Živković, Smilja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 35-50
GEOTEHNIČKI PROBLEMI USLjED DEJSTVA PODZEMNIH VODA
DOI:10.14415/zbornikGFS29.05
UDK:550.82 : 556.32
Grujić, Bojana; Grujić, Žarko; Tatar, Saša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 51-58
PREDLOG REKONSTRUKCIJE JEDNE PRISTUPNE ULICE U SUBOTICI
DOI:10.14415/zbornikGFS29.06
UDK:625.712.28(497.113Subotica)
Jokanović, Igor; Grujić, Žarko; Zeljić, Dragana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 59-68
KRITIČKI OSVRT NA PRAVILNIKE I DRUGE AKTE
DOI:10.14415/zbornikGFS29.07
UDK:528.4(060.13)
Grgić, Ilija; Repanić, Marija; Šabić Grgić, Nataša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 69-81
PROMENA SVOJINSKIH ODNOSA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U SEVERNOBAČKOM OKRUGU
DOI:10.14415/zbornikGFS29.08
UDK:347.232/.234(497.113)
Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 83-95
ANALIZA KVALITETA SADRŽAJA DIGITALNOG PLANA KATASTRA VODOVA
DOI:10.14415/zbornikGFS29.09
UDK:528.4 : 628.14 : 004
Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena; Nestorović, Žarko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 97-106
ARHITEKTURA NARODNE BIBLIOTEKE U UŽICU (1961)
DOI:10.14415/zbornikGFS29.11
UDK:727.8(497.11UŽICE)
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 121-131
OBJEKAT KULA NA TRGU PARTIZANA U UŽICU (1961)
DOI:10.14415/zbornikGFS29.10
UDK: 712.012(497.11UŽICE)
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016. god., str. 107-120