Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:Mr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Dr Ilija M. Miličić, mr Atila Segedi
Godina izdanja:2010.
Tiraž:100
Štampa:Grafoprodukt, Subotica


 SADRŽAJ:
NUMERIČKO REŠAVANJE JEDNAČINA VODNOG UDARA
UDK:532.511:167.7
Mirjana Isić, Miodrag Spasojević, Zoltan Horvat
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 5-19
MATEMATIČKO MODELIRANJE MREŽE OTVORENIH TOKOVA
UDK:532.522:167.7
Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević, Mirjana Isić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 21-34
ANALIZA GRANIČNE NOSIVOSTI KONTINUALNIH NOSAČA PRIMENOM PRINCIPA VIRTUELNOG RADA
UDK:624.072.2 : 624.042
Bojan Milošević, Marina Mijalković, Ţarko Petrović, Mirza Hadzimujović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 35-47
ODREĐIVANJE GRANIČNOG OPTEREĆENJA STATIČKI NEODREĐENIH REŠETKASTIH NOSAČA
UDK:624.042.2 : 624.072.22
Žarko Petrović, Bojan Milošević, Branko Popović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 49-62
ANALIZA POJAVE PLASTIČNOG LOMA U STENSKOJ MASI UZ TUNELSKI OTVOR
UDK:624.121 : 539.42 : 519.61
Ljiljana Tadić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 63-77
ANALIZA NOSIVOSTI SPREGNUTIH AB OKRUGLIH STUBOVA SA KRUTIM ČELIČNIM PROFILIMA
UDK:624.166 : 669.14.018.291
Miroslav T. Bešević, Aleksandar Landović , Danijel Kukaras, Toma Trujić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 79-91
PRORAČUN NOSEĆE ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE STAKLENE FASADE PREMA GRANIČNIM STANJIMA
UDK:624.014.7 : 624.042.2
Miroslav T. Bešević, Aniko Tešanović, Kovač Josip Striko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 93-103
MINIMALNO VREME IZMEĐU DVA OČITAVANJA VODOMERA
UDK:696.11:681.12
Lajoš Hovanj
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 105-113
ODNOS OSOBINA BETONA I NJEGOVIH KARAKTERISTIKA U REOLOŠKIM MODELIMA
UDK:666.972 : 532.11
Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 115-124
UREĐENJE I OBNOVA SEOSKIH NASELJA U POSTUPKU KOMASACIJE
UDK:528.46 : 332.26
Milan Trifković, Goran Marinković
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 125-134
ULOGA KATASTRA U PLANIRANJU I IZGRADNJI GRADSKOG PODRUČJA
UDK:528.4 : 911.375
Milan Trifković, Petar Vučić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010. god., str. 135-140