Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 383-392


BELEŠKA O ANALIZI RAVNOTEŽE NAGNUTOG PRAVOG LUKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.040
UDK: 624.04
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Dimitrije
 
 Rezime:
 Tomas Jang je 1807. godine objavio članak o različitim konstrukcijskim oblicima lažnih lukova. Jedan od razmatranih problema bila je stabilnost dvaju pravih lukova od opeke nagnutih jedan na drugi. U ovom radu je, primenom geometrijskog pristupa u statičkom ispitivanju, ovaj problem analitički obrađen, te je izveden izraz za potpornu liniju. Uz to je ispitano granično stanje ravnoteže, te je određen minimalni odnos debljine i dužine u funkciji nagibnog ugla. U skladu s tim, ispostavlja se da je Jangovo rešenje netačno, budući da je, umesto petnaest, čak dvadeset opeka stabilno u pravom luku nagnutom pod uglom od šezdeset stepeni.
 
 Ključne reči:
 potporna linija, nagnuti pravi luk, statička analiza, Tomas Jang