Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 14
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Aleksandar Prokić, dekan GF Subotica
Glavni i odgovorni urednik:Dr Dragan Milašinović
Lektor za engleski:Mr Sanja Krimer – Gaborović, Jelena Diklić
Tehnička obrada:Ilona Šeprenji
Godina izdanja:2005.
Tiraž:150
Štampa:ŽIG, Beograd


 SADRŽAJ: