Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 6
 
UDK:378.663 (497.113) "1990"
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Karlo Rezniček
Urednik:Prof. dr Bartul Skenderović
Lektor za engleski:Mr Josip Buljovčić
Godina izdanja:1990.
Tiraž:100
Štampa:Duplex, Bački Jarak


 SADRŽAJ: