Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1
 
UDK:378.663 (497.113) "1985"
ISBN:YU ISBN 86-80297-01-01
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Karlo Rezniček,dipl.inž.
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Karlo Rezniček,dipl.inž.
Urednik:Prof. dr Karlo Rezniček,dipl.inž.
Pomoćnik urednika:Prof. dr Skenderović Bartul, dipl. fiz. hem.
Lektor za engleski:Prodanov Justina, dipl. fil.
Tehnička obrada:Prof. dr Skenderović Bartul, dipl. fiz. hem., Ostrogonac Šešerko Ruža, dipl. inž. arh.
Godina izdanja:1985.
Tiraž:Nepoznat
Štampa:SOUR "GRAFIS", RO "MINERVA", OOUR Štamparija, Subotica


 SADRŽAJ:
Prostorni smeštaj i izgradnja zgrade Građevinskog fakulteta u Subotici
UDK:
Pred. Ilinčić Nikola, dipl. inž. arh.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 31-34
Neke napomene uz stohastičku analizu zemljotresnih uticaja
UDK:
Red. prof. dr Brčić Vlatko, dipl. inž. grad.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 35-41
Korišćenje retardacije vode u tlu primenom duboke drenaže
UDK:
Red. prof. dr Rezniček Karlo, dipl. inž. građ.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 42-52
Prečišćavanje otpadnih voda u stabilizacionim jezerima
UDK:
Prof. dr Đula Seleši, dipl. biol.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 53-60
Primena holografske interferometrije za rešavanje problema u građevinarstvu
UDK:
dr Kubik Mihailo, dipl. inž. građ., prof. dr Brčić Vlatko, dipl. inž. građ.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 61-71
Prikaz osnovnih jednačina teorije konsolidacije
UDK:
Prof. dr Naerlović Veljković Natalija, dipl. inž. građ.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 72-79
Određivanje pomeranja ose okretanja i presečnih sila jezgra za ukrućenje metodom prenosnih matrica
UDK:
Mr. Kokai Tibor, dipl. inž. građ.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 80-89
Prilog analizi dijagrama dinamičkih uticaja sopstvene učestalosti konstrukcije sa gledišta odnosa teorija - eksperiment
UDK:
dr Vlajić M. Ljubomir, dipl. inž. grad.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 90-97
Ekvivalentne čvorne mase za sisteme sa raspodijeljenim parametrima
UDK:
Mr Junuzović Enes, dipl. inž. grad.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 98-101
Analiza stabilnosti nivelmanskih mreža postavljenih za merenje visinskog pomeranja građevinskih objekata
UDK:
Prof. dr Gostović Marko, dipl. inž., dr Ninkov Toša, dipl. inž.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 102-110
Korišćenje lasera za aliniranje kranske staze
UDK:
Bulatović Sava, dipl. inž., Prof. dr Gostović Marko, dipl. inž.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 111-117
Mogućnost proizvodnje lakoagregatnih betona sa ispunom od ekspandirane gline
UDK:
Prof. dr Bači Šandor, dipl. inž. grad., Stipić Lajčo, dipl. inž. grad.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 118-128
Uticaj temperature hidratacije i aditiva ubrzivača na mehaničke osobine cementiranog kamena izrađenog od cementa sa različitim količinama dodate zgure
UDK:
dr Skenderović Bartul, dipl. fiz. hem., Stipić Lajčo, dipl. inž. grad., Tešanović Aniko, dipl. inž. građ.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985. god., str. 129-137