Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 329-338


NUMERIČKO MODELIRANJE PRITISNUTE DIJAGONALE ČELIČNE REŠETKE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.034
UDK: 624.014.2:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milić, Miloš; Romić, Nikola; Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Vacev, Todor
 
 Rezime:
 Čelične konstrukcije često sadrže aksijalno pritisnute elemente koji zahtevaju analizu stabilnosti. Postojeća analitička rešenja problema stabilnosti uglavnom su zasnovana na grubim pretpostavkama i ne uzimaju u obzir geometrijske nesavršenosti elemenata i polukrute veze između njih na adekvatan način. U ovom radu je analizirana pritisnuta dijagonala železničkog rešetkastog mosta primenom metode konačnih razlika i teorije drugog reda, i dobijene su vrednosti napona, pomeranja i dužine izvijanja.
 
 Ključne reči:
 Izvijanje, MKR, polukrute veze, geometrijska imperfekcija