Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014
UDK:624(082)
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić, Mr Aleksandar Landović, Mr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, mr Szegedi Attila
Godina izdanja:2014.
Tiraž:300
Štampa:Pressia, Beograd


 SADRŽAJ:
ŽELEZNIČKO – DRUMSKI MOST U NOVOM SADU.
GLAVNI PROJEKT I IZVOĐENJE

DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.001
UDK:624.21(497.113Нови Сад)
Bojović, Aleksandar; Mora, Antonio; Marković, Zlatko; Aleksić, Dimitrije; Pavlović, Marko; Spremić, Milan; Novaković, Novak; Janjušević, Boško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 25-31
GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE U KOMPLEKSU MHC -DHT, RAFINERIJA NAFTE PANČEVO (NIS)
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.002
UDK:624.665.6/.7(497.11)
Debeljković, Miloš; Josimović, Tijana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 33-39
PROJEKAT DOGRADNJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.003
UDK:69.059.38:727.3(497.113 Суботица)
Bešević, Miroslav T.; Stojiljković, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 41-47
PRIKAZ GLAVNOG PROJEKTA BRANE I MALE HE VRGUDINAC NA RECI NIŠAVI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.004
UDK:621.311.21
Letica , Vicko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 55-60
PROJEKAT FISKULTURNE SALE OSNOVNE ŠKOLE U NOVOM PAZARU PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.005
UDK:624.01:796.02(497.11)
Kozarić, Ljiljana; Bešević, Miroslav; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 60-66
NDT I RBI U FUNKCIJI GUBITKA INTEGRITETA OPREME POD PRITISKOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.006
UDK:620.179.1
Aleksić, Vujadin; Bulatović, Srđan; Aleksić, Bojana; Milović, Ljubica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 67-73
SPREGNUTE KONSTRUKCIJE TIPA DRVO-BETON IZLOŽENE VISOKOCIKLIČNOM ZAMORNOM OPTEREĆENJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.007
UDK:624.011.1:624.01.46
Cvetković, Radovan; Stojić, Dragoslav; Marković, Nemanja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 75-80
ANALIZA POUZDANOSTI DRVENIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.008
UDK:624.011.1:624.046
Conić,Stefan; Marković, Nemanja; Velimirović, Nikola; Stojić, Nikola
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 75-80
POSLOVNI KOMPLEKS NA NOVOM BEOGRADU: PRIMER GRAĐENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.009
UDK:69.05:725.2
Furundžić, Božidar S.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 81-86
SAVREMENA REŠENJA VEZA ELEMENATA U ČVOROVIMA MONTAŽNE KONSTRUKCIJE PRIMENOM VIJČANE VEZE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.010
UDK:621.882
Kokrehel, Zsolt
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 87-93
TRANSFER SILE PREDNAPREZANJA U ELEMENTIMA OD BETONA VISOKIH ČVRSTOĆA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.011
UDK:624.7
Aranđelović, Bojan; Nikolić, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 95-100
JEDAN PRIMER SANACIJE CENTRIČNO PRITISNUTIH AB STUBOVA NA OSNOVU EKSPERIMENTALNO-TEORIJSKE ANALIZE MODELSKIH ISPITIVANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.012
UDK:624.21.059.25 (497.11Панчево)
Vlajić, Ljubomir; Landović, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 101-106
EKSPERIMENTALNA ANALIZA DINAMIČKIH UTICAJA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE U FABRICI “BANINI A.D.” U KIKINDI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.013
UDK:692.5:519.6
Vlajić, Ljubomir M.; Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar D.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 107-116
EKSPERIMENTALNA ANALIZA SMIČUĆE NOSIVOSTI GREDA I PRIMJENA STM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.014
UDK:624.072.2.012.45
Sinđić-Grebović, Radmila
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 117-122
DETEKCIJA PRSLINA U ARMIRANO BETONSKIM GREDNIM ELEMENTIMA POMOĆU PIEZOELEKTRIČNIH SENZORA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.015
UDK:539.421:624.072.2
Marković, Nemanja; Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Velimirović, Nikola
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 123-128
KRITIČNA DUŽINA PRSLINE GLATKOG ARMATURNOG ČELIKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.016
UDK:539.421
Kozarić, Ljiljana M.; Milašinović, Dragan D.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 129-134
PROBABILISTIČKI MODEL DETERIORACIJE SPREGNUTE GREDE TIPA DRVO-BETON
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.017
UDK:691:624.042
Stojić, Dragoslav; Velimirović, Nikola; Cvetković, Radovan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 135-140
POŽARNA OTPORNOST CENTRIČNO OPTEREĆENIH SPREGNUTIH STUBOVA U FUNKCIJI PROMENE DIMENZIJA PRESEKA I POŽARNOG SCENARIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.018
UDK:624.074.6:699.81
Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Eftoska, Marijana; Trombeva Gavriloska, Ana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 141-147
ISPITIVANJE IMS KONSTRUKCIJE PROBNIM OPTEREĆENJEM I PONAŠANJE SPOJEVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.019
UDK:69.057:624.042
Milovanović, Nebojša; Flajs, Željko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 149-154
PROPAGACIJA VIBRACIJA NA ZEMUNSKOJ STRANI MOSTA ZEMUN-BORČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.020
UDK:624.21:534
Brčić, Stanko; Mišković, Zoran; Vučković, Dejan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 155-160
NUMERIČKA ANALIZA POŽARNE OTPORNOSTI NEKOLIKO TIPOVA MEĐUSPRATNIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.021
UDK:692.522:519.6
Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 164-166
NELINEARNA ANALIZA HLADNO OBLIKOVANIH "EHST" STUBOVA POD UTICAJEM EKSCENTRIČNOG OPTEREĆENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.022
UDK:624.166:519.6
Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 167-174
EFIKASNOST OJAČANJA EHST STUBOVA ISPUNOM OD BETONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.023
UDK:624.166:519.6
Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 175-183
PRORAČUNSKI MODEL ZA DRVENE NOSAČE OJAČANE KARBONSKIM TRAKAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.024
UDK:624.011.1:624.074.6
Stevanović, Boško; Glišović, Ivan; Todorović, Marija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 185-191
NAPONI U BETONSKOJ PLOČI USLED DEJSTVA TEMPERATURNIH PROMENA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.025
UDK:539.377:625.84
Šešlija, Miloš; Radović, Nebojša; Peško, Igor; Mučenski, Vladimir; Đorđević, Dragana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 193-198
SANACIJA I ADAPTACIJA OSLONACA ZA DOPUNSKI AGREGAT NA HE MEĐUVRŠJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.026
UDK:621.311.21:627.517
Letica, Vicko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 199-205
SANACIJA ARMIRANO BETONSKOG MOSTA PREKO REKE „BELICE“ NA KM 711+351,49; E75
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.027
UDK:624.21.01.45.059.2/.3(497.11)
Bošnjaković, Milan; Vučetić Abinun, Slavica; Damnjanović Bezbradica, Jasmina
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 207-212
REKONSTRUKCIJA TAVANA GRADSKOG MUZEJA U SUBOTICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.028
UDK:69.052.32(497.11Subotica)
Tešanović, Aniko; Tabaković, Dragana; Kovač Striko, Josip
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 213-218
SANACIJA GORNJE PLOČE TUNELSKE SUŠARE CIGLANE ,,MLADOST'' U TOPLIČKOJ MALOJ PLANI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.029
UDK:666.3.047:69.052.32
Stanojev, Milovan; Zlatkov, Dragan; Budić, Srđan; Petronijević, Predrag
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 219-225
SANACIJA SPOMENIKA NEZNANOM JUNAKU NA AVALI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.030
UDK:725.94:692(497.11Beograd)
Muravljov, Mihailo; Stevanović, Boško; Glišović, Ivan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 227-232
NOMOGRAMI ZA ODREĐIVANJE EFEKTIVNE DUŽINE IZDVOJENIH AB STUBOVA PREMA EC 2
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.031
UDK:624.97
Ristovski, Aleksandar; Stanojević, Vladimir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 233-239
MODELIRANJE AB ZIDOVA NA SEIZMIČKA DEJSTVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.032
UDK:693.29:624.042.7
Folić, Radomir; Petronijević, Predrag
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 241-247
ROBUSTNOST VERSUS PORGRESIVNI LOM U AB ZGRADAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.033
UDK:539.42:624.042
Folić, Radomir; Lađinović, Đorđe; Zenunović, Damir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 249-257
RAZLIKE U ODREĐIVANJU NOSIVOSTI ŠIPOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.034
UDK:624.155.154
Šušić, Nenad; Hadži-Niković, Gordana; Đoković, Ksenija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 259-264
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU I GRADITELJSTVU – KROZ BELEŠKE I SLIKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.035
UDK:69(497.11)
Petković, Mirko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 265-276
MODELIRANJE RASTA PRSLINE U CEMENTNOBAZNIM KOMPOZITIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.036
UDK:666.972.1:539.41
Lenart, Đerđ
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 277-282
EFEKTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVALJA OBJEKATA NA POUZDANOST KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.037
UDK:351.785:624.21
Bujňák, Ján; Wirwal, Jerzy
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 283-289
PROJEKTOVANJE REŠETKASTIH STUBOVA ZA VISOKONAPONSKE VODOVE PREMA EN 50341
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.038
UDK:621.315.66:624.04
Đuričić, Đorđe; Lučić, Duško; Arsović, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 291-296
ANALIZA PROBOJA STUBA KOD IZGRADNJE PODZEMNIH ETAŽA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.039
UDK:625.748.28
Kovač Striko, Josip; Čeh, Arpad; Tabaković, Dragana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 297-302
REOLOŠKO-DINAMIČKO MODELIRANJE U NEHOMOGENOM METODU KONAČNIH TRAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.040
UDK:532.135
Milašinović, Dragan D.; Borković, Aleksandar; Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 305-311
PRIMENA NEHOMOGENOG METODA KONAČNIH TRAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.041
UDK:624.074.43:532.135
Milašinović, Dragan D.; Borković, Aleksandar; Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 313-318
BIFURKACIONA STABILNOST TANKIH PLOČA METODOM KONAČNIH ELEMENATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.042
UDK:624.073:624.046.3
Mrđa, Nataša; Milašinović, Dragan D.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 319-324
ELASTO-PLASTIČNO IZVIJANJA TANKOZIDNIH GREDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.043
UDK:624.072.2
Majstorović, Dijana; Došenović, Milorad; Milašinović, Dragan D.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 325-330
JEDNOSTAVAN MODEL ZID-KRUTA TAVANICA-TLO ZA PREDVIĐANJE VIBRACIJA OD SAOBRAĆAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.044
UDK:656.1:534.13
Petronijević, Mira; Kovačević, Dragan; Nefovska Danilović, Marija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 331-337
NELINEARNA ANALIZA AB NOSAČA PRIMENOM PROGRAMSKOG PAKETA ANSYS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.045
UDK:624.072.2:517.988
Maslak, Emir; Sadović, Enis
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 339-345
NELINEARNA SEIZMIČKA ANALIZA VREMENSKOG ODGOVORA AB RAMA PREMA EN 1998-1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.046
UDK:624.024.7/.8
Starčev-Ćurčin, Anka; Lađinović, Đorđe; Rašeta, Andrija; Radujković, Aleksandra
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 347-352
ELASTO-PLASTIČNA ANALIZA SAVIJENOG ČELIČNOG ANKERA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.047
UDK:624.166.4:519.6
Rind, Anzelm; Milašinović, Dragan D.; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 353-358
PARAMETARSKA ANALIZA NOSIVOSTI KRUŽNIH CFT STUBOVA PREMA EVROKODU 4
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.048
UDK:624.166:624.016
Kostić, Svetlana M.; Lazović, Marija; Deretić-Stojanović, Biljana; Stošić, Saša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 359-364
POTPORNA LINIJA LUKA – ZAVISNOST OD OPTEREĆENJA I STRELE LUKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.049
UDK:624.072.32
Milošević, Vuk; Milošević, Nikola; Milošević, Bojan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 365-370
STABILNOST POLUKRUTO UKLJEŠTENIH PLOČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.050
UDK:624.073.12
Zdravković, Slavko; Cuckić, Živko Р.; Cuckić, Vesna
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 371-377
ANALIZA STABILNOSTI KOSINA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.051
UDK:624.131.38:624.131.537
Baćić, Božana; Uljarević, Mato
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 379-384
ANALIZA TANKOZIDNIH KOMPOZITNIH NOSAČA PROIZVOLJNOG POPREČNOG PRESEKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.052
UDK:624.072.2:519.653
Vojnić Purčar, Martina
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 385-390
NELINEARNA DINAMIČKA ANALIZA GREDNOG MOSTA DIMENZIONISANOG PREMA EN 1998-2 IZLOŽENOG DEJSTVU ZEMLJOTRESA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.053
UDK:624.21:624.042.7:517.988
Džolev, Igor; Lađinović, Đorđe; Rašeta, Andrija; Radujković, Aleksandra
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 391-396
TEORIJA ŠTAPA U SPLINE PARAMETARSKOJ KOORDINATI – DEO I
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.054
UDK:624.071.32/.34:519.6
Radenković, Gligor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 397-403
PRORAČUN LINIJSKIH NOSAČA SA POLU-KRUTIM VEZAMA PO TEORIJI DRUGOG REDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.055
UDK:624.078
Živković, Srđan; Milošević, Marko; Vacev, Todor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 405-410
TEORIJA ŠTAPA U SPLINE PARAMETARSKOJ KOORDINATI – II DEO: PRIMERI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.056
UDK:624.071.32/.34:519.6
Radenković, Gligor; Kovačević, Saša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 411-415
EKSPERIMENTALNA MODALNA ANALIZA VIBRACIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.057
UDK:534.1:001.891.5
Mijatović, Ognjen; Desančić, Manuel; Milašinović, Dragan D.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 417-423
DINAMIČKI ODGOVOR PODLOGE DUŽ TRASE BUDUĆE LINIJE BEOGRADSKOG METROA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.058
UDK:699.841:624.131.385
Marjanović, Miloš; Petronijević, Mira; Vukićević, Mirjana; Jocković, Sanja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 425-431
ANALIZA SLOBODNIH VIBRACIJA I BIFURKACIONOG PROBLEMA IZVIJANJA HARMONIJSKI-SPOJENIM METODOM KONAČNIH TRAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.059
UDK:534:519.6
Marić, Petar; Milašinović, Dragan D.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 433-438
ANALIZA PROBLEMA FLATERA U VREMENSKOM I FREKVENTNOM DOMENU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.060
UDK:624.21:624.042
Šarkić, Anina; Jočković, Miloš; Brčić, Stanko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 439-445
OPTIMIZACIJA REŠETKE ALGORITMOM VELIKI PRASAK - VELIKO SAŽIMANJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.061
UDK:624.072.22:004.421.2
Milajić, Aleksandar; Beljaković, Dejan; Barović, Dušan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 447-453
PREGLED SADRŽAJA APLIKATIVNIH PROGRAMA ‘ConstructApp’
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.062
UDK:004.42CONSTRUCT
Mihailović, Vojislav; Landović, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 455-464
GEOMETRIJSKI NELINEARNA DINAMIČKA ANALIZA OŠTEĆENIH KOMPOZITNIH PLOČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.063
UDK:624.073:624.042:517.988
Marjanović, Miroslav; Vuksanović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 465-479
ELASTO-PLASTIČNA ANALIZA STABILNOSTI OKVIRNIH NOSAČA POMOĆU PROGRAMA ALIN
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.064
UDK:624.072.2:624.046.4:004.42ALIN
Ćorić, Stanko; Brčić, Stanko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 473-479
AMORFNI KAOLIN KAO MATERIJAL ZA ZAMENU CEMENTA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.065
UDK:666.321
Mitrović, Aleksandra; Miličić, Ljiljana; Zdujić, Miodrag
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 483-488
UZROCI NEREGULARNOSTI BOJA FASADNIH POVRŠINA IZRAĐENIH AKRILDEKOROM I NAČIN NJIHOVOG SANIRANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.066
UDK:667.75:69.059
Kostić, Dragan; Vasov, Miomir; Kostić Despotović, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 489-495
PROMENA STRUKTURE BETONA NAKON IZLAGANJA NA DEJSTVO MRAZA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.067
UDK:666.972.53
Bojović, Dragan; Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Lončar, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 497-501
DODATNA PRAVILA ZA SAMOUGRAĐUJUĆI BETON: EN 206-9:2010
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.068
UDK:666.972.5
Despotović, Iva; Grdić, Zoran
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 503-508
UTICAJ PEČENE GLINE NA SVOJSTVA SVEŽEG SAMOUGRAĐUJUĆEG BETONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.069
UDK:691.42:666.972.5
Bijeljić, Jelena; Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Milošević, Bojan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 509-515
PROJEKTOVANJE BETONA NA BAZI RECIKLIRANOG AGREGATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.070
UDK:666.972.12
Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir; Broćeta, Gordana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 517-522
STRUKTURA BETONA NA BAZI RECIKLIRANOG AGREGATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.071
UDK:666.972.12
Radonjanin, Vlastimir; Malešev, Mirjana; Broćeta, Gordana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 523-528
NOVI TERMIČKI POBOLJŠANI VLAKNASTI IZOLACIONI MATERIJAL
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.072
UDK:691:699.8
Đorđević, Đorđe; Avramović, Biljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 529-537
OCENA STANJA KAMENA NA FASADI ZGRADE GENERALŠTABA U BEOGRADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.073
UDK:622.35(497.11Београд)
Vušović, Olivera; Delić-Nikolić, Ivana; Kurešević, Lidja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 539-543
TOPLOTNE PERFORMANSE OMOTAČA ZGRADA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.074
UDK:699.86(497.6)
Antunović, Biljana; Janković, Aleksandar; Preradović, Ljubiša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 545-550
ISPITIVANJE DEFORMACIONIH SVOJSTAVA MIKROARMIRANIH CEMENTNIH KOMPOZITA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.075
UDK:620.178.2:691.328
Jevtić, Dragica; Zakić, Dimitrije; Savić, Aleksandar; Radević, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 551-560
TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI AEROGELA ZA PRIMENU U GRAĐEVINARSTVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.076
UDK:691:699.8
Čeh, Arpad; Kasaš, Karolj; Kekanović, Milan; Nemeš, Rita; Karaman, Golub
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 561-569
KOSI KROVOVI SA KERAMIČKIM CREPOM – TRAJNOST I SANACIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.077
UDK:666.74:69.059.25
Mijatović, Darko; Kasaš, Karolj; Kekanović, Milan; Čeh, Arpad; Karaman, Golub
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 571-577
ZAPAŽANJA NA BETONU NAKON OPTEREĆENJA VISOKIM TEMPERATURAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.078
UDK:666.979.974.2
Balázs, György L.; Lublóy, Éva; Czoboly, Olivér
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 579-586
HIDRAULIČKA MODELSKA ISPITIVANJA BRANE SA STEPENASTIM BRZOTOKOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.079
UDK:532.51:532.532
Starinac, Danica; Vojt, Predrag; Damnjanović, Marijana; Žugić, Dragiša; Savić, Ljubodrag; Kapor, Radomir; Zindović, Budo
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 589-594
RASPORED KONCENTRACIJE VAZDUHA PO DUBINI U STEPENASTOM BRZOTOKU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.080
UDK:627.131
Starinac, Danica; Zindović, Budo; Vojt, Predrag; Savić, Ljubodrag; Kapor, Radomir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 595-601
POSTUPANJE SA IZUZETNIM VREDNOSTIMA U STATISTIČKOJ ANALIZI VELIKIH VODA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.081
UDK:556.532:519.23
Blagojević, Borislava; Mihailović, Vladislava; Plavšić, Jasna
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 603-609
MOGUĆNOSTI PRIMENE WSUD PRISTUPA NA PRIMERU OPŠTINE MEDIJANA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.082
UDK:628.1:71
Blagojević, Borislava; Vasilevska, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 611-617
UTICAJ PROTIVGRADNIH MREŽA NA PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.083
UDK:699.83:626.81/.84
Milanović, Mladen; Gocić, Milan; Trajković, Slaviša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 619-624
TRENDOVI U POKAZATELJIMA REŽIMA PADAVINA U BEOGRADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.084
UDK:551.577.21:519.23(497.11Београд)
Todorović, Andrijana; Plavšić, Jasna; Despotović, Jovan; Pavlović, Dragutin
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 625-631
MODELIRANJE INFILTRACIJE KIŠNOG OTICAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.085
UDK:556.14:519.87
Vasilić, Željko; Ranđelović, Anja; Stanić, Miloš; Prodanović, Dušan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 633-640
SEGMENTIZACIJA VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.086
UDK:628.144
Ivetić, Damjan; Stanić, Miloš; Vasilić, Željko; Prodanović, Dušan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 641-652
KALIBRACIJA PARŠALOVOG SUŽENJA ZA NEPOTOPLJENO TEČENJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.087
UDK:532.51
Hovány, Lajos; Gabrić, Ognjen
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 653-659
PROCENA NEODREĐENOSTI KOEFICIJENTA RAVNOMERNOSTI SIMULATORA KIŠE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.088
UDK:621.647.3:628.1.037
Gabrić, Ognjen; Prodanović, Dušan; Plavšić, Jasna
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 661-667
RAVANSKI MODEL TEČENJA U ALUVIJALNIM VODOTOCIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.089
UDK:532.5:627.1
Horvat, Zoltan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 669-674
RAVANSKI MODEL TRANSPORTA NANOSA U ALUVIJALNIM VODOTOCIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.090
UDK:627.157:519.6
Horvat, Zoltan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 675-681
KALIBRACIJA I VERIFIKACIJA LINIJSKOG MODELA TEČENjA U MREŽI OTVORENIH TOKOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.091
UDK:627.13:519.6
Isić, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 683-688
KALIBRACIJA I VERIFIKACIJA LINIJSKOG MODELA TEČENJA U MREŽI OTVORENIH TOKOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.092
UDK:627.13:519.6
Isić, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 689-695
LAB-SCALE EXPERIMENTS IN EXHAUSTED ZEOLITE FILTER FOR BIOLOGICAL AMMONIUM REMOVAL
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.093
UDK:66.067.09:628.033
Kökény, István; Salamon, Endre
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 697-702
EXPERIENCES OF SEDIMENT TRANSPORT RESEARCH
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.094
UDK:556.047(439)
Koch, Dániel; Vas, László Tamás; Tamás, Enikő Anna
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 703-709
ULOGA MODELIRANJA KANALIZACIONIH SISTEMA NA PRIMERU GRADA VRANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.095
UDK:628.21:519.87(497.11Врање)
Trajković, Miloš; Milićević, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 711-717
UTICAJ NIVOA DONJE VODE NA HIDRODINAMIČKE PRITISKE U SLAPIŠTU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.096
UDK:532.535:532.572
Damnjanović, Marijana; Milovanović, Bojan; Vojt, Predrag; Kapor, Radomir; Kuzmanović, Vladan; Savić, Ljubodrag
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 719-724
RETENZIONI BAZENI SA RASTERETNIM PRELIVIMA U KOMBINOVANOM KANALISANJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.097
UDK:628.211(497.113Нови Сад)
Tulenčić, Milenko; Stipić, Matija; Kolaković, Srđan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 725-731
PRIMENA MKE I TELEMAK-2D U NEUSTALJENOM TEČENJU OTVORENIH TOKOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.098
UDK:627.13:556.536:519.87
Varga, Bela; Stipić, Matija; Kolaković, Srđan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 733-739
SAVREMENE METODE, AKTUELNI PROBLEMI I PARADOKSI HIDROLOŠKE NAUKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.099
UDK:556.012
Radić, Zoran M.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 741-741
FABRIKA KOŽE ”ĐUKA DINIĆ” U NIŠU – MOGUĆNOSTI REVITALIZACIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.100
UDK:658.2:69.059.25
Jovanović, Milena; Mirić, Aleksandra
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 745-750
RAZVOJ STUDIJSKOG MODULA STAMBENO PROJEKTOVANJE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SUBOTICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.101
UDK:378.046.2/.4
Aleksić, Ljiljana; Klein, Rudolf; Hegediš, Ivan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 751-756
TRGOVI NOVOG SADA KAO NEPREPOZNATLjIVI JAVNI PROSTORI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.102
UDK:712.254(497.113Novi Sad)
Hiel, Ksenija; Blagojević, Ivana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 757-762
DRVO KAO MATERIJAL U PROJEKTOVANJU PAVILJONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.103
UDK:725.76:674.11
Hiel, Ksenija; Kočetov Mišulić, Tatjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 763-768
KOMPARACIJA STRUKTURALNOG KONFLIKTA KOD GRADOVA SUBOTICE I KEČKEMETA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.104
UDK:72
Lovra, Eva
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 769-775
PROMENA URBANE MATRICE NASTALA FORMIRANjEM NOVIH BULEVARA U NOVOM SADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.105
UDK:711.7:625.712.1(497.113Novi Sad)
Apostolović, Dijana; Milinković, Aleksandra; Hiel, Ksenija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 777-782
ZNAČAJ ARHITEKTONSKOG KONCEPTA ZA RENTABILNOST PROJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.106
UDK:72.01:330.322.54
Stojadinović, Zoran; Marinković, Dejan; Senić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 783-789
DIZAJN SAVREMENE HOTELSKE SOBE - IZMEĐU LUKSUZA I PROSTORNE RACIONALIZACIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.107
UDK:7.012:728.5
Nikolić, Marko; Milojković, Aleksandar; Keković, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 791-797
SUBJEKTIVNI OSJEĆAJ TOPLOTNOG KOMFORA NA RADNOM MJESTU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.108
UDK:331.422:66-97
Preradović, Ljubiša; Antunović, Biljana; Krstić-Furundžić, Aleksandra
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 799-805
VIRTUELNA REKONSTRUKCIJA VILE SA PERISTILOM NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU MEDIJANA U NIŠU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.109
UDK:004.946:728.84"03"
Nikolić, Olivera; Nikolić, Vladan; Marković, Biserka; Gocić, Milan; Milanović, Mladen
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 807-812
VREDNOVANJE PROSTORA KAO RESURSA U URBANOJ SREDINI NA PRIMERU NADGRADNJE GARAŽA U NIZU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.110
UDK:911.375.12:728.94
Panjević, Radmila; Hegediš, Ivan; Kekanović, Milan; Čeh, Arpad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 813-822
KREIRANJE IDENTITETA URBANE SREDINE KROZ INOVACIJU – PRIMER ROTERDAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.111
UDK:711.41(492Roterdam)
Čamprag, Nebojša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 823-828
TRG KRALJA ALEKSANDRA UJEDINITELJA U NIŠU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.112
UDK:725.94:711.61(497.11Niš)
Mirić, Aleksandra; Jovanović, Milena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 829-835
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I EKOLOŠKI MATERIJALI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.113
UDK:502.131.1:620.91
Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Topličić-Ćurčić, Gordana; Grdić, Zoran
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 837-842
GARANCIJA KVALITETA PV MODULA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.114
UDK:621.383.51
Trifunović-Dragišić, Vesna
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 843-847
KARAKTERISTIKE BETONA SA VISOKIM SADRŽAJEM LETEĆEG PEPELA, I NJEGOVA ULOGA U ODRŽIVOM RAZVOJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.115
UDK:666.973.2:502.17
Dragaš, Jelena; Marinković, Snežana; Ignjatović, Ivan; Tošić, Nikola
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 849-858
UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADITELJSKO NASLEĐE SRBIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.116
UDK:72:551.583
Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 859-867
MUZEJSKI PROSTORI U ISTORIJSKIM GRAĐEVINAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.117
UDK:727.7
Đukanović, Dubravka
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 869-878
PRIMJERI PRIKUPLJANJA I ODVODNJE FILTRATA PRI SANACIJI DEPONIJA OTPADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.118
UDK:628.468:502
Suljić, Nedim
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 881-886
METODE MJERENjA KRUTOSTI KOLOSJEKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.119
UDK:625.14
Tomičić-Torlaković, Mirjana; Grujić, Žarko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 887-892
ORGANIZACIJSKA ISKUSTVA U GRADNJI AUTOPUTA U REPUBLICI SRPSKOJ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.120
UDK:625.7/.8(497.6)
Zdjelar, Boro; Zdjelar, Vukašin
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 893-899
ANALIZA PONAŠANJA SIDARA U SIDRIŠNOJ ZONI USLED DEJSTVA ZEMLJOTRESA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.121
UDK:624.137.6:624.042.7
Prokić, Aleksandar; Mrđa, Nataša; Zlatanović, Elefterija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 901-909
DEFORMACIJE TUNELA U PODUŽNOM PRAVCU USLED DEJSTVA ZEMLJOTRESA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.122
UDK:624.19:624.042.7
Lukić, Dragan; Svilar, Mila; Prokić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 911-920
SLEGANJE POVRŠINE TERENA USLED IZGRADNJE DVOJNIH TUNELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.123
UDK:624.191.1
Zlatanović, Еlefterija; Lukić, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 921-927
GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE AUTO PUTA KORIDOR Vc NA PODDIONICI KARUŠE - USORA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.124
UDK:625.7/.8:624.13
Đurić, Neđo
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 929-936
MODUL REAKCIJE TLA ZA PRORAČUN HORIZONTALNO OPTEREĆENOG ŠIPA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.125
UDK:624.154:624.024.1
Santrač, Petar; Bajić, Željko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 937-945
POVEĆANJE RASPONA PORTALNOG KRANA PREDUZEĆA PUT INŽENJERING NIŠ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.126
UDK:621.875.5(497.11)
Petrović, Milan; Zlatkov, Dragan; Petronijević, Predrag
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 947-952
PROJEKTOVANJE TEMELJA VETROTURBINA - OPŠTA RAZMATRANJA I KRITERIJUMI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.127
UDK:621.548.4:624.151
Vukićević, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 953-958
PREDLOG KONCEPTA FORMIRANjA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRBIJI U OKVIRIMA PROCESA PLANIRANE IZGRADNJE, REKONSTRUCIJE I MODERNIZACIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.128
UDK:625.1:65(497.11)
Jovanović, Stanislav; Božović, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 959-968
SUBOTICA 21- PRILOG GENERALNOM KONCEPTU RAZVOJA SUBOTIČKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA U NOVOM VEKU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.129
UDK:656.2(497.113Суботица)
Božović, Dragan; Čoko, Boško; Jovanović, Stanislav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 969-978
TROSKA VISOKE PEĆI KAO AGREGAT U ASFALTNIM KONSTRUKCIJAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.130
UDK:625.85
Džananović, Amir
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 979-986
UTICAJ POVRŠINSKIH KARAKTERISTIKA PUTA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.131
UDK:625.089.11:539.622:614.862/.864
Trpčevski, Filip; Fric, Sanja; Ilić, Vladan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 987-992
ZAHTEVI EVROPSKE I NACIONALNE TEHNIČKE REGULATIVE U OBLASTI SAOBRAĆAJNE BUKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.132
UDK:534.836:349.6(4)
Ilić, Vladan; Orešković, Marko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 993-998
DESIGN OF STRUCTURES FOR A ROAD ON EXTREMELY IRREGULAR GROUND
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.133
UDK:625.7(497.7)
Ristov, Riste; Papić, Jovan Br.; Zafirovski, Zlatko; Ognjenović, Slobodan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 999-1004
REHABILITACIJA POSTOJEĆIH BETONSKIH KOLOVOZA POMOĆU REZONANTNOG RAZBIJANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.134
UDK:625.7/.8
Vunjak, Danilo; Lukić, Dragan; Čeh, Arpad; Vasović, Bogdan; Karaman, Golub
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1005-1015
JEDAN PRIMER GEOTEHNIČKOG MODELIRANJA TERENA U ZONI TEMELJA VETROGENERATORA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.135
UDK:624.131:621.548.4:624.151
Šijaković, Jovica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1017-1022
PRORAČUN FUNDIRANJA TEMELJA VETROGENERATORA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.136
UDK:621.548.4:624.151
Šijaković, Jovica; Burzanović, Miroslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1023-1031
KONTAKTNI NAPONI ISPOD TEMELJA OPTEREĆENOG SILOM IZVAN JEZGRA PRESEKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.137
UDK:624.151:624.042
Samardžija, Ilija; Santrač, Petar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1033-1041
VIŠEKRITERIJUMSKO VREDNOVANJE NOVE PRUGE PLJEVLJA - BIJELO POLJE - KOSOVO
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.138
UDK:625.111
Knežević, Miloš; Praščević, Živojin; Rutešić, Snežana; Radović, Vlatko; Gogić, Mladen
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1043-1050
SAVREMENE METODE PRIKUPLJANJA PROSTORNIH PODATAKA – PUT KA „e- UPRAVI“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.139
UDK:007.5:528.9:004
Kuburić, Miroslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1053-1061
PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA ZA KARTOGRAFIJU I VIZUALIZACIJU GEOPROSTORNIH PODATAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.140
UDK:007.5:528.9
Borisov, Mirko; Trifković, Milan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1063-1075
PRIMENA SAVREMENIH GEODETSKIH METODA KOD IZRADE GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA U NISKOGRADNJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.141
UDK:528.02:625
Kuburić, Miroslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1077-1084
VODIČ ZA INVESTITORE® - KAKO IZGRADITI OBJEKAT U REPUBLICI SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.142
UDK:69:330.322(036)
Tomašević, Borislav T.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1085-1090
ODRŽIVI TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE – PRIMER OPŠTINE SOPOT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.143
UDK:338.484:502.131.1(497.11Сопот)
Šećerov, Velimir; Filipović, Dejan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1091-1098
UČENJE, RAZUMEVANJE, KOMUNIKACIJA I MODERNO OBRAZOVANJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.144
UDK:374.7
Major, Janos
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1099-1104
OPLATNI SISTEM NA PARCELAMA BEZ PROSTORA ZA POTREBE GRAĐENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.145
UDK:69.057.5
Đerđ, Lenart
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1105-1111
MOBILNO LASERSKO SKENIRANJE U POSTUPKU MASOVNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.146
UDK:528.021.7
Ninkov, Toša; Bulatović, Vladimir; Sušić, Zoran; Vasić, Dejan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1113-1118
SAVIJANJE DEBELIH I UMJERENO DEBELIH SLOJEVITIH KOMPOZITNIH PLOČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.147
UDK:539.377
Rakočević, Marina
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014. god., str. 1119-1125