Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 15
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Aleksandar Prokić, dekan GF Subotica
Glavni i odgovorni urednik:Dr Dragan Milašinović
Lektor za engleski:Mr Danijel Kukaras, Jelena Diklić
Tehnička obrada:Mr Atila Segedi, Josip Kovač S., Branimir Ivanković, Ilona Šeprenji
Godina izdanja:2006.
Tiraž:300
Štampa:Grafoprodukt, Subotica

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2006 "SAVREMENI PROBLEMI U GRAĐEVINARSTVU"

 SADRŽAJ:
Zbornik radova Građevinskog fakulteta 15 (Uvodna izlaganja i pozvani referati)
UDK:624(082)
Više autora
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 15, 2006. god., str. 1-63
Zbornik radova Građevinskog fakulteta 15 (Radovi učesnika)
UDK:624(082)
Više autora
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 15, 2006. god., str. 16-728