Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Glavni i odgovorni urednik:Dr Dragan D. Milašinović
Urednik:Dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:Mr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Dr Ilija M. Miličić, mr Atila Segedi
Godina izdanja:2008.
Tiraž:100
Štampa:Grafoprodukt, Subotica


 SADRŽAJ:
SPAJANJE AB I PB GREDNIH ELEMENATA SA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA
UDK:691.328.1/.2:621.8.02.031
Danijel Kukaras, Ljubomir Vlajić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008. god., str. 7-28
NOVI KONCEPT EKVIVALENTNOG MODELIRANJA SPREGNUTOG NOSAČA „ČELIK – BETON“
UDK:624.07:620.172.22
Ilija M. Miličić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008. god., str. 29-41
ANALIZA UTICAJA BROJA I POLOŽAJA ZGLOBNIH VEZA NA VELIČINU NAPONA I DEFORMACIJA U MONTAŽNOJ OBLOZI SAOBRAĆAJNIH TUNELA
UDK:624.191.81
Ljiljana Tadić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008. god., str. 43-50
VREDNOVANJE MOSTOVA PRIMENOM TEORIJE GRUBIH SKUPOVA
UDK:624.21.03:330.133
Goran Ćirović, Miroslav Kuburić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008. god., str. 51-60
MERENJE DEBLJINE I NIVOA MULJA PALIĆKOG I KRVAVOG JEZERA
UDK:624.131.27(497.113 Palićko jezero)
Lajoš Hovanj
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008. god., str. 61-66
GRAĐEVINSKI PRAVILNIK GRADSKE OPŠTINE SUBOTICE IZ 1938. GODINE
UDK:349.442(497.113 SUBOTICA)"1938.godine"
Dr Viktorija Aladžić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008. god., str. 67-79
FIZIČKA STRUKTURA URBANOG PROSTORA
UDK:711.41
Dr Ivan Hegediš
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008. god., str. 81-107