Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 793-801


REALNOST SPROVOĐENJA VELIKIH REGIONALNIH PLANOVA – PIRPPPBO
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.084
UDK: 711.2(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šećerov, Velimir; Filipović, Dejan; Radović, Milan
 
 Rezime:
 Pitanje realnog definisanja planskih rešenja i faktičke mogućnosti njihove relizacije je i osnovna dilema svakog strateškog dokumenta. Uspostavljanje dobrih mehanizama implementacije osnovni je preduslov za to. Njihovo ustrojstvo je moguće unutar samog plana (planska implementacija) ili nakon njegovog usvajanja posle određenog vremenskog perioda preispitivanja rešenja (postplanska implementacija). Regionalni prostorni planovi imaju karakter strateškog plana sa naknadno preciziranim merama i instrumentima sprovođenja (po Zakon o planiranju i izgradnji, nakon godinu dana). U radu je dat primer ovakvog dokumenta koji je rađen polovinom 2016. godine za Regionalni prostorni plan Podunavsko Braničevskog upravnog okruga (RPPPBO). U Programu implementacije RPPPBO razrađeni su strateški prioriteti koji se realizuju ili njihova realizacija započinje do 2020. godine i utvrđeni su strateški prioriteti koji se, iz različitih razloga, ne razrađuju u ovom programu, oni koji su završeni ili oni na osnovu kojih je moguće razmišljati o inoviranju RPPPBO. Programom implemenatcije RPPPBO utvrđeni su pokazatelji prostornog razvoja koji će biti osnova za izradu godišnjih izveštaja o ostvarivanju ovog regionalnog prostornog plana. Prilikom izrade Programa implementacije RPPPBO jasno se ukazala činjenica da se pojedina planska rešenja i strateški prioriteti nalaze u poziciji suočavanja sa mogućnostima promena (institucionalnih, socio-ekonomskih, finansijskih i dr.) te da njihovo ostvarenje može da bude modifikovano, usporeno ili odloženo radi toga. Neki državni projekti mogu da u međuvremenu budu obustavljeni, od nekih se odustalo, dok su pojedini odloženi za budući planski horizont. Veliki broj aktera, sa opštim i sektorskim strategijama, planovima i programima, usložnjavaju ostvarenje brojnih aktivnosti i projekata, pogotovo ako se uzme u obzir nedovoljna horizontalna i vertikalna koordinacija među njima. Konačno, RPPPBO pruža na kraju tabelarni prikaz jasno programiranih projekata za naredni petogodišnji period, meta inidkatore za njegovo praćenje i format godišnjih izveštaja realizacije plana.
 
 Ključne reči:
 program implementacije, regionalni prostorni plan, realnost, strategija, programiranje projekata