Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41
 
DOI:10.14415/zbornikGFS41
ISSN:0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Milan TRIFKOVIĆ, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. BEŠEVIĆ
Urednik:Prof. dr Vukan OGRIZOVIĆ
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen GABRIĆ, prof. dr Martina VOJNIĆ PURČAR
Lektor za engleski:Prof. dr Sanja KRIMER – GABOROVIĆ
Tehnička obrada:Prof. dr Vukan OGRIZOVIĆ, doc. dr Ognjen GABRIĆ, prof. dr Martina VOJNIĆ PURČAR
Godina izdanja:2022.
Tiraž:100
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA I PRISTUP PODACIMA O NEPOKRETNOSTIMA
DOI:10.14415/JFCE-873
UDK:528.44:004.77
Gučević, Jelena; Delić, Milica; Kuburić, Miroslav; Delčev, Siniša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022. god., str. 9-20
GEODETSKI RADOVI ZA POSEBNE NAMENE U OBLASTI VODOPRIVREDE
DOI:10.14415/JFCE-874
UDK:528.48:627/628
Jovanović, Stevan; Trifković, Milan; Kuburić, Miroslav; Kekanović, Milan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022. god., str. 21-47
PREDIKCIJA POPLAVA NA OSNOVU DIGITALNOG MODELA VISINA KREIRANOG SNIMANJEM BESPILOTNOM LETELICOM
DOI:10.14415/JFCE-875
UDK:627.512:528.7
Fehér, Szilárd; Miljković, Stefan; Ogrizović, Vukan; Kuburić, Miroslav; Gabrić, Ognjen
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022. god., str. 48-62
SAOBRAĆAJ I ODRŽIVI RAZVOJ MANJIH URBANIH NASELJA NA BALKANU
DOI:10.14415/JFCE-876
UDK:625.711.2:502.131.1
Nedeljković, Tanja; Pavić, Milica; Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022. god., str. 63-79
KOMASACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ
DOI:10.14415/JFCE-878
UDK:528.46:502.131.1
Bojović, Bogdan; Tatalović, Jelena; Trifković, Milan; Kuburić, Miroslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022. god., str. 80-94
LAKOAGREGATNI BETONI ARMIRANI VLAKNIMA
DOI:10.14415/JFCE-879
UDK:666.973
Perčić, Ivana; Goleš, Danica; Kozarić, Ljiljana; Čeh, Arpad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022. god., str. 95-110
ANALIZA UPOTREBE HIDRAULIČNOG VEZIVA ZA OJAČANЈE POSTELЈICE U KOLOVOZNIM KONSTRUKCIJAMA
DOI:10.14415/JFCE-880
UDK:625.731.6
Šešlija, Miloš; Peško, Igor; Radović, Nebojša; Svilar, Mila; Kired, Fawzia
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022. god., str. 101-125