Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 121-130


UPOREDNA ANALIZA ARMIRANO-BETONSKIH I CFT STUBOVA U ZGRADARSTVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.012
UDK: 624.971.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Blagojević, Nikola; Kostić, Svetlana; Blagojević, Predrag
 
 Rezime:
 Stubovi od armiranog betona se najčešće primenjuju u zgradarstvu, dok je primena spregnutih CFT (Column Filled Tubes) stubova znatno ređa. Na primeru realne konstrukcije stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+6 (podrum,prizemlje i šest spratova) izvršena je uporedna analiza armirano-betonskog i CFT stuba. Armirano-betonski stub dimenzionisan je prema Evrokodu 2, dok je CFT stub dimenzionisan uprošćenom metodom definisanom u Evrokodu 4.Analizom su kvantifikovane prednosti i mane CFT stuba u odnosu na armirano betonski stub u pogledu dimenzija poprečnog preseka, cene koštanja i jednostavnosti i brzine izvođenja stuba.
 
 Ključne reči:
 CFT stub, AB stub, uporedna analiza, Evrokod 2, Evrokod 4