Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 189-200


SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE CILINDRIČNOG REZERVOARA PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.019
UDK: 624.024.953:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević,Miroslav T.; Prokić, Aleksandar; Živković, Smilja; Vojnić P., Martina
 
 Rezime:
 U toku eksploatacije vertikalanog cilindričnog rezervoara sa sfetrnoim krovom za kerozin, došlo je do oštećenja pojedinih elemenata krovne konstrukcije. Pristupilo se analizi svih merodavnih uticaja kako bi se utvrdila stvarna naponska stanja i deformacije na konstrukciji, odnosno utvrdili uzroci koji su doveli do oštećenja. Analizom dobijenih uticaja je konstatovano da su prekoračeni naponi i ugibi krovne konstrukcije rezervoara.Na osnovu statičkih uticaja usvojene su mere sanacije kao i faze izvođenja. Novoprojektovana sanirana konstrukcija krova rezervoara dimenzionisana je prema Evropskim propisima- Evrokodovima.
 
 Ključne reči:
 Čelični cilindrični rezervoar, sferni krov rezervoara, analiza uticaja od opterećenja, Evrokod.