Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015
ISBN:ISBN 978-86-80297-62-0
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. Dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. Dr Miroslav T. Bešević, dekan
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić Dr Ognjen Gabrić Mr Aleksandar Landović
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić Dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2015.
Tiraž:300
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
PRILOG REKONSTRUKCIJI ZGRADE SINAGOGE U SUBOTICI – VEŠTAČKI KAMEN SA SOKLE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.001
UDK:691.2:620.1
Vušović, Olivera; Delić-Nikolić, Ivana; Kurešević, Lidja
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 23-27
NOVI IZOLACIONI MATERIJAL PROIZVEDEN RECIKLAŽOM TEKSTILNOG OTPADA AUTO INDUSTRIJE – IZORETEKS
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.002
UDK:699.84/.888:691.15
Đorđević, Đorđe; Avramović, Biljana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 29-35
TERMIČKA KARAKTERIZACIJA NOVOG IZOLACIONOG MATERIJALA - IZORETEX
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.003
UDK:699.86:691.15
Đorđević, Đorđe; Avramović, Biljana; Stojić, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 37-45
POROZNI BETON PRI PROJEKTOVANJU TROTOARA U SVETLU ODRŽIVOG RAZVOJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.004
UDK:666.972.5:625.734.4
Topličić-Ćurčić, Gordana; Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 47-53
OPTIMALNO PROJEKTOVANJE ZELENIH ZGRADA PRIMENOM HIBRIDNIH METAHEURISTIKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.005
UDK:728:502
Milajić, Aleksandar; Beljaković, Dejan; Grubić, Jasna
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 55-60
UTICAJ PRIRODNOG ZEOLITA NA NEKA SVOJSTVA MALTERA/BETONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.006
UDK:666.972.16
Milović, Tiana; Šešlija, Miloš; Šupić, Slobodan; Vukoslavčević, Suzana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 61-66
UPOTREBA JALOVINE IZ RUDNIKA KAO PARCIJALNE ZAMENE ZA AGREGAT U SCC BETONU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.007
UDK:666.972.12
Janković, Ksenija; Bojović, Dragan; Stojanović, Marko; Lončar, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 67-72
STABILIZACIJA VISOKO PLASTIČNE GLINE PRIMENOM LETEĆEG PEPELA IZ TE KOSTOLAC
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.008
UDK:624.138.23
Vukićević, Mirjana; Pujević, Veljko; Marjanović, Miloš; Jocković, Sanja; Maraš-Dragojević, Snežana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 73-79
HIGROTERMIČKE KARAKTERISTIKE ZGRADE U FUNKCIJI KLIMATSKIH PARAMETARA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.009
UDK:628.853:624.04
Sinđić-Grebović, Radmila
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 81-86
WSG TEHNOLOGIJA U SLUŽBI HIDROTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.010
UDK:626/627
Janoš, Major
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 87-93
SVOJSTVA CEMENTNIH MALTERA SA DODATKOM AMORFNOG KAOLINA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.011
UDK:666.971.4
Jevtić, Dragica; Mitrović, Aleksandra; Markićević, Jelena; Savić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 95-100
PRORAČUN DOGRADNJE OBJEKTA VI SPRATA VISOKE ŠKOLE ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ULICI VOJVODE STEPE BR. 282 U BEOGRADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.012
UDK:69.059.35:727.4
Bešević, Miroslav T.; Stojiljković, Dragan; Prokić, Aleksandar; Tabaković, Dragana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 103-110
UTROŠAK ARMATURE I BETONA KOD IZGRADNJE KONSTRUKTIVNOG DIJELA ARMIRANO-BETONSKE MONTAŽNE HALE U ZAVISNOSTI OD PODUŽNOG RAZMAKA STUBOVA I GLAVNIH NOSAČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.013
UDK:691.328.1
Gušić, Ismet; Hodžić, Bilal; Šljivić, Amela
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 111-118
PROCENA STANJA KROVNE KONSTRUKCIJE RIMOKATOLIČKE CRKVE U BAČKOJ TOPOLI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.014
UDK:726.54:624.024
Rind, Anzelm; Rind, Ileš
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 119-124
NEKA REŠENJA ZA REHABILITACIJU POSTOJEĆIH KONSTRUKCIJA U RUMUNIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.015
UDK:69.059.25:631.24
Dan, Sorin
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 125-131
ZNAČAJ MERE IZDRŽLJIVOSTI U PROJEKTIMA PODNIH PLOČA ARMIRANIH VLAKNIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.016
UDK:692.53:620.178.3
Gažo, Nikola; Bošnjaković, Milan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 133-138
PROBLEMI OPTIMALNOG DIMENZIONISANJA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.017
UDK:624.012.45
Beljaković, Dejan; Milajić, Aleksandar; Grubić, Jasna
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 139-145
GRANIČNO STANJE UPOTREBLJIVOSTI DRVENIH MEĐUSPRATNIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.018
UDK:692.5:534
Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Conić, Stefan; Marković, Nemanja
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 14-153
PONAŠANJE ZONA SA NEGATIVNIM MOMENTOM SAVIJANJA KOD KONTINUALNIH KOMPOZITNIH GREDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.019
UDK:624.072.2
Bujňák, Ján; Odrobiňák, Jaroslav
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 155-161
EKONOMSKI INTEGRALNE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE NA BAZI KOMPOZITNIH SPOJNICA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.020
UDK:624.2/.8
Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 163-170
OJAČANJE ZIDOVA OD BLOK OPEKE I BETONSKOG BLOKA „FRCM“ KOMPOZITIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.021
UDK: 624.012.8
Radovanović, Željka
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 171-177
ANALIZA DISTRIBUCIJE TEMPERATURE OKRUŽENjA U JEDNOM BETONSKOM MOSTU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.022
UDK:624.042.5:624.21
Radovanović, Željka D.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 179-184
ČELIČNI DRUMSKI MOSTOVI U ZAPADNOJ RUMUNIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.023
UDK:624.21.014.2(489)”18/19”
Badea, Ioan; Badea, Daniel; Bara, Anca; Pejić, Amela
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 185-189
PROTIVPROBOJNO OSIGURANJE AB PUNIH PLOČA MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE PRIMENOM PEIKKO PSB ČEPOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.024
UDK:624.072.1.012.45
Kokrehel, Zsolt
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 191-197
NUMERIČKA ANALIZA POŽARNE OTPORNOSTI ČELIČNIH REŠETKASTIH KROVNIH NOSAČA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.025
UDK:692.522:519.6
Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Manić, Nazim; Knežević, Petar
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 199-205
NA PERFORMANSAMA ZASNVANA SEIZMIČKA ANALIZA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ZGRADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.026
UDK:624.012.45.042.7
Folić, Radomir
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 207-215
MONITORING POVRŠINSKIH ARMIRANO BETONSKIH ELEMENATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.027
UDK:624.07.012.45:539.3
Marković, Nemanja; Nestorović, Tamara; Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 217-223
ISKUSTVA NA MODELU SMICANJA fib MODEL CODE 2010
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.028
UDK:620.172.2:666.98
Kovács, Imre
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 225-231
PROCENA ZAHTEVANE DUKTILNOSTI AB OKVIRA PRIMENOM VREMENSKE ANALIZE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.029
UDK:624.042.7:519.853
Radujković, Aleksandra; Lađinović, Đorđe; Starčev-Ćurčin, Anka; Džolev, Igor; Rašeta, Andrija
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 233-238
TRAJNOST ČELIČNIH KONSTRUKCIJA SA ASPEKTA KOROZIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.030
UDK:620.193:624.014.2
Maslak, Emir; Sadović, Enis
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 239-245
GREŠKE I PROPUSTI PRI SANACIJAMA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.031
UDK:624.012:69.059.25
Stevanović, Boško; Todorović, Marija; Glišović, Ivan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 247-252
MODUL POMERLJIVOSTI U SISTEMU DRVO-BETON : PROCENA ZA POTREBE MODELIRANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.032
UDK:624.011.6
Manojlović, Dragan; Kočetov Mišulić, Tatjana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 253-259
REŠENJA ZA OJAČAVANJE ZAVARENIH SPOJEVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.033
UDK:624.072.331/.336:69.059.3
Radu, Dorin; Băncilă, Radu
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 261-269
GRANIČNA STANJA ALUMINIJUMSKIH REŠETKASTIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.034
UDK:624.014.7
Đuričić, Đorđe; Šćepanović, Biljana; Aleksić, Srđa; Zejak, Radomir; Lučić, Duško
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 271-277
LINEARNA I NELINEARNA SEIZMIČKA ANALIZA AB ZGRADE PREMA EVROKODU 8
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.035
UDK:624.042.7
Pančić, Aleksandar; Prokić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 279-285
UNIVERZALNI ADAPTER ZA BELEŽENJE MERENJA KOD ELEKTRONSKIH MERNIH INSTRUMENATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.036
UDK:621.317
Attila, Szegedi; Mihály, Szegedi; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 287-292
EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE NOSIVOSTI AB GREDA SA MIKROARMATUROM BEZ UZENGIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.037
UDK:624.012.45.072.2
Živković, Smilja; Čeh, Arpad; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 293-300
ANALIZA NORMALNIH NAPONA U ZONI OTVORA NA ČELIČNOM STUBU VETROGENERATORA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.038
UDK:624.014.2.074.6
Landović, Aleksandar; Bešević, Miroslav; Kukaras, Danijel
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 301-305
GRANIČNO OPTEREĆENJE PRAVOUGAONE PLOČE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.039
UDK:624.042.073
Lazić, Žarko; Kostadinović, Kristina; Koneski, Zoran; Stanojević, Jovica
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 309-315
ELASTOPLASTIČNA ANALIZA AB ZIDA SA OTVORIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.040
UDK:539.3:624.012.45
Lazić, Žarko; Stanojević, Jovica; Babić, Mario
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 317-324
PODUŽNO NEUKRUĆENA REBRA GREDNIH NOSAČA OPTEREĆENIH LOKALIZOVANIM OPTEREĆENJEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.041
UDK:624.072.2:624.042
Kovačević, Saša; Marković, Nenad
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 325-331
SLOBODNE VIBRACIJE PRAVOUGAONIH PLOČA SA OTVORIMA PRIMJENOM METODA KONAČNIH TRAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.042
UDK:534.1:624.073
Kovačević, Saša; Borković, Aleksandar; Milašinović, Dragan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 333-339
TEORIJSKA ANALIZA DINAMIČKIH UTICAJA 1D MODELA POBUĐENOG DEJSTVOM SPOLJAŠNJIH POMERANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.043
UDK:624.042:519.6
Miličić, Ilija M.; Romanić, Milan J.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 347-350
UTICAJ INICIJALNOG SKUPLJANJA NA ODGOVOR ZATEGNUTIH ELEMENATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.044
UDK:624.044
Popović, Borjan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 351-357
REŠAVANJE SAINT-VENANT-OVOG MOMENTA TORZIJE METODOM KONAČNIH RAZLIKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.045
UDK:519.6:624.071.3
Zaj, Andraš
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 359-365
POBOLJŠANJE STEPENA ISTRAŽENOSTI TERENA NA TRASI MAGISTRALNOG PUTA FOČA – HUM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.046
UDK:550.8.04:625.711.1
Đurić, Neđo
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 369-376
PROCENA STANjA I SANACIJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE PUTA TREBINJE - NEVESINJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.047
UDK:625.089.4
Šupić, Slobodan; Uljarević, Milan; Vukoslavčević, Suzana; Lukić, Ivan; Bulatović, Vesna
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 377-383
NAPONSKO INJEKTIRANJE STENSKIH MASA - ANALIZA NAPONSKOG STANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.048
UDK:624.138.24:552.1
Lukić, Dragan; Pančić, Aleksandar; Vojnić Purčar, Martina
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 385-391
ANALIZA UTICAJA ZEMLJOTRESA NA KRUŽNU TUNELSKU CEV U PODUŽNOM PRAVCU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.049
UDK:624.19:624.042.7
Lukić, Dragan; Petronijević, Predrag; Zlatanović, Elefterija
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 393-401
ANALIZA DIMENZIONIRANJA FLEKSIBILNIH I KRUTIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.050
UDK:625.8
Bašić, Zahid; Mešanović, Ahmet
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 403-408
STABILNOST GRAVITACIONIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.051
UDK:624.164.6
Nešović, Ivan; Paunović, Stepa; Petrović, Milan; Ćirić, Ninoslav
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 409-414
SANACIJA GALERIJA I PROŠIRENjE PUTA PRIMENOM SIDRENIH AB KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.052
UDK:625.711.1:69.059
Vukomanović, Radovan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 415-421
OJAČAVANJE LOKALNOG PUTA VIZIĆ-ERDEVIK SA GEOMREŽAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.053
UDK:624.138:625.711.1
Šešlija, Miloš; Peško, Igor; Radović, Nebojša; Trivunić, Milan; Bibić, Dragana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 423-428
ANALIZA POROZNOG BETONSKOG KOLOVOZA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.054
UDK:625.821.5
Šešlija, Miloš; Radović, Nebojša; Trivunić, Milan; Bibić, Dragana; Peško, Igor
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 429-434
GEOTEHNIČKI USLOVI SANACIJE TEMELJA KOTLA U FABRICI „GALENIKA“ U ZEMUNU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.055
UDK:624.151.5
Vukićević, Mirjana; Kuzmanović, Vladan; Marjanović, Miloš; Pujević, Veljko
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 435-441
PRORAČUN DIJAFRAGME PREMA KLASIČNOJ METODI I PREMA EVROKODU 7
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.056
UDK:624.152
Santrač, Petar; Bajić, Željko
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 443-449
TOČNOST PROBOJA TUNELA "MALA KAPELA" U HRVATSKOJ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.057
UDK:624.19.035.2(497.5)
Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Majcan, Tomislav
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 451-457
PREDNOSTI I MANE PRIMENE POROZNIH ASFALTA U URBANIM SREDINAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.058
UDK:691.16
Ilić, Vladan; Orešković, Marko
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 459-465
PROJEKTOVANJE PUTEVA OSETLJIVO NA KONTEKST
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.059
UDK:625.72
Vranjevac, Stefan; Ilić, Vladan; Trpčevski, Filip
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 467-472
STRATEŠKA ANALIZA POTREBA ODRŽAVANJA AUTOPUTEVA U AZERBEJDŽANU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.060
UDK:625.76(479.24)
Jokanović, Igor; Čalija, Sanja
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 473-481
KAPACITET PREDUZEĆA IZ JAVNOG SEKTORA ZA ODRŽAVANJE AUTOPUTEVA U AZERBEJDŽANU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.061
UDK:625.76(479.24)
Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 483-490
VEZA IZMEĐU RAVNOSTI PUTA I BRZINE VOZILA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.062
UDK:656.1.052.43:625.022
Ilić, Vladan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 491-497
PRILOG GENERALNOM REŠENJU PUTNIČKE STANICE SUBOTICA U KONTEKSTU RAZVOJA SUBOTIČKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA U 21. VEKU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.063
UDK:725.3
Božović, Dragan; Čoko, Boško; Jovanović, Stanislav; Nešić, Jovana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 499-508
ODRŽAVANJE KAO KLJUČ DUGOVEČNOSTI USPEŠNOG FUNKCIONISANJA PRUGA ZA VELIKE BRZINE U SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.064
UDK:625.1
Jovanović, Stanislav; Božović, Dragan; Čoko, Boško
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 509-524
PRIMENA METODE DELJENOG VIŠECILJNOG RIZIKA PRI EKSTREMNIM DOGAĐAJIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.065
UDK:351.78:627.51
Šotić, Aleksandar; Pavlović, Dragutin; Ivetić, Marko
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 527-533
ANALIZA GODIŠNJIH PADAVINA NA TERITORIJI SRBIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.066
UDK:551.578.1(497.11)”1946/2012”
Milanović, Mladen; Gocić, Milan; Trajković, Slavisa
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 535-541
ZAVISNOST HIDRODINAMIČKOG OPTEREĆENJA SLAPIŠTA OD PROTOKA I NIVOA DONJE VODE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.067
UDK:532.51
Milovanović, Bojan; Zindović, Budo; Stojnić, Ivan; Vojt, Predrag; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag; Kuzmanović, Vladan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 543-549
NEIZVESNOSTI U KRIVAMA PROTOKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.068
UDK:532.57
Stanušić, Ivan; Pavlović, Dragutin; Plavšić, Jasna
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 551-557
NEIZVESNOSTI U REZULTATIMA HIDROMETRIJSKIH MERENJA PROTOKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.069
UDK:532.57
Stanušić, Ivan; Pavlović, Dragutin; Plavšić, Jasna
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 559-564
POBOLJŠANA METODA LATTICE-BOLTZMANN ZA PRORAČUN 2D PROTOKA U KRIVOLINIJSKIM KOORDINATAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.070
UDK:532.54
Budinski, Ljubomir; Fabian, Đula; Mašić, Borislav; Jeftenić, Goran; Kolaković, Slobodan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 565-574
PRIMENA SEEP/W NA PROVERU FILTRACIONE STABILNOSTI BRODSKE PREVODNICE BEZDAN
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.071
UDK:627.152.152:004.4SEEP/W
Mašić, Borislav; Stipić, Matija; Jeftenić, Goran; Kolaković, Slobodan; Vujović, Svetlana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 575-582
KALIBRACIJA PARŠALOVOG SUŽENJA ZA MERENJE HIDROGRAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.072
UDK:532.57
Gabrić, Ognjen; Hovány, Lajos; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 583-588
SUŠE U BAČKOJ TOKOM VEGETACIONOG PERIODA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.073
UDK:551.577.38
Fabian, Đula; Budinski, Ljubomir
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 589-
PRIMENA SBR TEHNOLOGIJE PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA NASELJA DO 15000 ES
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.074
UDK:628.3
Tulenčić, Milenko; Stipić, Matija; Kolaković, Srđan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 597-604
PRINCIP MODELISANJA TRANSPORTA ZAGAĐIVAČA U PRIRODNIM VODOTOCIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.075
UDK:532.5:519.87
Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana; Hovanj, Lajoš
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 605-612
HIDROLOŠKI I KOMUNALNI USLOVI PODRUČJA TUZLE U FUNKCIJI POJAVE KLIZANJA TERENA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.076
UDK:556.1: 624.131.537(497.6Tuzla)
Suljić, Nedim
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 613-619
TRANSPORT NANOSA I PROMENA KOTE DNA U MREŽI OTVORENIH TOKOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.077
UDK:627.157:519.87
Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Gabrić, Ognjen
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 621-626
UNAPREĐENJE PROCESA BIOLOŠKOG UKLANJANJA AZOTA NA PPOV GRADA SUBOTICE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.078
UDK:628.35
Isić, Biljana; Popović, Daniel; Šugar, Đerđ ; Pižurica, Petar
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 627-630
ANALIZE ZAVISNOSTI VISINA PADAVINA OD NADMORSKIH VISINA NA PROSTORU SRBIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.079
UDK:551.577.5
Radić, Zoran M.; Pavlović, Dragutin
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 631-640
PROSTORNE ANALIZE JAKIH KIŠA KRATKOG TRAJANJA NA TERITORIJI SRBIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.080
UDK:551.577.22/.37
Radić, Zoran M.; Pavlović, Dragutin
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 641-649
DIJALOG IZMEĐU GRADITELJSKOG NASLEĐA – PROCES U TOKU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.081
UDK:725/728
Kurtović Folić, Nadja;Živaljević Luxor, Nataša
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 653-661
EFEKTI KAPITALNIH PROJEKATA - NOVO SEDIŠTE ECB U FRANKFURTU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.082
UDK:711.552.3(430)
Čamprag, Nebojša
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 663-668
LICE I NALIČJE TRGA GALERIJA U NOVOM SADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.083
UDK:711.61(497.113Novi Sad)
Hiel, Ksenija; Sentić, Ivana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 669-674
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKTI KAO VIZUELNI REPERI NOVOG SADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.084
UDK:728.2(497.113Novi Sad)
Milinković, Aleksandra; Krklješ, Milena; Brkljač, Dijana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 675-681
EKOLOŠKI USLOVI U NAJFREKVENTNIJIM PEŠAČKIM ULICAMA U CENTRU NOVOG SADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.085
UDK:504.055:711.5(497.113Novi Sad)
Vukajlov, Ljiljana; Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 683-689
MORFOLOGIJA OBJEKATA U ULOZI FORMIRANJA URBANOG KONTEKSTA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.086
UDK:711.6(497.113Novi Sad)
Brkljač, Dijana; Milinković, Aleksandra; Hiel, Ksenija; Đerić, Jovan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 691-696
POTENCIJAL REVITALIZACIJE JAVNIH PROSTORA CENTRALNE PEŠAČKE ZONE U NOVOM SADU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.087
UDK:711.61(497.113Novi Sad)
Škorić, Stefan; Krklješ, Milena
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 697-703
UTICAJ OTVORENIH PROSTORA UZ OBJEKTE KULTURE U NOVOM SADU NA IDENTITET GRADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.088
UDK:711.57
Ćulibrk Medić, Kristina
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 705-710
TYPOLOGY OF THE URBAN FABRIC: TRANSPORT SYSTEM, AS A CITY DEVELOPMENT FORCE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.089
UDK:656.1:711.4
Lovra, Eva
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 711-717
TEORIJSKI PRINCIPI I DIJAGRAMSKI METOD U ARHITEKTURI PITERA AJZENMANA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.090
UDK:72.071.1Ajzenman P
Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 719-725
UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA LJUDSKIH NASELJA U RURALNIM SREDINAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.091
UDK:502.131.1:711.437
Aleksić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 727-732
ODRŽIVO PLANIRANJE, KORELACIJA IZMEĐU KONFIGURACIJE TERENA I OSUNČANOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.092
UDK:711.4:502.11
Jovanović, Milena; Mirić, Aleksandra; Jevremović, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 733-738
BALKANSKA ARHITEKTURA ORIJENTALNOG TIPA - KUĆA MIŠIĆEVIH U NIŠU
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.093
UDK:728.3.033.3
Mirić, Aleksandra; Jovanović, Milena
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 739-745
PRIMER REKONSTRUKCIJE NOĆNOG KLUBA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.094
UDK:725.823.3:69.059.25
Furundžić, Danilo S.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 747-752
PRIMENA ALFANUMERIČKE BAZE PODATAKA ZA OBRAZOVANJE STUDENATA ARHITEKTURE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.095
UDK:72:001.817
Aleksić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 753-758
PLAN ISPITIVANJA MEŠAVINA ZA GRADNJU ZEMLJOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.096
UDK:691.4
Hegediš, Ivan; Arpad, Čeh; Karaman, Golub; Tenji, Edita
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 759-762
TLS I DIGITALNE FOTOGRAMETRIJSKE STUDIJE U DOMENU KULTURNOG NASLEĐA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.097
UDK:528.7:502.22
Herban, Sorin; Vilceanu, Beatrice
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 765-771
MODELI NAUČNOG ODLUČIVANJA U GRAĐEVINARSTVU METODOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.098
UDK:519.852:624
Zdravković, Slavko; Stojić, Dragoslav; Cuckić, Živko; Conić, Stefan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 773-778
GRAĐEVINSKI NADZOR: SRPSKI I FIDIC USLOVI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.099
UDK:351.785
Furundžić, Božidar S.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 779-784
POSTUPAK POTRAŽIVANJA PREMA FIDIC MODELIMA UGOVARANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.100
UDK:347.426.6:69
Perić, Milan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 785-791
CIJENA IZGRADNJE I FAKTORI RIZIKA U PROMJENI CIJENE IZGRADNJE OBJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.101
UDK:624.01:338.51
Bašić, Zahid; Galamić, Anadel; Hadžikić, Adis
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 793-798
DEFORMACIONA ANALIZA I PROMENA POLOŽAJA TAČAKA TOKOM MERENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.102
UDK:528.41:624.131
Trifković, Milan; Nestorović, Žarko; Grgić, Ilija
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 799-805
SAVREMENE METODE MONITORINGA DEFORMACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.103
UDK:624.044
Marković, Marko; Bajić, Jovan; Ninkov, Toša; Vasić, Dejan; Sušić, Zoran; Bulatović, Vladimir
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 807-814
ODRŽIVI TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE – PRIMER OPŠTINE GROCKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.104
UDK:338.484(497.11)
Šećerov, Velimir; Filipović, Dejan
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 815-822
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU – Deo 2: Milutin Milanković i njegov nebeski toranj
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.105
UDK:62:929Milanković Milutin
Petković, Mirko D.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 823-831
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU – Deo 3/1: Lučne brane i teorija tankih ljuski Mirko D. Petković
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.106
UDK:627.825:624.07
Petković, Mirko D.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 833-843
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU – Deo 3/2: Lučne brane i pretpostavke proračuna
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.107
UDK:627.825
Petković, Mirko D.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 845-857
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU – DEO 5/1: VALJKOM ZBIJENI BETON – POJAM I ISTORIJAT
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.108
UDK:666.972
Petković, Mirko D.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 859-867
PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU– DEO 5/2: VALjKOM ZBIJENI BETON – PRIMENA U PUTOGRADNJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.109
UDK:666.972:625.75
Petković, Mirko D.
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015. god., str. 869-877