Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39
 
DOI:10.14415/zbornikGFS39
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ljiljana Kozarić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić, prof. dr Martina Vojnić Purčar
Lektor za engleski:Prof. dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ljiljana Kozarić, doc. dr Ognjen Gabrić, prof. dr Martina Vojnić Purčar
Godina izdanja:2021.
Tiraž:200
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
MIKROPLASTIKA KAO ADSORBENS OPASNIH MATERIJA
DOI:10.14415/zbornikGFS39.01
UDK:574.64:678.7
Isić, Biljana; Pastor, Kristian; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Ačanski, Marijana; Ilić, Marko; Marković, Milorad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021. god., str. 9-16
ZAKONODAVSTVO O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI U REPUBLICI SRBIJI, REGIONU I EVROPSKOJ UNIJI
DOI:10.14415/zbornikGFS39.02
UDK:711.7/.8:340.134
Pavić, Milica; Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021. god., str. 17-28
SVEPRISUTNOST PLASTIKE: PREGLED POTENCIJALNIH IZVORA MIKROPLASTIKE I SAVREMENIH NAČINA DETEKCIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS39.03
UDK:504.5:678.7
Pastor, Kristian; Isić, Biljana; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Ilić, Marko; Ačanski, Marijana; Marković, Milorad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021. god., str. 29-43
UTICAJ URBANIZACIJE GRADA BIJELJINA NA TERMALNI KOMFOR STANOVNIŠTVA
DOI:10.14415/zbornikGFS39.04
UDK:711.4:551.583
Đurić, Dijana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021. god., str. 45-53
MIKROPLASTIKA U SLATKIM VODAMA: PREGLED NAČINA UZORKOVANJA I PRATEĆIH ANALIZA
DOI:10.14415/zbornikGFS39.05
UDK:628.312.5:678.7
Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Pastor, Kristian; Isić, Biljana; Ilić, Marko; Ačanski, Marijana; Marković, Milorad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021. god., str. 55-64