Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34
 
DOI:10.14415/zbornikGFS34
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2018.
Tiraž:200
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
SKUPLJANJE BETONA - OPŠTI PREGLED
DOI:10.14415/zbornikGFS34.01
UDK:666.972:532.135
Goleš, Danica; Bralović, Nemanja; Gajić, Darko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 9-25
MODELI ZA PREDVIĐANJE SKUPLJANJA BETONA - PREGLED, KLASIFIKACIJA I POREĐENJE
DOI:10.14415/zbornikGFS34.02
UDK:666.972:532.135
Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 27-44
ISPRAVNOST I GREŠKE KOD MERENJA HIDRAULIČKIH PODATAKA I KONCENTRACIJE SUSPENDOVANOG NANOSA
DOI:10.14415/zbornikGFS34.03
UDK:627.133
Majer, Fruzsina; Horvat, Mirjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 45-55
TERENSKA MERENJA I HIDRAULIČKI PRORAČUN PROPUSTA
DOI:10.14415/zbornikGFS34.04
UDK:627.133:004.4
Koch, Dániel; Horvat, Zoltan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 57-66
KOMPLETNE ULICE - ULICE ZA SVE
DOI:10.14415/zbornikGFS34.05
UDK:625.712
Damnjanović, Nikola; Jokanović, Igor
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 67-78
URBANISTIČKI RAZVOJ KOSJERIĆA U 19. VEKU
DOI:10.14415/zbornikGFS34.06
UDK:711.3(497.11KOSJERIĆ)"18"
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 79-90
URBANISTIČKI RAZVOJ VAROŠICE ČAJETINA 1826-1930.
DOI:10.14415/zbornikGFS34.07
UDK:711.3(497.11ČAJETINA)"18/19"
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 91-99
DOPRINOS ISTRAŽIVANJU, ZAŠTITI I REVITALIZACIJI INDUSTRIJSKOG NASLEĐA BEOGRADA
DOI:10.14415/zbornikGFS34.08
UDK:725.4.025.4(497.11BEOGRAD)
Nikolić, Marko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 101-117
ULOGA GEODEZIJE U PROJEKTIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
DOI:10.14415/zbornikGFS34.09
UDK:620.9:502.131]:528
Davidović, Marina; Ninkov, Toša; Trifković, Milan; Kuzmić, Tatjana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 119-132
REALIZACIJA KOMASACIONIH PROJEKATA: STUDIJA SLUČAJA KATASTARSKA OPŠTINA RADENKOVIĆ
DOI:10.14415/zbornikGFS34.10
UDK:528.46
Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Radojičić, Nemanja
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018. god., str. 133-144