Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 635-644


PRORAČUN SPREGNUTE DUBINE U HIDRAULIČKOM SKOKU B-F TIPA KOD UMIRUJUĆIH BAZENA STEPENASTIH BRZOTOKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.068
UDK: 626/627
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ljubičić, Robert; Babić, Filip; Zindović, Budo; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag
 
 Rezime:
 U cilju analize stabilnosti hidrauličkog skoka B-F tipa u umirujućim bazenima stepenastih brzotoka obavljena su odgovarajuća hidraulička modelska ispitivanja. Skok tipa B-F nastaje u umirujućem bazenu sa negativnim nagibom dna, pri čemu se početak skoka obrazuje u okviru brzotoka. Dobijeni rezultati su analizirani sa osvrtom na postojeću literaturu koja se bavi B-F i F tipom hidrauličkog skoka. Predložena je modifikacija postupka za proračun nizvodne spregnute dubine za ovaj tip umirujućih bazena, za slučaj kada se on nalazi u nastavku stepenastih brzotoka.
 
 Ključne reči:
 hidraulika, umirujući bazen, hidraulički skok, stepenasti brzotok