Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 559-564


NEIZVESNOSTI U REZULTATIMA HIDROMETRIJSKIH MERENJA PROTOKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.069
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stanušić, Ivan; Pavlović, Dragutin; Plavšić, Jasna
 
 Rezime:
 Merenja protoka na mernim profilima vodotoka osnova su za formira-nje krivih protoka te imaju suštinski zanačaj na hidrološke, hidrauličke i hi-drotehničke analize. Neizvesnost sadržana u hidrometrijskim merenjima pro-toka je posledica mnogobrojnih uzroka – vrste mernog uređaja, izbora metode, pa-rametara i načina izvođenja i konačno proračuna. U radu se daje i osvrt na pojam neizvesnosti kako u opštem smislu tako i u oblasti hidrometrijskog merenja protoka metodom brzina-površina. Definicije i izrazi za ocenu neizvesnosti dati su po ISO standardu sa osvrtom na oblast merenja protoka po uputstvima WMO. Konkretni proračuni su prikazani za hidrometrijske stanice Bajina Ba-šta (reka Drina), Sremska Mitrovica (reka Sava) i Prijepo-lje (reka Lim).
 
 Ključne reči:
 neizvesnost, hidrometrijsko merenje, brzina-površina, protok